งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายมรดก. กองมรดก ได้แก่อะไร ► ทรัพย์สิน ► สิทธิ หน้าที่ ที่โดยสภาพไม่ เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายมรดก. กองมรดก ได้แก่อะไร ► ทรัพย์สิน ► สิทธิ หน้าที่ ที่โดยสภาพไม่ เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายมรดก

2 กองมรดก ได้แก่อะไร ► ทรัพย์สิน ► สิทธิ หน้าที่ ที่โดยสภาพไม่ เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย

3 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก โดยพินัยกรรมโดยผลของกฎหมาย

4 ผู้มีสิทธิรับมรดก 1. ทายาท 2. วัด 3. แผ่นดิน

5 ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม 1. ผู้สืบสันดาน 2. บิดามารดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 5. ปู่ ย่า ตา ยาย 6. ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ทายาทลำดับบนจะตัดสิทธิ ลำดับล่าง ยกเว้น ลำดับที่ 1 ไม่ตัดสิทธิ ลำดับที่ 2

6 ใครคือผู้สืบสันดาน บุตร หลาน ( บุตรของบุตร ) เหลน ( บุตรของบุตรของบุตร ) โหลน ( บุตรของบุตรของบุตรของบุตร ) ลื้อ

7 บุตรที่มีสิทธิรับมรดก ได้แก่ 1. บุตรชอบด้วยกฎหมาย 1. บุตรที่บิดาจดทะเบียน รับรองว่าเป็นบุตร 2. บุตรที่ศาลพิพากษาว่าเป็น บุตรของบิดาก่อนบิดาตาย 3. บุตรที่เกิดในระหว่างสมรส

8 บุตรที่มีสิทธิรับมรดก ได้แก่ 2. บุตรนอกกฎหมายที่บิดา รับรอง 3. บุตรบุญธรรม 4. บุตรที่ฟ้องขอรับรับเด็กเป็น บุตร ภายในอายุความมรดก

9 การแบ่งมรดก ( กรณีเจ้ามรดกมีคู่สมรส ) 1. คู่สมรส / ผู้สืบสันดาน แบ่ง เท่าๆ กัน 2. คู่สมรส / บิดามารดา แบ่ง คู่ สมรสได้ 1/2 3. คู่สมรส / พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน แบ่งคู่ สมรสได้ 1/2 4. คู่สมรส / พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกันแบ่งคู่ สมรสได้ 2/3 5. คู่สมรส / ปู่ ย่า ตา ยาย แบ่ง คู่สมรสได้ 2/3 6. คู่สมรส / ลุง ป้า น้า อาแบ่งคู่ สมรสได้ 2/3

10 ทรัพย์ที่ได้มาระหว่างบวชให้ตกสู่วัดที่พระมีภูมิลำเนา ยกเว้น พระสงฆ์รูปนั้นจะทำพินัยกรรม หรือโอนทรัพย์สินไปเสียก่อน กรณีเจ้ามรดกเป็นพระสงฆ์

11 การเสียสิทธิในการรับมรดก ถูกกำจัดมิให้รับมรดก ( กฎหมายกำหนด ) ถูกตัดมิให้รับมรดก ( เจ้ามรดกไม่ให้ ) สละมรดก ( ผู้รับไม่รับเอง ) ไม่ฟ้องเรียกมรดกภายใน กำหนดอายุความ 1 ปี

12 สาเหตุในการถูกกำจัดมิให้รับมรดก ต้องคำพิพากษาว่าเจตนาหรือพยายามฆ่าเจ้ามรดกหรือผู้มีสิทธิได้รับมรดกก่อนตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เคยฟ้องเท็จว่าเจ้ามรดกทำผิดโทษประหารชีวิต ฉ้อฉลหรือข่มขู่ให้เจ้ามรดกทำ เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมรู้ว่าเจ้ามรดกถูกฆ่าโดยเจตนา แต่ไม่ยอมหาทางเอา แต่ไม่ยอมหาทางเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ยักยอกทรัพย์มรดก ปลอม ทำลาย ปิดบังพินัยกรรม

13 วิธีการตัดมิให้รับมรดก เขียนไว้ในพินัยกรรมทำเป็นหนังสือมอบให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่

14 สละมรดก ทำภายหลังเจ้ามรดกตาย ทำเป็นหนังสือมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้สืบสันดาน ของผู้สละมรดกที่เป็นทายาท โดยธรรมรับมรดกแทนที่ ผล วิธี ลักษณะ

15 พินัยกรรม ► เป็นนิติกรรมที่เจ้ามรดก ทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนาอัน เป็นคำสั่งสุดท้าย กำหนดการเผื่อตายใน เรื่องทรัพย์สินของตน หรือ ในการต่างๆ อันจะให้ เกิดผลบังคับได้ตาม กฎหมายเมื่อตนตาย

16 บุคคลผู้ไม่มีสิทธิเป็นทายาท ผู้รับพินัยกรรม 1. ผู้เขียนพินัยกรรม / คู่สมรส 2. พยานในพินัยกรรม / คู่สมรส 3. ผู้ปกครอง / คู่สมรส ตลอดจน บุพการี ผู้สืบสันดานหรือพี่น้อง ของผู้ปกครอง

17 บุคคลผู้ไม่มีสิทธิเป็นพยาน ในพินัยกรรม 1. ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2. คนวิกลจริต หรือ คนไร้ ความสามารถ 3. คนเสมือนไร้ความสามารถ 4. คนหูหนวก เป็นใบ้ หรือตาบอด ทั้งสองข้าง

18 แบบของพินัยกรรม 1. แบบธรรมดา : จะต้องมีพยานลงชื่ออย่างน้อย 2 คน 2. เขียนเองทั้งฉบับ : เขียนด้วยลายมือของตนเอง 3. แบบเอกสารฝ่ายเมือง : ต้องแจ้งข้อความต่อหน้าพยาน ย่างน้อย 2 คน

19 แบบของพินัยกรรม 4. แบบเอกสารลับ : ต้องมีพยานที่อำเภอรับรองว่า เป็นพินัยกรรมของผู้ทำจริง 2 คน 5. ทำด้วยวาจา : ต้องแสดงเจตนาต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายมรดก. กองมรดก ได้แก่อะไร ► ทรัพย์สิน ► สิทธิ หน้าที่ ที่โดยสภาพไม่ เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google