งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3503 แขวงคลองถนน. * สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่า หายาก 15 ชนิด ตาม พระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ. ศ.2535 ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3503 แขวงคลองถนน. * สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่า หายาก 15 ชนิด ตาม พระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ. ศ.2535 ได้แก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3503 แขวงคลองถนน

2 * สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่า หายาก 15 ชนิด ตาม พระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ. ศ.2535 ได้แก่ แมวลายหินอ่อน พะยูน เก้งหม้อ นกกระเรียน เลียงผา กวางผา ละองหรือ ละมั่ง สมัน กูปรี ควายป่า แรด กระซู่ สมเสร็จ นกแต้วแล้วท้อง ดำ และ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

3 * ข้อห้ามข้อบังคับบางประการจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ควร ทราบมีดังนี้ สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับ อนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะ ได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน สามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่สัตว์ที่ครอบครองเป็น สัตว์ที่มาจากการเพาะพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับ อนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสาม หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่การล่าเป็นการล่าเพื่อปกป้องตนเองหรือผู้อื่นหรือ ทรัพย์สิน หรือเหตุอื่นที่เห็นว่าเป็นการกระทำที่ควรแก่เหตุ ไม่ ต้องรับโทษ การห้ามการครอบครองและห้ามค้า มีผลไปถึงไข่และซากของ สัตว์เหล่านั้นด้วย ห้ามเก็บหรือทำอันตรายรังของสัตว์ ยกเว้นรังนกอีแอ่น ( นก แอ่นกินรัง ) ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเช่นกัน

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 * อ้างอิ ง


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3503 แขวงคลองถนน. * สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่า หายาก 15 ชนิด ตาม พระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ. ศ.2535 ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google