งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย เมทินี ชโลธร โดย เมทินี ชโลธร. จันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึง จันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙. ๐๐ ถึง ๑๙. ๕๐ นาฬิกา เว้นจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม และ จันทร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย เมทินี ชโลธร โดย เมทินี ชโลธร. จันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึง จันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙. ๐๐ ถึง ๑๙. ๕๐ นาฬิกา เว้นจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม และ จันทร์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย เมทินี ชโลธร โดย เมทินี ชโลธร

2 จันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึง จันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙. ๐๐ ถึง ๑๙. ๕๐ นาฬิกา เว้นจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม และ จันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ รวม ๑๔ ครั้ง

3  - แนะนำผู้สอน  - แนวทางการเรียนการ สอน การสอบ  - ภาพรวมของวิชามรดก  - ประเด็นสำคัญในวิชา ครอบครัวที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับวิชามรดก

4 - ความหมายของกองมรดก - การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก - - ความตายของเจ้า มรดก - - ความหมายและ ความสามารถในการ เป็นทายาท

5 - - ความหมายของพินัยกรรม - - ลักษณะของพินัยกรรม - - ความสามารถของผู้ทำ พินัยกรรม - - ความสามารถของผู้รับ พินัยกรรม - - บุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้รับ พินัยกรรม

6 - แบบของพินัยกรรม - - พินัยกรรมแบบธรรมดา - - พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ - - พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง - - พินัยกรรมแบบเอกสารลับ - - พินับกรรมแบบทำด้วยวาจา - - พินัยกรรมแบบทำตามกฎหมาย ต่างประเทศ - - พินัยกรรมในภาวะการรบหรือการ สงคราม

7 - - การเพิกถอนพินัยกรรมหรือ ข้อกำหนดพินัยกรรม - - การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือ ข้อกำหนดพินัยกรรม - - ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรม

8 - ทายาทโดยธรรม - - ทายาทโดยธรรม ประเภทญาติ - - ทายาทโดยธรรม ประเภทคู่สมรส

9 - การแบ่งมรดก - การรับมรดกแทนที่

10  - กรณีพระภิกษุ  - พระภิกษุเป็นทายาท  - พระภิกษุเป็นเจ้ามรดก - บทบัญญัติเกี่ยวกับวัด และแผ่นดิน

11 - การถูกกำจัดมิให้รับมรดก - การถูกกำจัดเพราะยัก ย้ายปิดบังทรัพย์มรดก - การถูกกำจัดเพราะเป็นผู้ ไม่สมควร - ผลของการถูกกำจัด

12 - การตัดมิให้รับมรดก - - ผลของการถูกตัดมิให้รับ มรดก - - การถอนการตัดมิให้รับมรดก - การสละมรดก - - หลักเกณฑ์การสละมรดก - - ผลของการสละมรดก

13 - ผู้จัดการมรดก - - การตั้งผู้จัดการมรดก - - การจัดการมรดกของผู้จัดการ มรดก - - สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการ มรดก - - การรวบรวมทรัพย์มรดกและการ ชำระหนี้กองมรดก - - การแบ่งปันทรัพย์มรดก - - อายุความเกี่ยวกับการจัดการ มรดก

14 - อายุความมรดก - - ความหมายของคดี มรดก - - ประเภทของอายุ ความคดีมรดก

15 ☻ เก็บตกจาก ๑๒ สัปดาห์ที่ ผ่านมา ☻ ตอบคำถามที่รวบรวมจาก ๑๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา

16 ♥ ทบทวนและเน้นปัญหา สำคัญในวิชามรดก ♥ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ ♥ วิธีการตอบข้อสอบที่ กระชับและตรงประเด็น คำถาม

17  ของหมั้น / สินสอด  สินส่วนตัว / สินสมรส  การสมรส  บิดากับบุตร

18  ความหมายของการหมั้น ตาม ม. ๑๔๓๗  ของหมั้นเป็นของใคร  สินสอดเป็นของใคร  ค่าทดแทนเมื่อมีการผิดสัญญา หมั้น กรณีใดที่ตกทอดถึง ทายาท ม. ๑๔๔๐, ๑๔๔๗ วรรคสอง

19  สินส่วนตัว  ม. ๑๔๗๑  ม. ๑๔๗๒  สินสมรส  ม. ๑๔๗๔

20  ความสมบูรณ์ของการสมรส  การสมรสซ้อน  ความเป็นโมฆะของการสมรส  การสิ้นสุดของการสมรส

21  บุตรที่เกิดจากบิดามารดาจด ทะเบียนสมรส - การสมรสที่เป็นโมฆะ  - การสมรสซ้อน  - การสมรสที่เป็นโมฆียะ  - เกิดจากหญิงหม้าย

22  บุตรที่เกิดจากบิดามารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  บิดามารดาสมรสกันภายหลัง  บิดาจดทะเบียนว่าเป็นบุตร  ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร  บุตรนอกกฎหมายที่บิดา รับรองแล้ว ☻ บุตรบุญธรรม


ดาวน์โหลด ppt โดย เมทินี ชโลธร โดย เมทินี ชโลธร. จันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึง จันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙. ๐๐ ถึง ๑๙. ๕๐ นาฬิกา เว้นจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม และ จันทร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google