งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมและ การประชุมราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมและ การประชุมราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมและ การประชุมราชการ
2 สำหรับกรม พัฒนาที่ดิน

2 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 ก.พ.2556
เรื่อง มาตรการบรรเทา ผลกระทบจากการ ปรับอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีด ความสามารถ ของผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)

3 จุดมุ่งหมายของมติคณะรัฐมนตรี
1. กระทรวงการคลังกำหนด มาตรการ ปรับเพิ่มอัตรา ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมสัมมนาของ ส่วนราชการ 2. ค่าครองชีพสูงในสภาวการณ์ ปัจจุบัน

4 ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมและการ ประชุมราชการ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2556

5 จุดมุ่งหมายของระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน
1. กระทรวงการคลังกำหนด มาตรการ ปรับเพิ่มอัตรา ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมสัมมนาของส่วน ราชการ 2. ค่าครองชีพสูงในสภาวการณ์ ปัจจุบัน 3. เหมาะสมกับงบประมาณ

6 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก
ประเภทค่าใช้จ่ายที่ปรับเพิ่ม สำหรับการฝึกอบรมภายในประเทศและการประชุมราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก

7 1.อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมภายในประเทศ 1.1 ค่าอาหาร
1.อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมภายในประเทศ 1.1 ค่าอาหาร ประเภทการฝึกอบรม สถานที่ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ (บาท/วัน/คน) จัดครบทุกมื้อ จัดเลี้ยง 2 มื้อ จัดเลี้ยง 1 มือ ประเภท ก ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 300 ประเภท ข ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 200 บุคคลภายนอก ไม่เกิน 500

8 1.อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมภายในประเทศ 1.1 ค่าอาหาร(ต่อ)
1.อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมภายในประเทศ 1.1 ค่าอาหาร(ต่อ) ประเภทการฝึกอบรม สถานที่ของเอกชน (บาท/วัน/คน) จัดครบทุกมื้อ จัดเลี้ยง 2 มื้อ จัดเลี้ยง 1 มือ ประเภท ก ไม่เกิน 1200 ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 ประเภท ข ไม่เกิน 950 ไม่เกิน 700 ไม่เกิน 500 บุคคลภายนอก ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 300

9 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประเภทการ ฝึกอบรม สถานที่ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ (บาท/มื้อ/คน) สถานที่ของเอกชน (บาท/มื้อ/คน) ทุกประเภท (ก ข และบุคคลภายนอก) ไม่เกิน 35 บาท ไม่เกิน 50 บาท

10 ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
1.3 ค่าเช่าที่พัก ประเภทการ ฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักคนเดียว (บาท /วัน / คน) ค่าเช่าห้องพักคู่ (บาท / วัน / คน) ประเภท ก ไม่เกิน 2,400.00 ไม่เกิน 1,300.00 ประเภท ข ไม่เกิน 1,450.00 ไม่เกิน บุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,200.00 ไม่เกิน

11 ข้อควรจำ ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ในการจัดฝึกอบรมภายในประเภท ต้องปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

12 2.อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมราชการ
2.1 ค่าอาหาร เบิกได้ในกรณีที่มีการประชุมคาบ เกี่ยวมื้ออาหาร และให้เบิกได้ใน อัตราไม่เกินคนละ 120 บาท / มื้อ

13 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กรณีประชุมในสถานที่ราชการให้เบิกได้ในอัตราไม่เกินคนละ 35 .-/ มื้อ กรณีประชุมในสถานที่เอกชนให้เบิกได้ในอัตราไม่เกินคนละ 50.-/ มื้อ

14 2.3 ค่าเช่าที่พักสำหรับการประชุมราชการ
ให้เลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงได้ แต่ถ้าเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ ( ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

15 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ดุลยพินิจของอธิบดี ไม่สามารถ เบิกจ่ายตาม อัตราที่ กำหนดไว้ใน ระเบียบนี้ได้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม


ดาวน์โหลด ppt การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมและ การประชุมราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google