งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา มรดก โดย เมทินี ชโลธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา มรดก โดย เมทินี ชโลธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา มรดก โดย เมทินี ชโลธร

2 แนวทางการบรรยาย จันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึง จันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ ถึง ๑๙.๕๐ นาฬิกา เว้นจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม และจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ รวม ๑๔ ครั้ง

3 - แนวทางการเรียนการสอน การสอบ - ภาพรวมของวิชามรดก
ครั้งที่ ๑ - แนะนำผู้สอน - แนวทางการเรียนการสอน การสอบ - ภาพรวมของวิชามรดก - ประเด็นสำคัญในวิชาครอบครัวที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวิชามรดก

4 -การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก -ความตายของเจ้ามรดก
ครั้งที่ ๒ -ความหมายของกองมรดก -การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก -ความตายของเจ้ามรดก -ความหมายและความสามารถในการเป็นทายาท

5 ครั้งที่ ๓ -ความหมายของพินัยกรรม -ลักษณะของพินัยกรรม -ความสามารถของผู้ทำพินัยกรรม -ความสามารถของผู้รับพินัยกรรม -บุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้รับพินัยกรรม

6 ครั้งที่ ๔ แบบของพินัยกรรม -พินัยกรรมแบบธรรมดา -พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ -พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง -พินัยกรรมแบบเอกสารลับ -พินับกรรมแบบทำด้วยวาจา -พินัยกรรมแบบทำตามกฎหมายต่างประเทศ -พินัยกรรมในภาวะการรบหรือการสงคราม

7 -การเพิกถอนพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
ครั้งที่ ๕ -การเพิกถอนพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม

8 ครั้งที่ ๖ ทายาทโดยธรรม - ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ - ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส

9 - การแบ่งมรดก - การรับมรดกแทนที่
ครั้งที่ ๗ - การแบ่งมรดก - การรับมรดกแทนที่

10 ครั้งที่ ๘ - กรณีพระภิกษุ - พระภิกษุเป็นทายาท - พระภิกษุเป็นเจ้ามรดก
-บทบัญญัติเกี่ยวกับวัดและแผ่นดิน

11 การถูกกำจัดมิให้รับมรดก การถูกกำจัดเพราะยักย้ายปิดบังทรัพย์มรดก
ครั้งที่ ๙ การถูกกำจัดมิให้รับมรดก การถูกกำจัดเพราะยักย้ายปิดบังทรัพย์มรดก การถูกกำจัดเพราะเป็นผู้ไม่สมควร ผลของการถูกกำจัด

12 ครั้งที่ ๑๐ การตัดมิให้รับมรดก - ผลของการถูกตัดมิให้รับมรดก
- การถอนการตัดมิให้รับมรดก การสละมรดก - หลักเกณฑ์การสละมรดก - ผลของการสละมรดก

13 ครั้งที่ ๑๑ ผู้จัดการมรดก - การตั้งผู้จัดการมรดก
- การจัดการมรดกของผู้จัดการมรดก - สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดก - การรวบรวมทรัพย์มรดกและการชำระหนี้กองมรดก - การแบ่งปันทรัพย์มรดก - อายุความเกี่ยวกับการจัดการมรดก

14 - ประเภทของอายุความคดีมรดก
ครั้งที่ ๑๒ อายุความมรดก - ความหมายของคดีมรดก - ประเภทของอายุความคดีมรดก

15 ครั้งที่ ๑๓ ☻เก็บตกจาก ๑๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ☻ตอบคำถามที่รวบรวมจาก ๑๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา

16 ครั้งที่ ๑๔ ♥ทบทวนและเน้นปัญหาสำคัญในวิชามรดก ♥คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ ♥วิธีการตอบข้อสอบที่กระชับและตรงประเด็นคำถาม

17 ประเด็นจากวิชาครอบครัวที่เกี่ยวข้อง
ของหมั้น /สินสอด สินส่วนตัว/สินสมรส การสมรส บิดากับบุตร

18 ของหมั้น / สินสอด ความหมายของการหมั้น ตาม ม. ๑๔๓๗ ของหมั้นเป็นของใคร
ของหมั้น / สินสอด ความหมายของการหมั้น ตาม ม. ๑๔๓๗ ของหมั้นเป็นของใคร สินสอดเป็นของใคร ค่าทดแทนเมื่อมีการผิดสัญญาหมั้น กรณีใดที่ตกทอดถึงทายาท ม. ๑๔๔๐, ๑๔๔๗ วรรคสอง

19 สินส่วนตัว / สินสมรส สินส่วนตัว ม. ๑๔๗๑ ม. ๑๔๗๒ สินสมรส ม. ๑๔๗๔

20 การสมรส ความสมบูรณ์ของการสมรส การสมรสซ้อน ความเป็นโมฆะของการสมรส
การสิ้นสุดของการสมรส

21 บิดามารดากับบุตร บุตรที่เกิดจากบิดามารดาจดทะเบียนสมรส
- การสมรสที่เป็นโมฆะ - การสมรสซ้อน - การสมรสที่เป็นโมฆียะ - เกิดจากหญิงหม้าย

22 บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
บิดามารดาสมรสกันภายหลัง บิดาจดทะเบียนว่าเป็นบุตร ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว ☻บุตรบุญธรรม


ดาวน์โหลด ppt วิชา มรดก โดย เมทินี ชโลธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google