งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการควบคุม สินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการควบคุม สินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการควบคุม สินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน

2 สินค้าอะไรบ้าง เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

3 ประเภทที่ ๑ กฎหมายกำหนดให้สินค้า ที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
และ สินค้า ที่สั่งหรือนำเข้า มาในราชอาณาจักรเพื่อขาย เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

4 ประเภทที่ ๒ สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องในการใช้สินค้า หรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือเป็นสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจำ

5 ลักษณะของฉลากสินค้า ที่ควบคุมฉลาก
1. ต้องตรงต่อความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของสินค้านั้น 2. ต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศ สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน

6 ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องระบุข้อความต่อไปนี้ - ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้า
ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้สั่งหรือนำเข้า มาในราชอาณาจักรเพื่อขาย - ที่อยู่-สถานที่ตั้ง ที่สามารถติดต่อได้จริง ขนาด, มิติ ,ปริมาณ,ปริมาตร,น้ำหนัก หรือจำนวนบรรจุ - วิธีใช้ ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ คำเตือน ( ถ้ามี ) - วันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือที่ควรใช้ก่อน - ราคา พร้อมระบุหน่วยบาท

7 การแสดงฉลากสินค้าต้องแสดงไว้ที่
- ตัวสินค้า - ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ - สอดแทรก หรือรวมไว้กับสินค้า - เอกสารหรือคู่มือ - ป้าย ที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุ

8 บทกำหนดโทษ ม.47 เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการด้วยการโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

9 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
ม.52 บทกำหนดโทษ ผู้ขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง หรือใช้ฉลากที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 33 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำเป็นของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือสั่ง หรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

10 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการควบคุม สินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google