งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวจิราวดีรวดเร็ว 441031182 นางสาวณัฐธิดาเขียวมณีนัย 441031183 นางสาวพิมพ์จันทร์วงศ์วรชาติ 441031193 นางสาววาสนาทองสุวรรณ 441031199 นางสาวสุทธิลักษณ์พิทักษ์วงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวจิราวดีรวดเร็ว 441031182 นางสาวณัฐธิดาเขียวมณีนัย 441031183 นางสาวพิมพ์จันทร์วงศ์วรชาติ 441031193 นางสาววาสนาทองสุวรรณ 441031199 นางสาวสุทธิลักษณ์พิทักษ์วงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวจิราวดีรวดเร็ว 441031182 นางสาวณัฐธิดาเขียวมณีนัย 441031183 นางสาวพิมพ์จันทร์วงศ์วรชาติ 441031193 นางสาววาสนาทองสุวรรณ 441031199 นางสาวสุทธิลักษณ์พิทักษ์วงศ์ 441031205 วิชาเอก ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

2 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ. ศ. 2523 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ บุตรชอบด้วยกฎหมาย ( ไม่รวมบุตรบุญธรรม ) ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( คนที่ 1 ถึง 3 ) คู่สมรส บิดาหรือมารดา รวมทั้งข้าราชการบำนาญและกองหนุนมีเบี้ยหวัด มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ และอัตราดังนี้ 1. ผู้ที่เข้ารับการรักษา ในสถานพยาบาลของทางราชการ ให้เบิกได้เต็มจำนวน ยกเว้น ( ก ) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม ให้เบิกตามที่กระทรวงการคลัง กำหนด ( ข ) ค่าห้องและค่าอาหาร เบิกตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ( ไม่เกินวันละ 150 บาท ) 2. ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลเอกชน ประเภทผู้ป่วยใน เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ดังนี้ ( ก ) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม ค่าห้อง และค่าอาหารให้เบิกได้เช่นเดียวกับสถานพยาบาลของทางราชการ ( ข ) ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไป จริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท

3

4

5 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ. ศ. 2523 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญและทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัดที่ชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ บุตรชอบด้วยกฎหมาย ( ไม่รวมบุตรบุญธรรม ) มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนที่ 1 ถึง คนที่ 3 ได้ตามหลักเกณฑ์ประเภทและอัตรา ดังนี้ สถานศึกษาของทางราชการ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรระดับไม่สูง กว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า แยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับเงิน บำรุงการศึกษา เต็มจำนวน ที่ได้จ่ายไปจริง สถานศึกษาของเอกชน (1) บุตรต้องศึกษาในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ให้ได้รับ เงินค่าเล่าเรียนตามจำนวนจริง (2) บุตรที่ศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า และแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนจริง

6

7

8 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตร พ. ศ. 2521 ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำซึ่งมีบุตรชอบด้วยกฎหมาย และบุตรซึ่ง บิดามารดาได้ยกให้ผู้อื่นไปแล้ว และมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส และไม่เป็นผู้รับ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุตรตามระเบียบการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ใน ต่างประเทศ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตรเป็นรายเดือน สำหรับบุตรคนที่ 1 ถึง 3 โดยให้รับห้าสิบบาทต่อบุตรหนึ่งคน และถ้าคู่สมรสฝ่ายที่เป็นสามีเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือบุตร เพียงฝ่ายเดียว หากหย่ากัน ฝ่ายที่ปกครองบุตรเป็นผู้มี สิทธิรับเงิน

9 เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ เรื่องเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการนี้ ได้เคยมีการปรับปรุงหลักการบางประการ เกี่ยวกับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ โดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ. ศ. 2522 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2522 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากมีปัญหาบางประการ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2522 ให้เลื่อนการใช้พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ. ศ. 2522 ไปก่อน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2522 เพื่อปรับปรุงให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2522 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2523 ให้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามหลักการและ อัตราค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ. ศ. 2517 ไปก่อน โดยให้เบิกจ่ายตามอัตราเงินเดือนสุทธิที่ปรับปรุงใหม่ แต่ถ้าเงินเดือนสุทธิที่ปรับปรุงใหม่ ไม่ตรงกับบัญชีท้าย พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการดังกล่าว ก็ให้เบิกในอัตราที่ใกล้เคียง แต่ไม่เกินอัตราเงินสุทธิที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น อัตราเงินเดือน 8,475 บาท ก็ให้เบิกค่าเช่าบ้านในอัตราสำหรับเงินเดือน 8,160 บาท ซึ่งจะมีสิทธิเบิกได้เดือนละ 1,700 บาท เป็นต้น

10 จบแล้วครับ ขอขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวจิราวดีรวดเร็ว 441031182 นางสาวณัฐธิดาเขียวมณีนัย 441031183 นางสาวพิมพ์จันทร์วงศ์วรชาติ 441031193 นางสาววาสนาทองสุวรรณ 441031199 นางสาวสุทธิลักษณ์พิทักษ์วงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google