งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 1. ผู้เยาว์สิ้นสุดการเป็นผู้เยาว์เมื่อใด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 1. ผู้เยาว์สิ้นสุดการเป็นผู้เยาว์เมื่อใด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 1. ผู้เยาว์สิ้นสุดการเป็นผู้เยาว์เมื่อใด
( 1.เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ 2. เมื่อทำการสมรส ) 2. กิจการที่ผู้เยาว์สามารถทำได้ ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง ( 2 ประเภท ได้แก่ 1. นิติกรรม  2. นิติเหตุ  ) 3. นิติกรรมมีลักษณะอย่างไร ( กิจการใด ๆ ที่บุคคลกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ) 4. นิติเหตุมีลักษณะอย่างไร ( เหตุการณ์ใด ๆ ที่นอกเหนือจากนิติกรรม  เกิดได้ 2 ทาง คือ 2.1เกิดโดยธรรมชาติ 2.2 เกิดจากการกระทำของบุคคคล ) 5. ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์มีใครบ้าง ( บิดามารดา กรณีไม่มีบิดามารดาอาจร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครองขึ้นมา กรณีบุตรบุญธรรมผู้รับบุตรบุญธรรมมีฐานะเป็นผู้แ ทนโดยชอบธรรม )

2 6. กรณียกเว้นที่ผู้เยาว์สามารถกระทำได้เองเฉกเช่นบรรลุนิติภาวะแล้ว ได้แก่อะไรบ้าง ( 1.นิติกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียว 2.นิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองโดยเฉพาะตัว 3.นิติกรรมที่จำเป็นเพื่อการเลี้ยงชีพ ) 7. บุคคลไร้ความสามารถ หมายถึงบุคคลที่มีลักษณะอย่างไร ( บุคคลที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมาย หรือความสามารถถูกจำกัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ ) 8. การสิ้นสุดแห่งการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ สิ้นสุดเมื่อใด ( เมื่อตาย และ ศาลสั่งถอนคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ) 9. บุคคลที่จะเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ใดบ้าง ( 1. มีเหตุบกพร่อง เช่น พิการ วิกลจริต 2. ไม่สามารถทำงานได้เพราะเหตุบกพร่อง 3. ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ )

3 10. ผลของการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้แก่อะไรบ้าง ( 1
10. ผลของการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้แก่อะไรบ้าง ( 1. คนเสมือนไร้ความสามารถต้องตกอยู่ในความพิทักษ์ หรือความดูแลของผู้พิทักษ์ 2. ถูกจำกัดความสามารถบางชนิด เช่น นำทรัพย์สินไปลงทุน ) 11. การสิ้นสุดความเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถสิ้นสุดเมื่อใด ( เมื่อถึงแก่ความตาย ) 12. กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับคนวิกลจริตมีลักษณะอย่างไร ( บุคคลมีความประพฤติหรือกิริยาผิดปรกติ หรือไม่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี เพราะสติวิปลาส )

4 สมาชิก 1. นางสาวสวิชญา ธนิตธนเฟื่องฟู ชั้น ม.4/10 เลขที่23
1. นางสาวสวิชญา ธนิตธนเฟื่องฟู ชั้น ม.4/10 เลขที่23 2. นางสาวนวพร จำรูญสาย ชั้น ม.4/10 เลขที่24 3. นางสาวสุธาสินี กุศลชู ชั้น ม.4/10 เลขที่ 35 4. นางสาวศศิวิมล สุขสมัย ชั้น ม.4/10 เลขที่ 38


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 1. ผู้เยาว์สิ้นสุดการเป็นผู้เยาว์เมื่อใด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google