งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab 4 รู้จักสารเคมี Herbicide formulations, calibrations and applications  Formulation of herbicides  Surfactants The concept of hydrophile-lipophile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab 4 รู้จักสารเคมี Herbicide formulations, calibrations and applications  Formulation of herbicides  Surfactants The concept of hydrophile-lipophile."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 4 รู้จักสารเคมี Herbicide formulations, calibrations and applications  Formulation of herbicides  Surfactants The concept of hydrophile-lipophile balance Ionic and non-ionic surfactants Advantages of adding surfactants  Herbicide calculations  Herbicide application  Precautions in herbicide use

2 สารกำจัดวัชพืช (herbicide)  ฉลากข้างขวด : วิธีการเก็บรักษา คำเตือน อาการเป็น พิษ การพยาบาล เบื้องต้น คำแนะนำ สำหรับแพทย์ในการ รักษา การทิ้ง หรือทำลาย บรรจุภัณฑ์ ข้อห้าม บริษัทผู้ผลิต บริษัท ตัวแทนจำหน่าย บริษัทผู้บรรจุ เลขทะเบียน วัตถุมีพิษ วันเดือนปีที่ผลิตและ วันหมดอายุ ราคาจำหน่าย  ฉลากข้างขวด : ชื่อการค้า ชื่อสามัญ สารออกฤทธิ์ ( ระบุเปอร์เซ็นต์ ppm หรือกรัมต่อลิตรของสาร ผลิตภัณฑ์ active ingredient, acid equivalent) รูปลักษณ์หรือสภาพของสาร กำจัดวัชพืช (EC, SC, SL, SP, EP, WP, GR) ปริมาณสารเฉื่อย น้ำหนักหรือปริมาตรบรรจุ สุทธิ ชนิดหรือประเภทของสาร ( ก่อนงอก หลังงอก ดูดซึม สัมผัสตาย เลือกทำลาย ไม่ เลือกทำลาย ) ประโยชน์หรือคุณสมบัติใน การควบคุมกำจัดวัชพืช วิธีการใช้สาร อัตราการใช้

3 การใช้สารกำจัดวัชพืชอย่าง ถูกต้อง  คำนวณอัตราใช้ : ตามปริมาตรสารออกฤทธิต่อ พื้นที่ เช่น กรัม ai/ ไร่ หรือ กก.ai/ เฮกตาร์ หรือ เป็นความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ เช่น ppm, %  ปริมาตรน้ำที่ใช้ฉีดพ่นต่อพื้นที่ (Spray volume) ขึ้นอยู่กับชนิดของถังฉีด หัวฉีด แรงอัด และความเร็วการเดินฉีด  การคำนวณเพื่อใช้จริง จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ต้อง ใช้ จำนวนน้ำที่ต้องใช้ จำนวนถังที่ต้องผสมฉีด  โจทย์ ต้องการใช้ไดยูรอนในอัตรา 360 กรัม / ไร่ กำจัดวัชพืชในแปลงสับปะรด 5 ไร่ โดยมี สารกำจัดวัชพืชชื่อ Karmex 80%WP. และ คนฉีดมีอัตราการฉีดพ่นเท่ากับ 40 ลิตร / ไร่ ใช้ ถังฉีดพ่นแบบ Knapsack sprayer ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จงหาว่าจะต้องซื้อ Karmex เท่าใด และใช้น้ำทั้งหมดกี่ลิตร กี่ถัง ในแต่ละถังจะผสม Karmex เท่าใด

4  โจทย์ที่สอง  ต้องการกำจัดหญ้าคาที่มีหญ้าคาเป็นจุด ๆ ประมาณ ¾ ของพื้นที่สวนยางพาราจำนวน 12 ไร่ โดยใช้ไกลเสท 28% EC ใช้สาร ไกลโฟเสทอัตรา 400 กรัม EC/ ไร่ ฉีดพ่น เป็นจุดแบบหลังงอก คนฉีดใช้ถังฉีดแบบ สะพายหลังที่มีขนาดความจุ 16 ลิตร และมี อัตราฉีดพ่นเท่ากับ 80 ลิตรต่อไร่ จะต้องซื้อ สารผลิตภัณฑ์จำนวนเท่าใด จะต้องใช้นำ จำนวนเท่าใดในการฉีดพ่น ควรผสมสาร กำจัดวัชพืชเท่าใดในแต่ละถังฉีดยา หากสารผลิตภัณฑ์ราคาขวดละ 180 บาท ค่าจ้างในการฉีดพ่นไร่ละ 200 บาท จะต้อง เสียเงินเท่าใด

5

6 การป้องกันอันตรายจากการ ใช้สารกำจัดวัชพืช  รู้จักสารผลิตภัณฑ์และสารออกฤทธิ์  ฉลากข้างขวด หรือบรรจุภัณฑ์ แถบสี แสดงความเป็นพิษ ค่า LD50 ( แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว ) สัญลักษณ์  เครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็นในการฉีด พ่น  อุปกรณ์ป้องกัน ( หน้ากาก ชุดที่สวม ใส่ ) วิธีการฉีดพ่น และการล้างทำ ความสะอาดหลังการฉีดพ่น

7 ฉลากสารกำจัดวัชพืช อันตรายน้อย

8 กิจกรรม 26 สิงหาคม 2556  รู้จักสารเคมีกำจัดวัชพืช อ่าน ฉลาก  รู้จักการคำนวณสารออกฤทธิ์ และ สารผลิตภัณฑ์  ศึกษาการป้องกันอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม  ประมาณค่าใช้จ่ายการฉีดพ่นสาร กำจัดวัชพืช  เขียนรายงานสารเคมีกำจัดวัชพืช คนละ 1 ชนิด ส่งก่อนสอบปลาย ภาค


ดาวน์โหลด ppt Lab 4 รู้จักสารเคมี Herbicide formulations, calibrations and applications  Formulation of herbicides  Surfactants The concept of hydrophile-lipophile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google