งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย สุทธิพงษ์ กาญจนเกษร การทำ พินัยกรรม. ปพพ. มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้น ตกทอดแก่ทายาท ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้ โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย สุทธิพงษ์ กาญจนเกษร การทำ พินัยกรรม. ปพพ. มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้น ตกทอดแก่ทายาท ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้ โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย สุทธิพงษ์ กาญจนเกษร การทำ พินัยกรรม

2 ปพพ. มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้น ตกทอดแก่ทายาท ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้ โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น

3 มาตรา ๑๖๐๓ กองมรดกย่อมตกแก่ทายาท โดยสิทธิตาม กฎหมายหรือโดยพินัยกรรม ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย “ ทายาทโดยธรรม ” ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม “ ผู้รับพินัยกรรม ” มาตรา ๑๖๐๘ เจ้ามรดกจะตัดทายาทโดย ธรรมของตนคนใด มิให้รับมรดกก็ได้ แต่ด้วย แสดงเจตนาชัดแจ้ง โดยพินัยกรรม

4 ทายาทโดยธรรม มีหกลำดับ และ ภายใต้ บังคับ แห่ง มาตรา ๑๖๓๐ วรรค ๒ แต่ละลำดับ มีสิทธิได้รับ มรดก ก่อนหลัง ดังต่อไปนี้ คือ ( ๑ ) ผู้สืบสันดาน ( ๒ ) บิดามารดา ( ๓ ) พี่น้อง ร่วมบิดา มารดา เดียวกัน ( ๔ ) พี่น้อง ร่วมบิดา หรือ ร่วม มารดา เดียวกัน ( ๕ ) ปู่ ย่า ตา ยาย ( ๖ ) ลุง ป้า น้า อา คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ก็ เป็น ทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับ ของ บทบัญญัติพิเศษแห่ง มาตรา ๑๖๓๕

5 ผู้สูงอายุกับการทำ พินัยกรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์

6 พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนา กำหนดการเผื่อตาย ที่จะยก ทรัพย์สิน หรือ กิจการต่าง ๆ ซึ่งมีผลบังคับได้ตาม กฎหมายของตน ให้ตกเป็น ของบุคคลอื่น รวมถึงการให้ บุคคลใดเข้ามาจัดการ ทรัพย์สินของตน เมื่อตนเอง ถึงแก่กรรม ( ตาย ) ไปแล้ว

7 พินัยกรรม มี ๕ แบบ ๑. พินัยกรรมแบบธรรมดา ( ม. ๑๖๕๖ ) ๒. พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ ( ม. ๑๖๕๗ ) ๓. พินัยกรรมทำเป็นเอกสารฝ่าย เมือง ( ม. ๑๖๕๘ ) ๔. พินัยกรรมทำเป็นเอกสารลับ ( ม. ๑๖๖๐ ) ๕. พินัยกรรมทำด้วยวาจา ( ม. ๑๖๖๓ )

8 ๑. พินัยกรรมแบบธรรมดา ๑. ๑ เป็นหนังสือ เขียน / พิมพ์ ไทยหรือต่างประเทศ ๑. ๒ ลง วัน / เดือน / ปี ๑. ๓ ลงลายมือชื่อ / พิมพ์ ลายนิ้วมือ ไว้ต่อหน้าพยาน อย่างน้อย ๒ คน พยานลง ลายมือชื่อได้อย่างเดียว ๑. ๔ แก้ไข ขูด ลบ ตก เติม ให้ลง ลายมือชื่อ / พิมพ์ ลายนิ้วมือ ต่อหน้าพยานสอง คน พยานลงลายมือ ชื่อรับรอง

9 ๒. พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ ๒. ๑ เขียนเอง ภาษาไทย / ต่างประเทศ ๒. ๒ ไม่ต้องมีพยาน ๒. ๓ ลง วัน / เดือน / ปี และ ลายมือชื่อ ๒. ๔ แก้ไข ขูด ลบ ตก เติม ลงลายมือชื่อกำกับ

10 ๓. พินัยกรรมทำเป็นเอกสารฝ่าย เมือง ๓. ๑ ยื่นคำร้อง แจ้งข้อความ ต่อนายอำเภอ / ผอ. เขต ต่อหน้าพยาน อย่างน้อยสองคน ๓. ๒ นายอำเภอ / ผอ. เขต จะ จดและอ่านข้อความ ๓. ๓ ข้อความถูกต้อง ลง ลายมือชื่อ พร้อมพยาน ๓. ๔ นายอำเภอ / ผอ. เขต ลง ลายมือชื่อ วัน / เดือน / ปี ประทับตรา ตำแหน่ง

11 ๔. พินัยกรรมทำแบบเอกสารลับ ๔. ๑ ข้อความเป็นพินัยกรรม ลง ลายมือชื่อผู้ทำ ๔. ๒ ผนึกพินัยกรรม ลงลายมือ ชื่อคาบรอยผนึก ๔. ๓ นำพินัยกรรมที่ผนึก แสดง และให้ถ้อยคำต่อ นายอำเภอ / ผอ. เขต และ พยานอย่างน้อย ๒ คน ๔. ๔ นายอำเภอ / ผอ. เขต จด ถ้อยคำ ลงวัน / เดือน / ปี ที่แสดง ประทับตราตำแหน่ง ลงลายมือชื่อ พร้อมด้วยพยานบนซอง

12 ๕. พินัยกรรมทำด้วยวาจา ๕. ๑ มีพฤติการณ์พิเศษ เช่น ตกอยู่ ในอันตราย ใกล้ตาย ภาวะโรคระบาด / สงคราม ๕. ๒ แสดงเจตนาต่อหน้าพยาน อย่างน้อย ๒ คน ๕. ๓ พยานทั้งหมดแสดงตน แจ้ง ข้อความ วัน / เดือน / ปี สถานที่ พฤติการณ์พิเศษต่อ นายอำเภอ / ผอ. เขต โดยไม่ ชักช้า ๕. ๔ นายอำเภอ / ผอ. เขต จด ข้อความ และพยานทั้งหมด ลงลายมือชื่อ

13 ผู้ไม่มีสิทธิทำพินัยกรรม ๑. บุคคลอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี บริบูรณ์ ๒. บุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งให้ เป็นบุคคล ไร้ความสามารถ หากทำ ผลคือพินัยกรรมเป็นโมฆะ

14 ข้อพึงระวังในการทำ พินัยกรรม ๑. ไตร่ตรองให้รอบคอบ ๒. ไม่จำเป็นต้องยกทรัพย์สิน ให้กับทายาทตามกฎหมาย ๓. ทายาทอื่น ขอแบ่งทรัพย์มรดก ที่ทำพินัยกรรมยกให้ ผู้อื่นไปแล้วไม่ได้ พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนา ของเจ้ามรดก ที่กฎหมายยอมรับและบังคับให้

15 ประการสำคัญในการพินัยกรรม เรื่องพินัยกรรมนั้นเป็นเรื่องของ กฎหมาย ไม่ควรเสี่ยงทำเอง ควรจะไปอำเภอหรือเขต แสดง ความประสงค์ทำพินัยกรรม ให้ เจ้าหน้าที่ทำให้ เป็นวิธีปลอดภัย ที่สุด

16 การเปลี่ยนแปลงหรือ เพิกถอนพินัยกรรม ดำเนินการได้ตามวิธีการที่ กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นสิทธิของเรา โดยตรง

17 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย สุทธิพงษ์ กาญจนเกษร การทำ พินัยกรรม. ปพพ. มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้น ตกทอดแก่ทายาท ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้ โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google