งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการ ควบ คุม สินค้าที่มี ส่วนประกอบ ของแร่ใยหิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการ ควบ คุม สินค้าที่มี ส่วนประกอบ ของแร่ใยหิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการ ควบ คุม สินค้าที่มี ส่วนประกอบ ของแร่ใยหิน

2 สินค้าอะไรบ้าง เป็นสินค้าที่ ควบคุมฉลาก

3 ประเภทที่ ๑ กฎหมาย กำหนดให้สินค้า ที่ผลิตเพื่อขายโดย โรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วย โรงงาน และ สินค้า ที่สั่งหรือนำเข้า มาในราชอาณาจักรเพื่อ ขาย เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

4 ประเภทที่ ๒ สินค้าที่อาจ ก่อให้เกิดอันตราย แก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องในการใช้สินค้า หรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือเป็นสินค้าที่ประชาชนทั่วไป ใช้เป็นประจำ

5 ลักษณะของฉลาก สินค้า ที่ควบคุมฉลาก 1. ต้องตรงต่อความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ สาระสำคัญของสินค้านั้น 2. ต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยกำกับ ภาษาต่างประเทศ สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน

6 ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องระบุข้อความต่อไปนี้ - ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้า - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนใน ประเทศไทยของผู้สั่งหรือนำเข้า มาในราชอาณาจักรเพื่อขาย - ที่อยู่ - สถานที่ตั้ง ที่สามารถติดต่อได้จริง - ขนาด, มิติ, ปริมาณ, ปริมาตร, น้ำหนัก หรือ จำนวนบรรจุ - วิธีใช้ - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ - คำเตือน ( ถ้ามี ) - วันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือที่ควรใช้ ก่อน - ราคา พร้อมระบุหน่วยบาท

7 การแสดงฉลากสินค้า ต้องแสดงไว้ที่ - ตัวสินค้า - ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ - สอดแทรก หรือรวมไว้กับ สินค้า - เอกสารหรือคู่มือ - ป้าย ที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ สินค้าหรือภาชนะบรรจุ

8 เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการด้วยการโฆษณาหรือใช้ ฉลากที่มีข้อความเป็นเท็จ หรือข้อความ ที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิด ความเข้าใจผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ม.47 บทกำหนดโทษ

9 ผู้ขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง หรือใช้ ฉลากที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 33 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำเป็นของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือสั่ง หรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับ ม.52 บทกำหนดโทษ

10 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการ ควบ คุม สินค้าที่มี ส่วนประกอบ ของแร่ใยหิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google