งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้อง ได้รับในฐานะ ที่เป็นคน เพื่อให้ คนๆ นั้น มีชีวิตอยู่รอดได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้อง ได้รับในฐานะ ที่เป็นคน เพื่อให้ คนๆ นั้น มีชีวิตอยู่รอดได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 สิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้อง ได้รับในฐานะ ที่เป็นคน เพื่อให้ คนๆ นั้น มีชีวิตอยู่รอดได้

10 ระดับ 1 เป็นสิทธิที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่ เกิดไม่สามารถโอนต่อกันได้ ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย ห้ามฆ่า หรือ ทำร้ายชีวิต ห้ามทรมารอย่างโหดร้าย มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เหล่านี้ แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติรองรับ แต่ทุกคนมีสำนึกรู้ได้ว่าเป็นเรื่องผิด เป็นบาปในทางศาสนา

11 ระดับ 2 เป็นสิทธิที่ต้องได้รับการรับรองใน เรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือ ต้องได้รับการคุ้มครอง โดย แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ เพื่อเป็น หลักประกันว่าคนทุกคนที่อยู่ในรัฐนั้นจะ ได้รับความคุ้มครองชีวิตและความ เป็นอยู่ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็น มนุษย์ ได้แก่ สิทธิในการได้รับ สัญชาติ การมีงานทำ การได้รับการ คุ้มครองแรงงาน สิทธิเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี การได้รับการศึกษา การได้รับการบริการด้านสาธารณะสุข เป็นต้น

12 ด้านที่ 1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หมายถึง คุณค่าของตนในฐานะที่เขา เป็นมนุษย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. คุณค่าในฐานะการดำรง ตำแหน่งทางสังคม 2. คุณค่าของมนุษย์ในฐานะที่เป็น มนุษย์ ไม่แบ่งแยก เท่าเทียมกัน

13 ด้านที่ 2 สิทธิมนุษยชนเป็นสากลไม่ สามารถโอนถ่ายกันได้ หมายความว่า สิทธิมนุษยชนไม่ มีพรหมแดนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ แหล่งกำเนิดใดก็ตาม ไม่ว่ายากจน หรือรวย สิทธินี้ไม่สามารถโอนหรือ มอบอำนาจให้แก่กันได้ ไม่มีการ ครอบครองสิทธิแทนกัน แต่ได้จัด หมวดหมู่และกลุ่มเป็นสิทธิกลุ่ม เฉพาะ เช่น สิทธิสตรี สิทธิเด็ก

14 ด้านที่ 3 แบ่งแยกไม่ได้ หรือไม่มีลำดับชั้น สิ่งใดที่บัญญัติให้เป็นสิทธิและ เสรีภาพตามกฎหมาย บุคคลเข้าถึง สิทธินั้นโดยเสมอภาคกัน

15 ด้านที่ 4 ความเสมอภาค การปฏิบัติต่อบุคคลต้องคำนึงถึง ความเสมอภาค กล่าวคือ หากบุคคล อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน ด้วยเหตุจากความแตกต่าง อาทิ เผ่าพันธุ์ สีผิว เพศ ภาษา สัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เป็นต้น ก็ต้องมีการ ปฏิบัติต่อบุคคลให้เสมอภาคโดยเท่า เทียมกัน

16 ด้านที่ 5 ไม่เลือกปฏิบัติ ถึงแม้ว่าคนเราเกิดมาจะมีความ แตกต่างกันในเรื่องของฐานะ ความ เป็นอยู่ การศึกษา เพศ ศาสนา หรือความบกพร่องของร่างกาย แต่ ภายใต้ความคุ้มครองในบทบัญญัติ ทางกฎหมายเราต้องไม่อาศัยความ แตกต่างเหล่านี้มาเป็นสาระสำคัญใน การปฏิบัติหรือจำกัดสิทธิ หรือคัดกับ บุคคลบางกลุ่ม

17 ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์กร สหประชาชาติ มีพันธผูกพันกับ กฎบัตรแห่งสหประชาชาติ และที่ สำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ถูก นำไปใช้ในทางการเมือง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ

18 หากเรายังคงปล่อยให้พฤติกรรม การละเมิดสิทธิเหล่านี้ยังคงอยู่ วัน หนึ่งเราอาจไม่มีพื้นที่ให้ลูกหลานเรา ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแห่ง ความเป็นมนุษย์ ซึ่งติดตัวมาตั้งแต่ เกิดได้อีกต่อไป สิทธิมนุษยชนคือ เรื่องของมนุษย์ โดยยอมรับนับถือใน ศักดิ์ศรีอันติดตัวมา ในสิทธิอันเท่า เทียมกัน และไม่อาจเพิกถอนได้ ของบรรดาสมาชิกทั้งปวง ใน ครอบครัวมนุษย์เป็นรากฐานของ เสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติสุข ของโลก

19


ดาวน์โหลด ppt สิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้อง ได้รับในฐานะ ที่เป็นคน เพื่อให้ คนๆ นั้น มีชีวิตอยู่รอดได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google