งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคคล.  นักศึกษาเข้าใจ การเริ่มต้นของสภาพ บุคคล ความสามารถของผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ การสิ้นสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดา สิทธิหน้าที่ของนิติบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคคล.  นักศึกษาเข้าใจ การเริ่มต้นของสภาพ บุคคล ความสามารถของผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ การสิ้นสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดา สิทธิหน้าที่ของนิติบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคคล

2  นักศึกษาเข้าใจ การเริ่มต้นของสภาพ บุคคล ความสามารถของผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ การสิ้นสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดา สิทธิหน้าที่ของนิติบุคคล ความสามารถ ของนิติบุคคล สิ่งซึ่งได้กับสภาพบุคคล

3  บุคคล หมายถึง ผู้ทรงสิทธิหน้าที่ตาม กฎหมาย ( Subject of Law)  ผู้ทรงสิทธิ ได้แก่ ผู้ที่กฎหมายให้การ รับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิ ในเนื้อตัวร่างกาย ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ในการเลือกตั้ง ฯลฯ และได้รับการ คุ้มครองจากกฎหมาย  ผู้ทรงหน้าที่ ได้แก่ ผู้ที่มีหน้าที่ต้อง กระทำ งดเว้นกระทำ

4 ร. ธ. น. พ. ศ.2550 มาตรา 32 วรรค 1 “ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพใน ชีวิตและร่างกาย ” มาตรา 33 “ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่ จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถาน โดยปกติสุข....”

5 คำพิพากษาฎีกาที่ 540/2506 มัสยิดที่ยังมิได้จดทะเบียนเป็นนิติ บุคคล ย่อมไม่อยู่ในฐานะรับอุทิศทรัพย์สินที่ มีผู้จะอุทิศให้

6  ตามกฎหมายไทยมี 2 ประเภท  1. บุคคลธรรมดา (Natural person) หมายถึง คน  2. นิติบุคคล (Juristic person) หมายถึง บุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้น โดยรับรองให้มีสิทธิและหน้าที่ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา

7  การเริ่มสภาพบุคคล  สภาพบุคคลเริ่มขึ้นเมื่อใด ? = เมื่อไหร่ถึงจะ เริ่มนับว่าเป็นคน ?= ผู้ทรงสิทธิหน้าที่เริ่มขึ้น เมื่อใด ?  ป. พ. พ. ม.15 ว.1 “ สภาพบุคคลย่อมเริ่ม แต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก และ สิ้นสุดลงเมื่อตาย ” (Personality begins with the full completion of birth)

8 1. คลอด และ ทารกหลุดพ้นจากมารดาหมดทั้งตัว 2. อยู่รอดเป็นทารก ทารกนั้นมีแสดงการมีชีวิตภาย หลังจากที่มีการคลอด เช่น หัวใจเต้น สายสะดือเต้น มีการเคลื่อนไหว ชัดเจนของกล้ามที่อยู่ภายใต้การ ควบคุมของจิตใจ

9  กรณีแรก นายเอกขับรถโดยประมาท ชน นางโท ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ท้องแก่ เป็นเหตุให้ นางโท แท้งบุตร  กรณีที่ 2 นายดำขับรถโดยประมาท ชน ด. ช. แดง ถึงแก่ความตาย  ทั้งสองกรณี นายเอก และนายดำ จะต้องรับโทษที่เท่ากันหรือไม่

10  มาตรา 291 “ ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุ ให้ผู้อื่นถึง แก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่น บาท ”  มาตรา 300 “ ผู้ใดทำกระทำโดย ประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ( แท้งลูก ) ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ ไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ”

11  นายมา ถึงแก่ความตายซึ่งในขณะนั้น นายมามีภริยาคือ นางน้อย ซึ่งกำลัง ตั้งครรภ์ท้องแก่ และมีบุตรชายอีก 1 คนคือ ด. ช. เก่ง เช่นนี้ถ้ามรดกของ นายมา จะตกทอดแก่ผู้ใด ?  มาตรา 1604 “ บุคคลธรรมดาจะเป็น ทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคล..”  มาตรา 1635 ( โดยสรุป ) ถ้าผู้ตายมีบุตร และคู่สมรสในขณะที่ถึงแก่ความตาย บุตรและคู่สมรสของผู้ตายได้รับส่วนแบ่ง เท่ากัน

12  มาตรา 15 “ สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอด แล้วอยู่รอดเป็น ทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลัง คลอดแล้วอยู่รอดเป็น ทารก ”  สรุปได้ว่า กฎหมายให้ความคุ้มครองแก่ทารก ย้อนไปตั้งแต่ขณะที่ยังอยู่ในครรภ์มารดา หาก ได้คลอดและอยู่รอด ทารกนั้นก็สามารถที่จะ เรียกร้องสิทธิต่างๆบรรดาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขณะที่ ตนอยู่ในครรภ์ได้

13  นายมา ถึงแก่ความตายซึ่งในขณะนั้น นายมามีภริยาคือ นางน้อย ซึ่งกำลัง ตั้งครรภ์ท้องแก่ และมีบุตรชายอีก 1 คนคือ ด. ช. เก่ง เช่นนี้ถ้ามรดกของ นายมา จะตกทอดแก่ผู้ใด ?  มาตรา 1604 “ บุคคลธรรมดาจะเป็น ทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือ สามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา 15 แห่ง ประมวลกฎหมายนี้ ในเวลาที่เจ้ามรดก ถึงแก่ความตาย ”


ดาวน์โหลด ppt บุคคล.  นักศึกษาเข้าใจ การเริ่มต้นของสภาพ บุคคล ความสามารถของผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ การสิ้นสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดา สิทธิหน้าที่ของนิติบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google