งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Formulation of herbicides Surfactants

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Formulation of herbicides Surfactants"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 4 รู้จักสารเคมี Herbicide formulations, calibrations and applications
Formulation of herbicides Surfactants The concept of hydrophile-lipophile balance Ionic and non-ionic surfactants Advantages of adding surfactants Herbicide calculations Herbicide application Precautions in herbicide use

2 สารกำจัดวัชพืช (herbicide)
ฉลากข้างขวด : ชื่อการค้า ชื่อสามัญ สารออกฤทธิ์ (ระบุเปอร์เซ็นต์ ppm หรือกรัมต่อลิตรของสารผลิตภัณฑ์ active ingredient, acid equivalent) รูปลักษณ์หรือสภาพของสารกำจัดวัชพืช (EC, SC, SL, SP, EP, WP, GR) ปริมาณสารเฉื่อย น้ำหนักหรือปริมาตรบรรจุสุทธิ ชนิดหรือประเภทของสาร (ก่อนงอก หลังงอก ดูดซึม สัมผัสตาย เลือกทำลาย ไม่เลือกทำลาย) ประโยชน์หรือคุณสมบัติในการควบคุมกำจัดวัชพืช วิธีการใช้สาร อัตราการใช้ ฉลากข้างขวด : วิธีการเก็บรักษา คำเตือน อาการเป็นพิษ การพยาบาลเบื้องต้น คำแนะนำสำหรับแพทย์ในการรักษา การทิ้ง หรือทำลายบรรจุภัณฑ์ ข้อห้าม บริษัทผู้ผลิต บริษัทตัวแทนจำหน่าย บริษัทผู้บรรจุ เลขทะเบียนวัตถุมีพิษ วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ ราคาจำหน่าย

3 การใช้สารกำจัดวัชพืชอย่างถูกต้อง
คำนวณอัตราใช้ : ตามปริมาตรสารออกฤทธิต่อพื้นที่ เช่น กรัม ai/ไร่ หรือ กก.ai/เฮกตาร์ หรือ เป็นความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ เช่น ppm, % ปริมาตรน้ำที่ใช้ฉีดพ่นต่อพื้นที่ (Spray volume) ขึ้นอยู่กับชนิดของถังฉีด หัวฉีด แรงอัด และความเร็วการเดินฉีด การคำนวณเพื่อใช้จริง จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ จำนวนน้ำที่ต้องใช้ จำนวนถังที่ต้องผสมฉีด โจทย์ ต้องการใช้ไดยูรอนในอัตรา 360 กรัม/ไร่ กำจัดวัชพืชในแปลงสับปะรด 5 ไร่ โดยมีสารกำจัดวัชพืชชื่อ Karmex 80%WP. และคนฉีดมีอัตราการฉีดพ่นเท่ากับ 40 ลิตร/ไร่ ใช้ถังฉีดพ่นแบบ Knapsack sprayer ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จงหาว่าจะต้องซื้อ Karmex เท่าใด และใช้น้ำทั้งหมดกี่ลิตร กี่ถัง ในแต่ละถังจะผสม Karmex เท่าใด

4 โจทย์ที่สอง ต้องการกำจัดหญ้าคาที่มีหญ้าคาเป็นจุด ๆ ประมาณ ¾ ของพื้นที่สวนยางพาราจำนวน 12 ไร่ โดยใช้ไกลเสท 28% EC ใช้สารไกลโฟเสทอัตรา 400 กรัม EC/ไร่ ฉีดพ่นเป็นจุดแบบหลังงอก คนฉีดใช้ถังฉีดแบบสะพายหลังที่มีขนาดความจุ 16 ลิตร และมีอัตราฉีดพ่นเท่ากับ 80 ลิตรต่อไร่ จะต้องซื้อสารผลิตภัณฑ์จำนวนเท่าใด จะต้องใช้นำจำนวนเท่าใดในการฉีดพ่น ควรผสมสารกำจัดวัชพืชเท่าใดในแต่ละถังฉีดยา หากสารผลิตภัณฑ์ราคาขวดละ 180 บาท ค่าจ้างในการฉีดพ่นไร่ละ 200 บาท จะต้องเสียเงินเท่าใด

5

6 การป้องกันอันตรายจากการใช้สารกำจัดวัชพืช
รู้จักสารผลิตภัณฑ์และสารออกฤทธิ์ ฉลากข้างขวด หรือบรรจุภัณฑ์ แถบสีแสดงความเป็นพิษ ค่า LD50 (แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว) สัญลักษณ์ เครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็นในการฉีดพ่น อุปกรณ์ป้องกัน (หน้ากาก ชุดที่สวมใส่) วิธีการฉีดพ่น และการล้างทำความสะอาดหลังการฉีดพ่น

7 ฉลากสารกำจัดวัชพืช อันตรายน้อย

8 กิจกรรม 26 สิงหาคม 2556 รู้จักสารเคมีกำจัดวัชพืช อ่านฉลาก
กิจกรรม 26 สิงหาคม 2556 รู้จักสารเคมีกำจัดวัชพืช อ่านฉลาก รู้จักการคำนวณสารออกฤทธิ์ และสารผลิตภัณฑ์ ศึกษาการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม ประมาณค่าใช้จ่ายการฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช เขียนรายงานสารเคมีกำจัดวัชพืช คนละ 1 ชนิด ส่งก่อนสอบปลายภาค


ดาวน์โหลด ppt Formulation of herbicides Surfactants

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google