งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนประกันสังคมคือ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนประกันสังคมคือ..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนประกันสังคมคือ...
กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้งกรณี คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

2 เงินสมทบ คือ....อะไร คือเงินที่ นายจ้าง ลูกจ้าง จะต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม ทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ซึ่งกำหนดจาก ฐานค่าจ้างที่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน เดือนละ 15,000 บาท โดยรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุน ด้วยส่วนหนึ่ง

3 ผู้ที่ถูกหักเงินสมทบคือใคร และถูกหักเงินอย่างไร
ลูกจ้าง นายจ้าง โดยลูกจ้างจะถูกนายจ้างหักในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง นายจ้างก็จะร่วมจ่ายเงินสมทบเท่าจำนวนที่หักจากลูกจ้าง คืออัตรา ร้อยละ 5 ลูกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง จากสำนักงานประกันสังคม ได้รับความคุ้มครองเมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งนี้เนื่องจากการทำงานและไม่เนื่องจากทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

4 กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนได้ได้รับสิทธิอย่างไร
กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนได้ได้รับสิทธิอย่างไร *ผู้ประกันตนหญิง เมื่อคลอดบุตรแล้วนำใบเกิดบุตรมาเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายได้ครั้งละ 12,000 บาท (ปี 2550) และได้รับสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยอีกเป็นเวลา 90 วัน *ผู้ประกันตนชาย เบิกค่าคลอดบุตร (กรณีที่ภรรยามิใช่เป็นผู้ประกันตนหรือภรรยายังไม่มีสิทธิ เช่น จ่ายเงินสมทบไม่ครบเงื่อนไข หรือออกจากงานเกิน 6 เดือน) ได้ครั้งละ 12,000 บาท

5 เงินสมทบที่จัดเก็บในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง แบ่งเป็นอะไรบ้าง
1. จัดเก็บร้อยละ 1.5 เพื่อประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต 2. จัดเก็บร้อยละ 3 เพื่อประโยชน์ทดทนกรณีสงเคราะห์บุตร และ ชราภาพ ซึ่งจะเป็นเงินออมของผู้ประกันตนและจะได้รับคืนไป ทั้งหมดในกรณีชราภาพ 3. จัดเก็บร้อยละ 0.5 เพื่อประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ****

6 กรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิประกันสังคม และประกันชีวิต จะใช้สิทธิอย่างไร
*กรณีที่มีสิทธิทั้งประกันสังคมและประกันสุขภาพ (ผู้ประกันตนซื้อเอง) ผู้ประกันตนสามารถเลือกใช้สิทธิใดก่อนได้ หรือจะใช้สิทธิทั้ง 2 อย่างรวมกันก็ได้ แต่จะต้องแจ้งให้ทางโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ การรักษาพยาบาลทราบก่อนการรักษา ****

7 ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิกรณีทันตกรรมอะไรบ้าง
มีสิทธิได้รับค่าถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ได้ไม่เกิน 250 บาท/ครั้ง และไม่เกิน บาทต่อปี ได้รับการใส่ฟันปลอม โดยเบิกฟันปลอมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก ซี่ เบิกได้ไม่เกิน 1,200 บาท ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไป จะเบิกได้ไม่เกิน 1,400 บาท ถ้าครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี สามารถเบิกค่าฟันปลอมฯ ชุดใหม่ได้อีก ****

8 กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง
ผู้ประกันตนที่ว่างงานจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างที่ว่างงานดังนี้ 1. กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ50 ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน วัน 2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง จะได้รับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน 90 วัน โดยในขั้นตอนแรกผู้ประกันจะต้องไปขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับแต่วันแรกที่ว่างงาน ****


ดาวน์โหลด ppt กองทุนประกันสังคมคือ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google