งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร. ที่มาของกฏหมาย พระราชบัญญัติ การกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภท ตามงบประมาณรายจ่าย พ. ศ. 2518 พระราชกฤษฎีกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร. ที่มาของกฏหมาย พระราชบัญญัติ การกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภท ตามงบประมาณรายจ่าย พ. ศ. 2518 พระราชกฤษฎีกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร

2 ที่มาของกฏหมาย พระราชบัญญัติ การกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภท ตามงบประมาณรายจ่าย พ. ศ. 2518 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ. ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( รวม 5 ฉบับ ) ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ. ศ. 2551 หนังสือเวียนต่าง ๆ

3 ผู้มีสิทธิ สิ้นสุด : วันลาออก วันเกษียณ เสียชีวิต ไล่ออก พักราชการ เริ่ม : วันเข้ารับราชการ วันรับบำนาญ

4 ผู้มีสิทธิ เบิกให้ บุตร

5 บุตร เรียงลำดับการเกิด แทนที่เฉพาะกรณีตาย, กายพิการ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์

6 เงินบำรุงการศึกษา หมายถึง เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทาง ราชการ เรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ จากกระทรวงศึกษาธิการส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กำกับมหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วน จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่มีกฏหมายจัดตั้งหรือองค์กรของ รัฐบาล

7 เงินค่าเล่าเรียน หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการเรียน หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตรา ที่ได้ ได้รับอนุมัติ จากระทรวงศึกษาธิการ

8 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นการ ศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น สถานศึกษาของทางราชการ ให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไป ไปจริง ตามประเภทและไม่เกินที่ กค. กำหนด สถานศึกษาของเอกชน ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่าย ไปจริงตามประเภท และไม่เกินที่ กค. กำหนด ( เบิกตามหนังสือเวียน ว.271 และ ว.161)

9 ระดับ ปวส. สถานศึกษาของทางราชการ เบิกได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ตามประเภท และไม่เกินอัตราที่ กค. กำหนด สถานศึกษาของเอกชน เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ตาม ประเภท และไม่เกินอัตราที่ กค. กำหนด ( เบิกได้ตาม ว.161)

10 ระดับอนุบาล – ปวช. สถานศึกษาของทางราชการ เบิกได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง (6 รายการ ) ตามประเภทและไม่เกินที่ กค. กำหนด สถานศึกษาของเอกชน เบิกได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ตามประเภท และไม่เกินที่ กค. กำหนด ( เบิกตามหนังสือเวียน ว.161)

11 กรณีคู่สมรสของผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับค่าการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานอื่น ต้องใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาของบุตร จากหน่วยงาน ของคู่สมรสก่อน ส่วนที่ต่ำกว่าสิทธิตาม พรก. จึงจะ นำมาเบิกจากหน่วยงานของผู้มีสิทธิได้


ดาวน์โหลด ppt เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร. ที่มาของกฏหมาย พระราชบัญญัติ การกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภท ตามงบประมาณรายจ่าย พ. ศ. 2518 พระราชกฤษฎีกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google