งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับการ ตั้งครรภ์แทน. ที่มาของปัญหา ความเห็นของคณะกรรมการ กฤษฎีกาตามบันทึกเลขเสร็จ 100/2543 ให้ความเห็นว่า “ หญิง ซึ่งเป็นผู้ตั้งครรภ์แทนและคลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับการ ตั้งครรภ์แทน. ที่มาของปัญหา ความเห็นของคณะกรรมการ กฤษฎีกาตามบันทึกเลขเสร็จ 100/2543 ให้ความเห็นว่า “ หญิง ซึ่งเป็นผู้ตั้งครรภ์แทนและคลอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับการ ตั้งครรภ์แทน

2 ที่มาของปัญหา ความเห็นของคณะกรรมการ กฤษฎีกาตามบันทึกเลขเสร็จ 100/2543 ให้ความเห็นว่า “ หญิง ซึ่งเป็นผู้ตั้งครรภ์แทนและคลอด ทารกจึงเป็นมารดาที่ชอบด้วย กฎหมายของทารก ” โดนอ้าง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15

3 ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 15 สภาพบุคคลย่อม เริ่มแต่เมื่อคลอด แล้วอยู่รอดเป็น ทารก และสิ้นสุด ลงเมื่อตาย

4 ประเด็นที่จะต้องทำการ พิจารณา 1. สัญญารับจ้างตั้งครรภ์ มีผลบังคับตามกฎหมาย หรือไม่ 2. บุตรที่เกิดจากการ รับจ้างตั้งครรภเป็นบุตรที่ ชอบด้วยกฎหมายของ ใคร

5 1. สัญญารับจ้างตั้งครรภ์มีผล บังคับตามกฎหมายหรือไม่ มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องดังนี้ 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 “ การใดมีวัตถุประสงค์เป็น การต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็น การพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความ สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ ประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ ”

6 ประมวลกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศส มาตรา 16-7 บัญญัติว่า “ ข้อตกลง ใดๆ ในการให้กำเนิดหรือการ ตั้งครรภ์สำหรับผู้อื่นตกเป็นโมฆะ ” Art.16-7 All agreements relating to procreation or gestation on account of a third party are void.

7 ปัจจุบันมีร่างพระราชบัญญัติการ ตั้งครรภ์โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ มาตรา 18 บัญญัติให้มีการตั้งครรภ์ แทนได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย

8 2. บุตรที่เกิดจาก การรับจ้างตั้งครรภ เป็นบุตรที่ชอบ ด้วยกฎหมายของ ใคร

9 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 1546 “ เด็กเกิด จากหญิงที่มิได้สมรสกับชาย ให้ ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ของหญิงนั้น ”

10 ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 1629 “ ทายาท โดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้นและ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรคสอง แต่ลำดับมีสิทธิได้รับ มรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ (1) ผู้สืบสันดาน.......

11 คณะกรรมการแห่งยุโรป (European Commission) ได้เห็นชอบต่อรายงานข้อเสนอแนะชื่อ “Principles set out in the report of the Ad Hoc Committee of Experts on Progress in the Biomedical Sciences (CAHBI)”( 1989) อันมี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ แทน ในข้อที่ 15 “ ถือว่าหญิงที่ ให้กำเนิดย่อมเป็นมารดา ตามกฎหมายของเด็ก ”

12 ปัจจุบันมีร่างพระราชบัญญัติการตั้งครรภ์ โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ พันธุ์ทางการแพทย์ มาตรา 24 บัญญัติให้การตั้งครรภแทนที่ ชอบด้วยกฎหมายถือว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบ ด้วยกฎหมายของสามีภริยาที่ประสงค์จะให้ มีการตั้งครรภ์แทน มาตราที่ 25 บัญญัติให้การตั้งครรภ์แทนที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบ ด้วยกฎหมายของชาย หญิงที่ตั้งครรภ์แทน


ดาวน์โหลด ppt ปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับการ ตั้งครรภ์แทน. ที่มาของปัญหา ความเห็นของคณะกรรมการ กฤษฎีกาตามบันทึกเลขเสร็จ 100/2543 ให้ความเห็นว่า “ หญิง ซึ่งเป็นผู้ตั้งครรภ์แทนและคลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google