งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการ ชำระบัญชี สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการ ชำระบัญชี สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ ใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการ ชำระบัญชี สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

2 ภาพรวมการชำระบัญชีสหกรณ์  หลักการชำระบัญชี  เหตุของการชำระบัญชี  ผู้ชำระบัญชี  ข้อ ปฏิบัติการชำระบัญชี  ที่สุดแห่งการชำระบัญชี

3 ความหมายของการชำระบัญชี สหกรณ์ คือ การดำเนินการของผู้ชำระ บัญชีในการชำระสะสางกิจการของสหกรณ์ ที่เลิกแล้ว ให้เสร็จสิ้นด้วยการรวบรวม ทรัพย์สินชำระหนี้ คืนส่วนของสมาชิก และ ให้องค์กรอื่นตามลำดับ

4 วัตถุประสงค์ของการชำระบัญชี สหกรณ์ 1. เพื่อให้การจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน ของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 2. เพื่อให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสภาพไป โดยสมบูรณ์ ตามกฎหมาย

5 กระบวนการก่อนดำเนินการชำระ บัญชี  เลิกสหกรณ์แล้ว  ตั้งผู้ชำระบัญชี สหกรณ์

6 การเลิกสหกรณ์ 1. เลิกโดยผลตามกฎหมาย  กำหนดในข้อบังคับ  สมาชิกเหลือน้อยกว่า 10 คน  ศาลมีคำสั่งล้มละลาย 2. เลิกโดยความสมัครใจ  ที่ประชุมใหญ่มีมติ 2/3 3. เลิกโดยคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  มีเหตุตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ. ศ. 2542 มาตรา 71(1) หรือ (2) หรือ (3) 4. สถานภาพสหกรณ์ให้พึงถือว่ายังคงดำรง อยู่

7 การตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ 1. ตั้งโดยที่ประชุมใหญ่เลือก และนาย ทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 2. ตั้งโดยนายทะเบียนสหกรณ์  ที่ประชุมใหญ่ไม่เลือก  นายทะเบียนสหกรณ์ไม่เห็นชอบ  นายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควร เปลี่ยน  สมาชิกไม่น้อยกว่า 2/3 ร้องขอ

8 ผลของการตั้งผู้ชำระบัญชี สหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์ต้อง จดทะเบียนไว้  นายทะเบียนสหกรณ์ต้องปิด ประกาศ  นายทะเบียนสหกรณ์อาจ กำหนด ค่าตอบแทน  ผู้ชำระบัญชีเป็นผู้แทน สหกรณ์

9 ภารกิจผู้ชำระบัญชี  ชำระสะสางกิจการ  จัดการชำระหนี้  จำหน่ายทรัพย์สิน

10 ความรับผิดของผู้ชำระบัญชี  ความรับผิดทางอาญา  ความรับผิดทางแพ่ง  ความรับผิดฐานะเป็น ลูกหนี้

11 อำนาจหน้าที่ผู้ชำระบัญชี 1. ดำเนินกิจการ เท่าที่จำเป็น 2. เรียกประชุมใหญ่ 3. ดำเนินคดี 4. จำหน่ายทรัพย์สิน 5. เรียกชำระค่าหุ้น 6. ร้องขอให้ ล้มละลาย 7. ดำเนินการอื่น

12 ข้อปฏิบัติของผู้ชำระบัญชี 1. รับมอบทรัพย์สิน 2. โฆษณาและแจ้งเจ้าหนี้ 3. จัดทำงบดุล 4. ชำระหนี้ 5. รายงานระหว่างชำระ บัญชี 6. จ่ายคืนส่วนสมาชิก 7. กรณีโอนทรัพย์สินให้  สหกรณ์อื่น  สันนิบาตสหกรณ์แห่ง ประเทศไทย

13 รับมอบทรัพย์สิน  การรักษาทรัพย์สิน ก่อนมอบ  สิทธิการเรียก ให้ส่งมอบ

14 โฆษณาและแจ้งเจ้าหนี้ 1. โฆษณาว่าสหกรณ์เลิก  วิธีการโฆษณา  ระยะเวลาออก โฆษณา 2. แจ้งเจ้าหนี้  วัตถุประสงค์ที่แจ้ง  รายชื่อเจ้าหนี้

15 การจัดทำงบดุล 1. วัตถุประสงค์การทำงบดุล 2. กระบวนการทำงบดุล  ผู้ชำระบัญชีทำ  เสนอผู้สอบบัญชี  เสนอที่ประชุมใหญ่  เสนอนายทะเบียนสหกรณ์  ผ่าน / ไม่ผ่าน ที่ประชุมใหญ่ 3. รูปแบบและข้อปฏิบัติการจัดทำ

16 การชำระหนี้  ค่าที่ต้องชำระก่อน  ชำระ หนี้เจ้าหนี้ทวงถาม  ชำระหนี้เจ้าหนี้ไม่ทวงถาม

17 รายงานระหว่างการชำระบัญชี  ระยะเวลาที่รายงาน  เนื้อหาที่มีในรายงาน  รายงานต้องเปิดเผย  รายงานมีข้อบกพร่อง

18 จ่ายคืนส่วนสมาชิก  เงื่อนไขการจ่ายคืน  สามรายการที่จ่าย คืน

19 กรณีโอนทรัพย์สินให้  เงื่อนไขที่ต้องโอน  ผู้ มีสิทธิได้รับโอน  ข้อปฏิบัติการโอน

20 ที่สุดแห่งการชำระบัญชี  การชำระบัญชีเสร็จ  รายงานการชำระบัญชี ขั้นสุดท้าย  สิ้นสุดการเป็นผู้ชำระ บัญชี

21 .. สวัสดี..


ดาวน์โหลด ppt การ ใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการ ชำระบัญชี สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google