งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเพิ่มเพดานค่าธรรมเนียมการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเพิ่มเพดานค่าธรรมเนียมการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเพิ่มเพดานค่าธรรมเนียมการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2557

2 มาตรา 32 แห่ง พ. ร. บ. โรงเรียนเอกชน พ. ศ
มาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) 2 พ.ศ. 2554 “การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ของโรงเรียนในระบบ ให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ การศึกษา ค่าตอบแทนครูที่มีความรู้และความสามารถที่ดี และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ และผลตอบแทน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผยในโรงเรียนในระบบ และโรงเรียน ในระบบจะเรียกเก็บเงินอื่นใดจากผู้ปกครองหรือนักเรียน นอกจากที่กำหนดตามวรรคหนึ่งไม่ได้”

3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 8 ตุลาคม 2545
เห็นชอบให้โรงเรียนเอกชนได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย-พื้นฐานในอัตราเท่ากับผลการคำนวณของกระทรวงศึกษาธิการ (อัตราเท่ากับนักเรียนภาครัฐ) และสมทบเงินเดือนครูเฉลี่ยต่อ หัวนักเรียน (คำนวณจากฐานเงินเดือนครูที่โรงเรียนเอกชน จ่ายให้ครู) โดยโรงเรียนเอกชนที่รับการอุดหนุนสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เรียนได้ไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวภาครัฐ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกำหนด

4 มติที่ประชุม กช. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ 18 เม.ย.57
กช.มีมติ เห็นชอบให้มีการปรับเพดานค่าธรรมเนียม การศึกษาโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุน ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 โดยนำอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล นักเรียนภาครัฐที่ สกศ.คำนวณไว้เมื่อปี 2553 มาใช้ เนื่องจากไม่ได้มีการปรับเพิ่มมาตั้งแต่ปี 2545 และ เพื่อให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้ง ให้โรงเรียนเอกชนปรับเงินเดือนครูให้เหมาะสมกับ ความรู้ความสามารถ

5 อัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล นร.ภาครัฐ ปี 2553
จากการรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยของ สกศ. เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ เมื่อปี มีอัตราดังนี้ ร.ร.ประเภทสามัญศึกษา - ก่อนประถมศึกษา เท่ากับ 14,900 บาท/ปี - ประถมศึกษา เท่ากับ 14,900 บาท/ปี - มัธยมศึกษาตอนต้น เท่ากับ 17,780 บาท/ปี - มัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 17,780 บาท/ปี ร.ร.ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) - อุตสาหกรรม เท่ากับ 21,100 บาท/ปี - พาณิชยกรรม เท่ากับ 19,910 บาท/ปี - ศิลปกรรม เท่ากับ 20,840 บาท/ปี - เกษตรกรรม เท่ากับ 25,520 บาท/ปี - คหกรรม เท่ากับ 29,970 บาท/ปี

6 อัตราอุดหนุนนักเรียนสามัญ(ทั่วไป) ปี กศ.2557
ค่าใช้จ่าย รายหัวภาครัฐ ร.ร.เก็บ ไม่เกิน รวมเงิน อุดหนุน เพิ่ม 10% เงินเดือนครู ต่อ นร.1 คน ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ระดับ/สาขา 14,900 5,513.50 (3,874) 9,386.50 1,086 6,600.50 1,700 - อนุบาล 5,343.50 (3,404) 9,556.50 1,056 1,900 - ประถม 17,780 4,762.50 (2,635) 13,017.50 1,265 8,252.50 3,500 - ม.ต้น 4,432.50 (2,605) 13,347.50 1,295 3,800 - ม.ปลาย * ตัวเลขใน ( ) คือ เพดานค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี กศ 6

7 อัตราอุดหนุนนักเรียนอาชีวะ(ทั่วไป) ปี กศ.2557
ค่าใช้จ่าย รายหัวภาครัฐ ร.ร.เก็บ ไม่เกิน รวมเงิน อุดหนุน เพิ่ม 10% เงินเดือนครู ต่อ นร.1 คน พื้นฐาน ระดับ/สาขา 22,492.50 5,791.00 (5,791) 16,701.50 1,949 8,252.50 6,500 - อุตสาหกรรม 19,910.00 5,169.50 (4,142) 14,740.50 1,588 4,900 - พาณิชยกรรม 20,840.00 4,790.50 (2,923) 16,049.50 1,597 6,200 - ศิลปกรรม 25,520.00 9,678.50 (4,051) 15,841.50 1,689 5,900 - เกษตรกรรม 29,970.00 14,895.50 (1,148) 15,074.50 1,322 5,500 - คหกรรม * ตัวเลขใน ( ) คือ เพดานค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี กศ 7

8 การดำเนินการของ สช. เสนอขอแก้ไขตารางแนบท้ายระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล แจ้งระเบียบฯ และแนวปฏิบัติให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร.ร.เอกชนทราบและถือปฏิบัติ เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณอุดหนุน ร.ร.เอกชนการกุศล

9 การดำเนินการของโรงเรียนเอกชน
หลังจากรับทราบระเบียบฯ ที่ สช.จะแจ้งไป หาก ร.ร.ที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลประสงค์ จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต้อง เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ ร.ร. ให้ความเห็นชอบ ร.ร.ต้องประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า

10 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การปรับเพิ่มเพดานค่าธรรมเนียมการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google