งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเพิ่มเพดานค่าธรรมเนียมการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเพิ่มเพดานค่าธรรมเนียมการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเพิ่มเพดานค่าธรรมเนียมการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2557

2 มาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) 2 พ.ศ “การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ของโรงเรียนในระบบ ให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ การศึกษา ค่าตอบแทนครูที่มีความรู้และความสามารถที่ดี และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ และผลตอบแทน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผยในโรงเรียนในระบบ และโรงเรียน ในระบบจะเรียกเก็บเงินอื่นใดจากผู้ปกครองหรือนักเรียน นอกจากที่กำหนดตามวรรคหนึ่งไม่ได้”

3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 8 ตุลาคม 2545 เห็นชอบให้โรงเรียนเอกชนได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย- พื้นฐานในอัตราเท่ากับผลการคำนวณของกระทรวงศึกษาธิการ (อัตราเท่ากับนักเรียนภาครัฐ) และสมทบเงินเดือนครูเฉลี่ยต่อ หัวนักเรียน (คำนวณจากฐานเงินเดือนครูที่โรงเรียนเอกชน จ่ายให้ครู) โดยโรงเรียนเอกชนที่รับการอุดหนุนสามารถเรียก เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เรียนได้ไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวภาครัฐ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกำหนด

4 มติที่ประชุม กช. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ 18 เม.ย.57 กช.มีมติ เห็นชอบให้มีการปรับเพดานค่าธรรมเนียม การศึกษาโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุน ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 โดยนำอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล นักเรียนภาครัฐที่ สกศ.คำนวณไว้เมื่อปี 2553 มาใช้ เนื่องจากไม่ได้มีการปรับเพิ่มมาตั้งแต่ปี 2545 และ เพื่อให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้ง ให้โรงเรียนเอกชนปรับเงินเดือนครูให้เหมาะสมกับ ความรู้ความสามารถ

5 อัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล นร.ภาครัฐ ปี 2553 จากการรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยของ สกศ. เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ เมื่อปี 2553 มีอัตราดังนี้ ร.ร.ประเภทสามัญศึกษา - ก่อนประถมศึกษา เท่ากับ 14,900 บาท/ปี - ประถมศึกษา เท่ากับ 14,900 บาท/ปี - มัธยมศึกษาตอนต้น เท่ากับ 17,780 บาท/ปี - มัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 17,780 บาท/ปี ร.ร.ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) - อุตสาหกรรม เท่ากับ 21,100 บาท/ปี - พาณิชยกรรม เท่ากับ 19,910 บาท/ปี - ศิลปกรรม เท่ากับ 20,840 บาท/ปี - เกษตรกรรม เท่ากับ 25,520 บาท/ปี - คหกรรม เท่ากับ 29,970 บาท/ปี

6 ค่าใช้จ่าย รายหัวภาครัฐ ร.ร.เก็บ ไม่เกิน รวมเงิน อุดหนุน เพิ่ม 10% เงินเดือนครู ต่อ นร.1 คน ค่าใช้จ่าย พื้นฐาน ระดับ/สาขา 14,900 5, (3,874) 9, ,0866, ,700 - อนุบาล 14,900 5, (3,404) 9, ,056 6, ,900 - ประถม 17,7804, (2,635) 13, ,265 8, ,500 - ม.ต้น 17,7804, (2,605) 13, ,2958, ,800 - ม.ปลาย อัตราอุดหนุนนักเรียนสามัญ(ทั่วไป) ปี กศ.2557 * ตัวเลขใน ( ) คือ เพดานค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี กศ

7 ค่าใช้จ่าย รายหัวภาครัฐ ร.ร.เก็บ ไม่เกิน รวมเงิน อุดหนุน เพิ่ม 10% เงินเดือนครู ต่อ นร.1 คน ค่าใช้จ่าย พื้นฐาน ระดับ/สาขา 22, , (5,791) 16, ,949 8, ,500 - อุตสาหกรรม 19, , (4,142) 14, ,5888, ,900 - พาณิชยกรรม 20, , (2,923) 16, ,597 8, ,200 - ศิลปกรรม 25, , (4,051) 15, ,6898, ,900 - เกษตรกรรม 29, , (1,148) 15, ,3228, ,500 - คหกรรม อัตราอุดหนุนนักเรียนอาชีวะ(ทั่วไป) ปี กศ.2557 * ตัวเลขใน ( ) คือ เพดานค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี กศ

8 การดำเนินการของ สช. 1.เสนอขอแก้ไขตารางแนบท้ายระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล 2.แจ้งระเบียบฯ และแนวปฏิบัติให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร.ร.เอกชนทราบและถือปฏิบัติ 3.เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณอุดหนุน ร.ร.เอกชนการกุศล

9 การดำเนินการของโรงเรียนเอกชน 1.หลังจากรับทราบระเบียบฯ ที่ สช.จะแจ้งไป หาก ร.ร.ที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลประสงค์ จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต้อง เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ ร.ร. ให้ความเห็นชอบ 2.ร.ร.ต้องประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า

10 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การปรับเพิ่มเพดานค่าธรรมเนียมการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google