งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ประเภทของยา แบ่งตามแผนของ การประกอบโรคศิลปะ ยาแผนปัจจุบัน ยาที่มุ่งหมายใช้ใน การประกอบวิชาชีพ แผน ปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาที่มุ่งหมายใช้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ประเภทของยา แบ่งตามแผนของ การประกอบโรคศิลปะ ยาแผนปัจจุบัน ยาที่มุ่งหมายใช้ใน การประกอบวิชาชีพ แผน ปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาที่มุ่งหมายใช้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ประเภทของยา แบ่งตามแผนของ การประกอบโรคศิลปะ ยาแผนปัจจุบัน ยาที่มุ่งหมายใช้ใน การประกอบวิชาชีพ แผน ปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาที่มุ่งหมายใช้ใน การประกอบวิชาชีพ แผน โบราณ

2 แบ่งตามความเข้มงวดในการ ควบคุมการจำหน่าย ยาควบคุมพิเศษ ยาที่รัฐมนตรีประกาศ ให้เป็น ยาควบคุมพิเศษ ยาควบคุมพิเศษ ยาที่รัฐมนตรีประกาศ ให้เป็น ยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย ยาที่รัฐมนตรีประกาศให้ เป็น ยาอันตราย ยาอันตราย ยาที่รัฐมนตรีประกาศให้ เป็น ยาอันตราย ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ ยาสามัญประจำบ้าน ยาที่รัฐมนตรี ประกาศให้เป็น ยาสามัญ ประจำบ้าน ยาสามัญประจำบ้าน ยาที่รัฐมนตรี ประกาศให้เป็น ยาสามัญ ประจำบ้าน ยาสมุนไพร ยาที่ได้จาก พืช, สัตว์ แร่ ธาตุ, ซึ่งมิได้ผ่าน ยาสมุนไพร ยาที่ได้จาก พืช, สัตว์ แร่ ธาตุ, ซึ่งมิได้ผ่าน การบด ผสม ปรุง หรือแปร สภาพ การบด ผสม ปรุง หรือแปร สภาพ

3 พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 91 อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 91 อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ 1. เข้าไปในสถานประกอบการ ระหว่างเวลา ทำการ เพื่อตรวจสอบควบคุมให้เป็นไป ตาม พรบ. 2. นำยาไปปริมาณพอสมควรเพื่อตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ 3. ในกรณีมีเหตุอันสงสัย ว่ามีการกระทำผิด พรบ. อาจเข้าไปในสถานที่ใดๆเพื่อ ตรวจสอบ ยึด หรืออายัด อุปกรณ์ที่ใช้ฯได้ 4. ประกาศผลการตรวจ ตามข้อ 2 ให้ ประชาชนทราบโดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการยา

4 5. ในกรณียาไม่ปลอดภัยให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกเก็บหรือสั่ง ผู้ประกอบการเก็บยาของตนคืนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และมีอำนาจทำลาย ยาดังกล่าวได้ตามกฎกระทรวง มาตรา 92 ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องแสดง บัตรฯ เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ

5 การตรวจสถานประกอบการ 1. วางแผนการตรวจ - ตรวจสอบเรื่องใด - แนวทางขั้นตอน ในการ ปฏิบัติงาน - ในกรณีจับกุมผู้กระทำความผิด ให้ได้ทันท่วงที ต้องมีแผน สำรอง 2. แบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสม 3. ข้อมูลสถานประกอบการ - ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อไร ได้รับคำแนะนำให้ แก้ไขปรับปรุงเรื่องใด - รายละเอียดการได้รับอนุญาตประกอบ กิจการ - บุคลากรภายในร้าน - ประวัติการกระทำผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย 4. การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

6 การออกปฏิบัติหน้าที่ 1. ก่อนเข้าตรวจสถานประกอบการ - ต้องแนะนำตนเอง - แสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ - แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจ 2. ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ควร มีบุคลิกลักษณะ ดังนี้ - แต่งกายเหมาะสม - แสดงกิริยาเป็นมิตร พูดจาสุภาพ ไม่แสดง กิริยาขู่เข็ญ

7 3. ต้องทราบบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นอย่างดี 3.1 อำนาจการตรวจ อำนาจตาม พ. ร. บ. ยา ให้ตรวจตรา “ มิใช่ตรวจค้น ” 3.2 อำนาจการยึด หรืออายัด 4. ปฏิบัติตามหลักวิชาการ 4.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับของโรงงาน 4.2 การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามหลัก วิชาการ

8 การทำพยานหลักฐาน 1. บันทึกการตรวจสถานประกอบการ 2. บันทึกคำให้การของผู้ประกอบการ ตาม ข้อเท็จจริง - ใคร - ทำอะไร - ที่ไหน - อย่างไร - เมื่อไร - ทำไม 3. บันทึกการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

9 4. บันทึกการยึด หรือ ยัด 5. บันทึกหลักฐานอื่นๆ - ใบอนุญาต - ทะเบียนพานิชย์ - บัตรประชาชน - แผ่นพับโฆษณา - ใบสั่งซื้อ / ใบเสร็จรับเงิน 6. บันทึกภายถ่าย 7. บันทึกข้อเท็จจริง 8. กรณีการแก้ไข ต่อเติม ขีดฆ่าถ้อยคำ ข้อความ ให้ผู้ให้ถ้อยคำเซ็นชื่อกำกับ

10 A ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ผลิตในประเทศ B ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ แบ่งบรรจุใน ประเทศ C ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ สั่งนำเข้า D ยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ ผลิตในประเทศ E ยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ แบ่งบรรจุใน ประเทศ F ยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ สั่งนำเข้า G ยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ ผลิตในประเทศ H ยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ แบ่งบรรจุใน ประเทศ K ยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ สั่งนำเข้า L ยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ ผลิตในประเทศ M ยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ แบ่งบรรจุใน ประเทศ N ยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ สั่งนำเข้า

11 1 A 523/29 2 C 555/39 ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ สูตรเดี่ยว ผลิตในประเทศ ลำดับ ที่ 523 ในปี 2529 ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ สูตร ผสม สั่งนำเข้า ลำดับที่ 555 ในปี 2539

12 มาตรา 12 ขายยา นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้า ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ อนุญาต โทษ มาตรา 101 จำคุกไม่เกินห้าปี และปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท มาตรา 19 ขายยาแผนปัจจุบันไม่ตรงตามประเภท ใบอนุญาต โทษ มาตรา 102 ปรับ 2,000 – 5,000 บาท มาตรา 72 (1) ยาปลอม โทษ มาตรา 117 3 ปีถึงตลอดชีวิต ปรับ 10,000 – 50,000 บาท (3) ขายยาเสื่อมคุณภาพ โทษ มาตรา 121 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสามพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ขายโดยไม่รู้ว่าหมดอายุ ปรับ ไม่เกินสามพันบาท (4) ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ โทษ ตามมาตรา 122 จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

13 .... สวัสดี.....


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ประเภทของยา แบ่งตามแผนของ การประกอบโรคศิลปะ ยาแผนปัจจุบัน ยาที่มุ่งหมายใช้ใน การประกอบวิชาชีพ แผน ปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาที่มุ่งหมายใช้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google