งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ ว 121 เรื่อง การเบิกจ่ายค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553  ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 282/2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ ว 121 เรื่อง การเบิกจ่ายค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553  ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 282/2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ ว 121 เรื่อง การเบิกจ่ายค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553  ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 282/2548 121 เรื่อง การเบิกจ่ายค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 8 เมษายน 2548 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 9 กรกฎาคม 2555

2  การจัดซื้อ จัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้อง เป็นการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ  การถือครอบครองให้ข้าราชการเป็นผู้ถือ ครองและไม่ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัว  การใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์ ต้องเป็น แบบรายเดือน และใช้ติดต่อสื่อสารใน ภารกิจของทางราชการเท่านั้น

3 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่าย จริงแต่ไม่เกินอัตรา ประเภทและระดับตำแหน่ง ที่ระเบียบกำหนด

4 ประเภทและระดับตำแหน่งอัตรา ( ต่อรอบเดือน ) 1. ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาอันดับครูผู้ช่วย คศ. 1 คศ. 2 และ คศ. 3 ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา ข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจเอกลงมา ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอื่นที่ยังคงดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ไม่เกินอัตราคนละ 1,000 บาท 2. ข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ. 4 ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอกพิเศษนาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกพิเศษ ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอื่นที่ยังคงดำรงตำแหน่งระดับ 9 ไม่เกินอัตราคนละ 2,000 บาท 3. ข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ. 5 ขึ้นไป ข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรีขึ้นไป ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอื่นที่ยังคงดำรงตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป ไม่เกินอัตราคนละ 4,000 บาท

5  กรณีค่าใช้บริการเกินกว่าอัตราที่กำหนด ให้เก็บเงินส่วนที่เกินวงเงินจากผู้ถือครอง เพื่อสมทบจ่ายตามใบแจ้งหนี้ เบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในครั้ง นั้น แล้วแต่กรณี โดยเพิ่มได้อีกไม่เกินหนึ่ง เท่าของอัตราตามประเภทและระดับ ตำแหน่ง ระบุรายละเอียดชื่อหน่วยงาน, บุคคล, เรื่องที่ ติดต่อพร้อมจำนวนเงิน เพื่อใช้ในการเบิกจ่าย เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายหลังจากภาระ งานเสร็จสิ้น  กรณีการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การประชุมระหว่างประเทศ การจัดงาน หรือการ เยือนของบุคคลสำคัญ ให้ผู้ถือครองแจ้งความ ประสงค์ต่อหัวหน้าส่วนราชการขอเลือกใช้ ( แบบ รายเดือนหรือแบบเติมเงิน )  กรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ให้ขอทำ ความตกลงกับกระทรวงการคลัง

6 ประเภทและระดับตำแหน่งอัตรา ( ต่อเดือน ) อธิการบดีไม่เกิน 3,000 บาท รองอธิการบดีไม่เกิน 2,000 บาท ผู้ช่วยอธิการบดีไม่เกิน 1,500 บาท หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีไม่เกิน 1,000 บาท ผู้อำนวยการกองไม่เกิน 1,000 บาท ตำแหน่งอื่นหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นที่มีความจำเป็นโดยความเห็นชอบของอธิการบดี หรือ หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณแล้วแต่กรณี ไม่เกิน 1,500 บาท ยกเว้น การติดต่อราชการต่างประเทศ หรือกรณีมีเหตุผลและความจำเป็นให้ขออนุมัติสำหรับเดือนนั้นๆ เป็นกรณีๆ ไป


ดาวน์โหลด ppt  หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ ว 121 เรื่อง การเบิกจ่ายค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553  ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 282/2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google