งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการ ฝึกอบรมและ การประชุมราชการ สำหรับกรม พัฒนาที่ดิน 2 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการ ฝึกอบรมและ การประชุมราชการ สำหรับกรม พัฒนาที่ดิน 2 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการ ฝึกอบรมและ การประชุมราชการ สำหรับกรม พัฒนาที่ดิน 2 1

2 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 ก. พ.2556 เรื่อง มาตรการบรรเทา ผลกระทบจากการ ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีด ความสามารถของ ผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาด ย่อม (SMEs)

3 จุดมุ่งหมายของมติ คณะรัฐมนตรี 1. กระทรวงการคลังกำหนด มาตรการ ปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่าย ในการจัด ประชุมสัมมนาของส่วน ราชการ 2. ค่าครองชีพสูงใน สภาวการณ์ปัจจุบัน

4 ระเบียบกรมพัฒนา ที่ดิน  ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการ ฝึกอบรมและการ ประชุมราชการ

5 จุดมุ่งหมายของระเบียบกรม พัฒนาที่ดิน 1. กระทรวงการคลังกำหนด มาตรการ ปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในการ จัด ประชุมสัมมนาของส่วน ราชการ 2. ค่าครองชีพสูงในสภาวการณ์ ปัจจุบัน 3. เหมาะสมกับงบประมาณ

6 ประเภทค่าใช้จ่ายที่ปรับเพิ่ม สำหรับการฝึกอบรมภายในประเทศและ การประชุมราชการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  ค่าเช่าที่พัก

7 1. อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม ภายในประเทศ 1.1 ค่าอาหาร ประเภท การ ฝึกอบรม สถานที่ของส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานอื่นของรัฐ ( บาท / วัน / คน ) จัดครบ ทุกมื้อ จัดเลี้ยง 2 มื้อ จัดเลี้ยง 1 มือ ประเภท ก ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 300 ประเภท ข ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 200 บุคคลภาย นอก ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 300 ไม่เกิน 200

8 1. อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม ภายในประเทศ 1.1 ค่าอาหาร ( ต่อ ) ประเภท การ ฝึกอบรม สถานที่ของเอกชน ( บาท / วัน / คน ) จัดครบ ทุกมื้อ จัดเลี้ยง 2 มื้อ จัดเลี้ยง 1 มือ ประเภท ก ไม่เกิน 1200 ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 ประเภท ข ไม่เกิน 950 ไม่เกิน 700 ไม่เกิน 500 บุคคลภาย นอก ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 300

9 1.2 ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ประเภท การ ฝึกอบรม สถานที่ของ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานอื่น ของรัฐ ( บาท / มื้อ / คน ) สถานที่ของ เอกชน ( บาท / มื้อ / คน ) ทุกประเภท ( ก ข และ บุคคลภายน อก ) ไม่เกิน 35 บาท ไม่เกิน 50 บาท

10 1.3 ค่าเช่าที่พัก ประเภท การ ฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักคน เดียว ( บาท / วัน / คน ) ค่าเช่าห้องพักคู่ ( บาท / วัน / คน ) ประเภท กไม่เกิน 2,400.00 ไม่เกิน 1,300.00 ประเภท ขไม่เกิน 1,450.00 ไม่เกิน 900.00 บุคคลภายน อก ไม่เกิน 1,200.00 ไม่เกิน 750.00

11

12 2. อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการ ประชุมราชการ 2.1 ค่าอาหาร  เบิกได้ในกรณีที่มีการประชุมคาบ เกี่ยวมื้ออาหาร และให้เบิกได้ใน อัตราไม่เกินคนละ 120 บาท / มื้อ

13 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  กรณีประชุมในสถานที่ราชการให้ เบิกได้ในอัตราไม่เกินคนละ 35.-/ มื้อ  กรณีประชุมในสถานที่เอกชนให้ เบิกได้ในอัตราไม่เกินคนละ 50.-/ มื้อ

14 2.3 ค่าเช่าที่พักสำหรับการประชุม ราชการ  ให้เลือกเบิกค่าเช่าที่พักใน ลักษณะเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงได้ แต่ถ้าเดินทางไปราชการเป็นหมู่ คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักใน ลักษณะเดียวกันทั้งคณะ ( ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ พ. ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม )

15 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ไม่สามารถ เบิกจ่ายตาม อัตราที่ กำหนดไว้ใน ระเบียบนี้ได้


ดาวน์โหลด ppt การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการ ฝึกอบรมและ การประชุมราชการ สำหรับกรม พัฒนาที่ดิน 2 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google