งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินช่วยเหลือบุตร  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และ บุตรซึ่งบิดามารดา ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของ ผู้อื่น  เป็นบุตรที่มีอายุไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินช่วยเหลือบุตร  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และ บุตรซึ่งบิดามารดา ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของ ผู้อื่น  เป็นบุตรที่มีอายุไม่เกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เงินช่วยเหลือบุตร  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และ บุตรซึ่งบิดามารดา ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของ ผู้อื่น  เป็นบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ และต้องไม่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส

3 เงินช่วยเหลือในการ ฌาปนกิจ  อัตรา 3 เท่า ของเงินเดือน ค่าจ้างเดือนสุดท้าย

4 ค่ารักษาพยาบาล 1. สถานพยาบาลของรัฐ - ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้เต็มจำนวนที่จ่าย จริง - ค่าห้อง ค่าอาหาร ตนเองวันละ 800.- บาท บุคคลในครอบครัววันละ 600.- บาท 2. สถานพยาบาลของเอกชน ( เฉพาะผู้ป่วยใน ) - ค่ารักษาพยาบาลของตนเองเบิกได้ครึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกิน 6,000.- บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ถ้าเกินเบิกได้ ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกินวันละ 200.- บาท สำหรับคู่สมรสและบุตร เบิกได้ครึ่งหนึ่ง แต่ไม่ เกิน 3,000.- บาท ในระยะเวลา ไม่เกิน 1 เดือน ถ้าเกินเบิกได้ครึ่งหนึ่งแต่ไม่ เกินวันละ 100.- บาท - ค่าห้อง ค่าอาหาร ตนเองวันละ 800.- บาท บุคคลในครอบครัววันละ 600.- บาท

5 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา บุตร หลักเกณฑ์การจ่าย ตามอัตราที่ กระทรวงการคลังกำหนด จำนวนบุตร 3 คน เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของ ผู้ปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมถึง บุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยก ให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น  มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี และ ต้องไม่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส

6 ค่าเช่าบ้าน ระเบียบ อ. อ. ป. ว่าด้วย ค่าเช่าบ้าน ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2551 ผู้ปฏิบัติงานที่ไปประจำสำนักงานใหม่ในต่าง ท้องที่ เบิกได้ตามสิทธิ ตามอัตราเงินเดือน / ค่าจ้าง บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านท้ายระเบียบ ไม่เกิน 6,150 บาท ถึง มากกว่า 35,720 บาท เดือนละ 1,200 บาท ถึง 4,000 บาท

7 บ้านพักสวัสดิการ  ผู้ปฏิบัติงานของ อ. อ. ป.  ผู้พักอาศัยร่วม ได้แก่ สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา และญาติของผู้พักอาศัย

8 ทุนการศึกษา  ทุนวิบูลย์ ธรรมบุตร ทุนอำนวย คอวนิช ทุน ณรงค์ สุกรี และเพื่อน สำหรับบุตรธิดาของผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และที่ได้รับ เงินเดือนไม่เกินกว่า 21,980.- บาท - ทุนประถมศึกษาทุนละ 1,000.- บาท - ทุนมัธยมศึกษาทุนละ 1,500.- บาท - ทุนอุดมศึกษาทุนละ 2,000.- บาท  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  ทุนการศีกษาระดับปริญญาตรี ( ดีกรีที่ 2)

9 ค่าทดแทน ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีสิทธิ ที่ ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย ตามประกาศคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  บิดามารดา  สามีหรือภรรยา  บุตรซึ่งมีอายุต่ำกวาสิบแปดป หรือมีอายุตั้ง แตสิบแปดปและยังศึกษาอยูใน ระดับที่ไมสูงกวาปริญญาตรี ทั้งนี้ ใหมีสิทธิ ไดรับไดไมเกินอายุยี่สิบหาป  บุตรซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปและทุพพลภาพ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ซึ่งอยูในอุปการะของผู้ปฏิบัติงาน กอน ผู้ปฏิบัติงานถึงแกความตายหรือ สูญหาย

10 ค่าชดเชย อ. อ. ป. ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานต่อไป และไม่จ่ายเงินเดือน ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับเงินเดือน เพราะไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป  ทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ไม่ครบ หนึ่งปี อัตราสุดท้ายสามสิบวัน  ทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี อัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน  ทำงานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี อัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ทำงานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี อัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน  ทำงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้น อัตรา สุดท้ายสามร้อยวัน

11 เงินตอบแทนความชอบใน การทำงาน ผู้ปฏิบัติงานที่ เกษียณอายุ  ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 5 ปีขึ้นไป อัตรา สุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 15 ปีขึ้นไป อัตรา สุดท้ายสามร้อยวัน

12 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อ. อ. ป. จ่ายสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิก  ปฏิบัติงานไม่เกิน 20 ปี จ่ายสมทบให้ร้อยละ 9  ปฏิบัติงานเกิน 20 ปี จ่ายสมทบให้ร้อยละ 10 สมาชิกจ่ายเข้ากองทุน ในอัตราเลือก ร้อยละ 3, 5, 7, 9 หรือ 10 หักจาก ค่าจ้างของสมาชิกแล้วนำส่งกองทุน โดยสมาชิก ต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะจ่ายสมทบในอัตราร้อย ละเท่าใด และเปลี่ยนแปลงได้ทุกปีเมื่อต้องการ ( กรณีเลือกจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 สมาชิก ต้องมีอายุงานเกินกว่า 20 ปีขึ้นไป )


ดาวน์โหลด ppt เงินช่วยเหลือบุตร  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และ บุตรซึ่งบิดามารดา ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของ ผู้อื่น  เป็นบุตรที่มีอายุไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google