งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้งกรณี คลอดบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้งกรณี คลอดบุตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้งกรณี คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน กองทุน ประกันสังคม คือ...

2 เงินสมทบ คือ.... อะไร คือเงินที่ นายจ้าง ลูกจ้าง จะต้องนำส่ง เข้ากองทุนประกันสังคม ทุกเดือน โดย คำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ซึ่ง กำหนดจาก ฐานค่าจ้างที่ไม่ต่ำกว่าเดือน ละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน เดือน ละ 15,000 บาท โดยรัฐบาลจะออกเงิน สมทบเข้ากองทุน ด้วยส่วนหนึ่ง

3  ผู้ที่ถูกหักเงินสมทบคือใคร และถูก หักเงินอย่างไร ลูกจ้าง นายจ้าง โดยลูกจ้างจะถูกนายจ้าง หักในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง นายจ้างก็จะร่วมจ่ายเงินสมทบ เท่าจำนวนที่หักจากลูกจ้าง คืออัตรา ร้อยละ 5  ลูกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับความ คุ้มครองอะไรบ้าง จากสำนักงานประกันสังคม ได้รับความคุ้มครองเมื่อต้องประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งนี้ เนื่องจากการทำงานและไม่เนื่องจากทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชรา ภาพ และว่างงาน

4 * ผู้ประกันตนหญิง เมื่อคลอดบุตรแล้วนำใบ เกิดบุตรมาเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายได้ ครั้งละ 12,000 บาท ( ปี 2550) และได้รับ สงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยอีกเป็นเวลา 90 วัน * ผู้ประกันตนชาย เบิกค่าคลอดบุตร ( กรณี ที่ภรรยามิใช่เป็นผู้ประกันตนหรือภรรยายัง ไม่มีสิทธิ เช่น จ่ายเงินสมทบไม่ครบเงื่อนไข หรือออกจากงานเกิน 6 เดือน ) ได้ครั้งละ 12,000 บาท  กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนได้ ได้รับสิทธิอย่างไร

5 1. จัดเก็บร้อยละ 1.5 เพื่อประโยชน์ ทดแทน 4 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต 2. จัดเก็บร้อยละ 3 เพื่อประโยชน์ทดทน กรณีสงเคราะห์บุตร และ ชราภาพ ซึ่งจะเป็นเงินออมของ ผู้ประกันตนและจะได้รับคืนไป ทั้งหมดในกรณีชราภาพ 3. จัดเก็บร้อยละ 0.5 เพื่อประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงาน ****  เงินสมทบที่จัดเก็บในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง แบ่งเป็นอะไรบ้าง

6 * กรณีที่มีสิทธิทั้งประกันสังคมและประกัน สุขภาพ ( ผู้ประกันตนซื้อเอง ) ผู้ประกันตน สามารถเลือกใช้สิทธิใดก่อนได้ หรือจะใช้ สิทธิทั้ง 2 อย่างรวมกันก็ได้ แต่จะต้องแจ้งให้ ทางโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ การรักษาพยาบาลทราบก่อนการรักษา ****  กรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิประกันสังคม และประกันชีวิต จะใช้สิทธิอย่างไร

7 มีสิทธิได้รับค่าถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ได้ ไม่เกิน 250 บาท / ครั้ง และไม่เกิน 500 บาทต่อปี ได้รับการใส่ฟันปลอม โดยเบิก ฟันปลอมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก 1-5 ซี่ เบิกได้ไม่เกิน 1,200 บาท ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้น ไป จะเบิกได้ไม่เกิน 1,400 บาท ถ้าครบ กำหนดระยะเวลา 5 ปี สามารถเบิกค่าฟัน ปลอมฯ ชุดใหม่ได้อีก ****  ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิกรณี ทันตกรรมอะไรบ้าง

8 ผู้ประกันตนที่ว่างงานจะได้รับเงินทดแทนใน ระหว่างที่ว่างงานดังนี้ 1. กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนใน อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน 180 วัน 2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาตาม กำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง จะได้รับเงิน ทดแทนในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างครั้งละ ไม่เกิน 90 วัน โดยในขั้นตอนแรกผู้ประกันจะต้องไปขึ้น ทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับแต่วันแรกที่ว่างงาน ****  กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะ ได้รับสิทธิอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้งกรณี คลอดบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google