งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 1 สำนักงานตรวจสอบภายใน ม. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 1 สำนักงานตรวจสอบภายใน ม. ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 1 สำนักงานตรวจสอบภายใน ม. ขอนแก่น

2 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527, ฉบับที่ 3 พ.ศ.2528 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 257, ฉบับที่ 5 พ.ศ.2534 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2541, ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548 ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 ระเบียบการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการ เดินทางไปราชการ กค 0409.6/ว 42 ลว 26 ก.ค. 2550 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการ เดินทางไปราชการ กค 0409.6/ว 42 ลว 26 ก.ค. 2550 สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

3 ผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางไปราชการ  “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร  ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง  “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของผู้เดินทางและหรือ บิดามารดาของคู่สมรส ผู้ติดตาม 3 สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

4 การเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร ลักษณะการเดินทาง 4 ไปราชการชั่วคราว ไปราชการประจำ กลับภูมิลำเนา ไปราชการชั่วคราว ไปราชการประจำ การเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

5 การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่  การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ  การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน  การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชาอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจำ ในต่างประเทศ  การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแทนต่างประเทศตามข้อตกลง ระหว่างประเทศ  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ รวมถึง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่า ระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 5 สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

6 เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (เบิกแบบเหมาจ่าย) 6 ประเภทระดับค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท:วัน:คน) ทั่วไปอาวุโส, ชำนาญงาน, ปฏิบัติงาน 240 วิชาการชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการ, ปฏิบัติการ อำนวยการต้น, ระดับ 8 ลงมาหรือเทียบเท่า ทั่วไปทักษะพิเศษ 270 วิชาการเชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ อำนวยการสูง บริหารสูง, ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

7 การนับเวลาเดินทางไปราชการ เพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 24 ชั่วโมง=1 วัน หรือ เศษ เกิน 12 ชม = 1 วัน เกิน 12 ชม. = 1 วัน ไม่เกิน 12 ชม.แต่เกิน 6 ชั่วโมง =1/2 วัน เกิน 12 ชม. = 1 วัน ไม่เกิน 12 ชม.แต่เกิน 6 ชั่วโมง =1/2 วัน พักแรมไม่ได้พักแรม 7 สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

8 ค่าเช่าที่พัก หมายความว่า ค่าพาหนะ หมายความว่า ยานพาหนะประจำทาง หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน รถไฟ รถโดยสารประจำทาง เรือกลเดินประจำทาง รวมถึงยานพาหนะอื่นใด ที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจำโดยมีเส้นทางและค่าระวางที่แน่นอน ค่าพาหนะส่วนตัว หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม 8 สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

9 ค่าเช่าที่พัก 9 เบิกได้ 2 ลักษณะ 1.การเบิกแบบเหมาจ่าย 2.การเบิกเท่าที่จ่ายจริง ห้ามเบิก กรณี 1. พักในยานพาหนะ 2. ทางราชการจัดที่พักให้ กรณีการเดินทางเป็นหมู่คณะ ต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

10 ค่าเช่าที่พัก (เบิกแบบเหมาจ่าย) 10 ประเภทระดับค่าเช่าที่พัก ทั่วไปอาวุโส, ชำนาญงาน, ปฏิบัติงาน 800 วิชาการชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการ, ปฏิบัติการ อำนวยการต้น, ระดับ 8 ลงมาหรือเทียบเท่า ทั่วไปทักษะพิเศษ 1,200 วิชาการเชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ อำนวยการสูง บริหารระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น (บาท:วัน:คน)

11 ค่าเช่าที่พัก (เบิกเท่าที่จ่ายจริง) 11 ประเภทระดับห้องพัก เดี่ยว ห้องพักคู่ ทั่วไปอาวุโส, ชำนาญงาน, ปฏิบัติงาน 1,500850 วิชาการชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการ, ปฏิบัติการ อำนวยการต้น, ระดับ 8 ลงมาหรือเทียบเท่า (บาท:วัน:คน) กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้พัก 2 คน/ห้อง โดยให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราห้องพักคู่ ยกเว้น มีเหตุจำเป็นไม่อาจพักร่วมกันได้ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราห้องพักเดี่ยว สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

12 ค่าเช่าที่พัก (เบิกเท่าที่จ่ายจริง) 12 ประเภทระดับห้องพัก เดี่ยว ห้องพักคู่ ทั่วไปทักษะพิเศษ 2,2001,200 วิชาการเชี่ยวชาญ อำนวยการสูง บริหารต้น, ระดับ 9 หรือเทียบเท่า (บาท:วัน:คน) เบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักเดี่ยวหรือห้องพักคู่ก็ได้ สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

13 ค่าเช่าที่พัก (เบิกเท่าที่จ่ายจริง) 13 ประเภทระดับห้องพัก เดี่ยว ห้องพักคู่ วิชาการทรงคุณวุฒิ 2,5001,400 บริหารสูง, ระดับ 10 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (บาท:วัน:คน) เบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักเดี่ยวหรือห้องพักคู่ก็ได้ กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าคณะมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับที่พักเพื่อประสานงาน ให้เบิกได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งห้อง ในอัตราห้องพักเดี่ยวหรือห้องชุดไม่เกินสองเท่าของห้องพักเดี่ยว สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

14 ค่า ยานพาหนะ การใช้พาหนะส่วนตัวให้เบิกเงินชดเชย รถยนต์ = 4 บาท/กม. รถจักรยานยนต์ = 2 บาท/กม. เบิกเท่าจ่ายจริง โดยประหยัดตามสิทธิของผู้ เดินทางที่พึงจะได้รับ รถรับจ้าง ระหว่างที่พักหรือที่ทำงานกับสถานีรถประจำ ทาง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเที่ยวละ 600 บาท สำหรับข้ามเขตจังหวัดระหว่าง กรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือข้าม เขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพ ไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท สำหรับการเดินทางข้ามเขต จังหวัดอื่น รถโดยสารประจำทาง =เบิกเท่าที่จ่ายจริง 14 สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

15 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชั่วคราว) 15 ประเภทระดับค่าเบี้ยเลี้ยง ทั่วไปอาวุโส, ชำนาญงาน, ปฏิบัติงาน 2,100 วิชาการชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการ, ปฏิบัติการ อำนวยการต้น, ระดับ 8 ลงมาหรือเทียบเท่า ทั่วไปทักษะพิเศษ 3,100 วิชาการเชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ อำนวยการสูง บริหารระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ค่าเบี้ยเลี้ยง การเบิกแบบเหมาจ่าย หมายเหตุ ไม่แยกประเภท ก,ข,ค (บาท:วัน:คน) สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

16 ค่าใช่จ่าย อัตรา ( ไม่เกิน ) ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษี ค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร 4,500 ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า สำหรับระยะเวลาที่เกิน 7 วัน 500 ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย 500 ให้คิดคำนวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จำนวนเงินส่วนที่เหลือจะนำมาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้ 16 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชั่วคราว) (บาท:วัน:คน) สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

17 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชั่วคราว) ประเภทระดับประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ทั่วไปอาวุโส, ชำนาญงาน, ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 7,500 ไม่เกิน 5,000 ไม่เกิน 3,100 วิชาการชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการ, ปฏิบัติการ อำนวยการต้น, ระดับ 8 ลงมาหรือเทียบเท่า ทั่วไปทักษะพิเศษ ไม่เกิน 10,000 ไม่เกิน 7,000 ไม่เกิน 4,500 วิชาการเชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ อำนวยการสูง บริหารระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 17 (บาท:วัน:คน) สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

18 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชั่วคราว) มีสิทธิเบิกเพิ่มขึ้น ประเภท งเพิ่มจากประเภท ก ไม่เกินร้อยละ 40 = ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รัสเซีย สวิส อิตาลี ประเภท จเพิ่มจากประเภท ก ไม่เกินร้อยละ 25 =เบลเยี่ยม สเปน เยอรมนี อเมริกา บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ โปรตุเกส สิงคโปร์ ประเภท ก ข และ ค ประกอบด้วย ประเทศ รัฐ เมือง ดูตามเอกสารแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 18 สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

19 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชั่วคราว) 19 ประเภทระดับอัตรา ทั่วไปปฏิบัติงาน 7,500 วิชาการปฏิบัติการ, ระดับ 5 ลงมาหรือเทียบเท่า ทั่วไป ทักษะพิเศษ, อาวุโส, ชำนาญงาน 9,000 วิชาการทรงคุณวุฒิ, เชี่ยวชาญ, ชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการ อำนวยการต้น, สูง, ระดับ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า บริหารต้น, สูง, ระดับ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ค่าเครื่องแต่งตัว การเบิกแบบเหมาจ่าย หมายเหตุ คู่สมรสเบิกได้ในอัตราเดียวกัน (บาท:คน) สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

20 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ประจำ) ประเภทระดับข้าราชการคู่สมรส/บุตร ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ก ประเภท ข ทั่วไปปฏิบัติงาน 40,00030,00025,000/ 14,000 18,000/ 9,000 วิชาการปฏิบัติการ, ระดับ 5 ลงมาหรือ เทียบเท่า ทั่วไปทักษะพิเศษ,อาวุโส, ชำนาญงาน 45,00032,00030,000/ 15,000 20,000/ 10,000 วิชาการเชี่ยวชาญ, ชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการ อำนวยการต้น, สูง, ระดับ 6-9 หรือเทียบเท่า บริหารต้น, สูง, ระดับ 6-9 หรือเทียบเท่า 20 (บาท:คน) สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น

21 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ประจำ) ประเภทระดับข้าราชการคู่สมรส/บุตร ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ก ประเภท ข วิชาการทรงคุณวุฒิ 60,00040,00040,000/ 18,000 30,000/ 15,000 บริหารสูง, ระดับ 10 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 21 สำนักงานตรวจสอบ ภายใน ม. ขอนแก่น (บาท:คน) - ประเภท ก ได้แก่ ประเทศอื่นนอกเหนือจาก ประเภท ข - ประเภท ข ได้แก่ ประเทศเวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, พม่า, มาเลเซีย, ศรีลังกา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, บรูไน - ข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องเข้างานพิธีต่างๆของประเทศนั้น ที่ต้องใช้เครื่องแต่งตัว ราตรีสโมสรหรือมอร์นิ่งโค้ต ให้เบิกได้อย่างละหนึ่งชุดเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินชุดละ 15,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt LOGO ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 1 สำนักงานตรวจสอบภายใน ม. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google