งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ผู้เยาว์สิ้นสุดการเป็นผู้เยาว์เมื่อใด ( 1. เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ 2. เมื่อทำการสมรส ) 2. กิจการที่ผู้เยาว์สามารถทำได้ ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายกี่ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ผู้เยาว์สิ้นสุดการเป็นผู้เยาว์เมื่อใด ( 1. เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ 2. เมื่อทำการสมรส ) 2. กิจการที่ผู้เยาว์สามารถทำได้ ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายกี่ประเภท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ผู้เยาว์สิ้นสุดการเป็นผู้เยาว์เมื่อใด ( 1. เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ 2. เมื่อทำการสมรส ) 2. กิจการที่ผู้เยาว์สามารถทำได้ ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง ( 2 ประเภท ได้แก่ 1. นิติกรรม 2. นิติเหตุ ) 3. นิติกรรมมีลักษณะอย่างไร ( กิจการใด ๆ ที่บุคคลกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ) 4. นิติเหตุมีลักษณะอย่างไร ( เหตุการณ์ใด ๆ ที่นอกเหนือจากนิติกรรม เกิดได้ 2 ทาง คือ 2.1 เกิดโดยธรรมชาติ 2.2 เกิดจากการกระทำของบุคคคล ) 5. ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์มีใครบ้าง ( บิดามารดา กรณีไม่มีบิดามารดาอาจร้องขอให้ศาลตั้ง ผู้ปกครองขึ้นมา กรณีบุตรบุญธรรมผู้รับบุตรบุญธรรมมีฐานะเป็นผู้แ ทนโดยชอบธรรม ) กลุ่มที่ 2

2 6. กรณียกเว้นที่ผู้เยาว์สามารถกระทำได้เองเฉกเช่นบรรลุนิติภาวะแล้ว ได้แก่อะไรบ้าง ( 1. นิติกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียว 2. นิติกรรมที่ผู้เยาว์ ต้องทำเองโดยเฉพาะตัว 3. นิติกรรมที่จำเป็นเพื่อการเลี้ยงชีพ ) 7. บุคคลไร้ความสามารถ หมายถึงบุคคลที่มีลักษณะอย่างไร ( บุคคลที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมาย หรือความสามารถถูก จำกัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์ว่าด้วย ความสามารถ ) 8. การสิ้นสุดแห่งการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ สิ้นสุดเมื่อใด ( เมื่อตาย และ ศาลสั่งถอนคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ) 9. บุคคลที่จะเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ใดบ้าง ( 1. มีเหตุบกพร่อง เช่น พิการ วิกลจริต 2. ไม่สามารถทำงานได้เพราะเหตุบกพร่อง 3. ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ )

3 10. ผลของการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้แก่อะไรบ้าง ( 1. คนเสมือนไร้ความสามารถต้องตกอยู่ในความพิทักษ์ หรือความ ดูแลของผู้พิทักษ์ 2. ถูกจำกัดความสามารถบางชนิด เช่น นำทรัพย์สินไปลงทุน ) 11. การสิ้นสุดความเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถสิ้นสุดเมื่อใด ( เมื่อถึงแก่ความตาย ) 12. กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับคนวิกลจริตมีลักษณะอย่างไร ( บุคคลมีความประพฤติหรือกิริยาผิดปรกติ หรือไม่สามารถแยกแยะ ผิดชอบชั่วดี เพราะสติวิปลาส )

4  1. นางสาวสวิชญา ธนิตธนเฟื่องฟู ชั้น ม.4/10 เลขที่ 23  2. นางสาวนวพร จำรูญสาย ชั้น ม.4/10 เลขที่ 24  3. นางสาวสุธาสินี กุศลชู ชั้น ม.4/10 เลขที่ 35  4. นางสาวศศิวิมล สุขสมัย ชั้น ม.4/10 เลขที่ 38 สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt 1. ผู้เยาว์สิ้นสุดการเป็นผู้เยาว์เมื่อใด ( 1. เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ 2. เมื่อทำการสมรส ) 2. กิจการที่ผู้เยาว์สามารถทำได้ ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายกี่ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google