งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จัก กบข.. เอกชน / ข้าราชการ ข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จัก กบข.. เอกชน / ข้าราชการ ข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จัก กบข.

2 เอกชน / ข้าราชการ ข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3 1. เพื่อเป็นหลักประกันการ จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ และให้ประโยชน์ตอบแทน การรับราชการ เมื่อออกจากราชการ 2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ ของสมาชิก 3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์อื่น ให้แก่สมาชิก วัตถุประสงค์

4 ? ใครคือสมาชิก กบข. ข้าราชการส่วนกลาง 12 ประเภท - บรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540 ( เลือกเป็น / ไม่เป็นสมาชิกได้ ) - บรรจุหลัง 27 มีนาคม 2540 ( เป็นสมาชิกทุกคน ) ข้าราชการส่วนกลางที่ถูก ถ่าย โอน ไปเป็น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

5 เป็นระบบผสม ระบบบำเหน็จบำนาญ ( กระทรวงการคลัง ) ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( กบข.) ข้าราชการสมาชิก กบข. สวัสดิการต่างๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

6 เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม เงินสำรอง สมาชิก เงินสะสม รัฐ การส่งเงินเข้ากองทุน

7 นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ


ดาวน์โหลด ppt รู้จัก กบข.. เอกชน / ข้าราชการ ข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google