งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญของ การแก้ไข พรบ. กบข. ฉบับที่ 5 พรบ. กบข. ฉบับที่ 5 พ. ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ 10 มกราคม 2551 สาระสำคัญ - โครงการออมเพิ่ม - โครงการทยอยขอรับเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญของ การแก้ไข พรบ. กบข. ฉบับที่ 5 พรบ. กบข. ฉบับที่ 5 พ. ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ 10 มกราคม 2551 สาระสำคัญ - โครงการออมเพิ่ม - โครงการทยอยขอรับเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สาระสำคัญของ การแก้ไข พรบ. กบข. ฉบับที่ 5

3 พรบ. กบข. ฉบับที่ 5 พ. ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ 10 มกราคม 2551 สาระสำคัญ - โครงการออมเพิ่ม - โครงการทยอยขอรับเงิน คืน - การเลือกแผนการลงทุน ของตนเอง พรบ. กบข. ฉบับที่ 5 พ. ศ. 2550

4 สาระสำคัญโครงการออม เพิ่ม 1. เป็นสมาชิก กบข. ประเภทส่งเงิน “ สะสม ” เท่านั้น 2. เพิ่มจากเงินสะสมเดิม ตั้งแต่ 1% – 12% 3. คำนวณเงินสะสมส่วนเพิ่ม แยกจากเงินสะสมปกติ (3%) 4. เงินสมทบและเงินชดเชย ในส่วนรัฐบาลคงเดิม คือ เงินสมทบ 3% เงินชดเชย 2%

5 สาระสำคัญโครงการออม เพิ่ม 5. แจ้งความประสงค์ที่ต้นสังกัด โดยใช้ แบบฟอร์ม “ แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงิน สะสมส่วนเพิ่ม ” 6. เริ่มยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 7. เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม หรือยกเลิกเงินสะสมส่วนเพิ่ม ทุกเดือน มีผลใช้ เดือนมกราคม ธันวาคม ของปีถัดไป หักเงินสะสม ส่วนเพิ่มเดือนถัดไป เดือนมีนาคม เป็นต้นไป

6 8. หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้เก็บ “ แบบแจ้ง ความประสงค์ ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม ” ไว้เป็น หลักฐาน 9. หน่วยงาน ต้นสังกัด 10. เงินสะสม ส่วนเพิ่ม พ้น สมาชิกภาพ ได้รับเมื่อ สาระสำคัญโครงการออม เพิ่ม ทำหน้าที่หักเงิน สะสมส่วนเพิ่ม จากสมาชิก กบข. นำส่งเงิน

7 ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อกรอกแบบฟอร์ม ขั้นตอนการส่งเงินสะสมส่วน เพิ่ม 1. สมาชิกแบบสะสม ยืนยันเอกสาร หน่วยงานต้นสังกัด เก็บเป็นหลักฐาน ไม่ต้องนำส่งกองทุน หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินนำส่ง ส่วนเพิ่มของสมาชิก และนำส่งเงินให้ กบข. ในเดือน ต่อไป กบข. นำไปลงทุนหาผลประโยชน์ เงินสะสมส่วนเพิ่ม ผลประโยชน์ บัญชีสมาชิก แจ้งผล ผ่านใบแจ้งยอด 2. 3. 4. 5. ส่วนของเงินสะสมส่วนเพิ่มที่จ่ายเข้ากองทุนจะได้รับลดหย่อนภาษีตาม จำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

8 สาระสำคัญโครงการ ทยอยขอรับเงินคืน แนวทางการ ปฏิบัติ ขอรับเงิน ที่มี สิทธิได้รับ บางส่วน ส่วนที่ เหลือ ขอทยอย รับ ขอฝากเงิน ที่มี สิทธิได้รับ ให้ กองทุน บริหารต่อ ขอทยอย รับเงิน ที่มีสิทธิ ได้รับ ขอรับเงิน ที่มีสิทธิได้ รับทั้งจำนวน ขอโอนเงินที่มี สิทธิได้รับไปยัง กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพหรือ กองทุนอื่นที่มี วัตถุประสงค์ เพื่อการออกจาก งานหรือการ ชราภาพ 1.2.3.4. 5.

9 การเข้าร่วม โครงการ สาระสำคัญโครงการ ทยอยขอรับเงินคืน สมาชิกที่มีความประสงค์ตามข้อ 3-5 จะต้องแนบเอกสาร “ แบบ แจ้งความประสงค์ให้ กองทุนบริหารต่อหรือขอ ทยอยรับเงิน ” มาพร้อม กับแบบ กบข. รง 008/1/...... สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน หรือความถี่ ในการขอรับเงินคืน ได้ปีละ 1 ครั้ง ตามปีปฏิทิน โดยใช้ “ แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้ กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน ”

10 การเข้าร่วม โครงการ สาระสำคัญโครงการ ทยอยขอรับเงินคืน การใช้สิทธิตามข้อ 3 “ ขอฝากเงินที่มีสิทธิได้รับ ให้กองทุนบริหารต่อ ” การใช้สิทธิตามข้อ 4 “ ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิได้รับ ” ต้องมียอดเงินในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 35,000 บาท ณ วันที่ยื่นคำขอ การใช้สิทธิตามข้อ 5 “ ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยรับ ” ต้องมียอดเงินส่วนที่เหลือ ขอทยอยรับในบัญชีไม่ต่ำกว่า 35,000 บาท ณ วันที่ยื่นคำขอ

11 สาระสำคัญโครงการ ทยอยขอรับเงินคืน การเข้าร่วม โครงการ เปิดให้บริการทางเลือกของสมาชิกที่พ้น สมาชิกภาพในเดือนสิงหาคม 2551 การขอทยอยรับ ต้องรับเป็นรายงวดๆ ละเท่าๆ กัน โดยอาจเลือกรับเป็นราย 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนเงินขั้นต่ำรายงวด ไม่ต่ำกว่างวดละ 3,000 บาท กบข. จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพียงวิธีเดียวเท่านั้น และหักค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดขึ้นจริงจากยอดที่ สมาชิกรับรายงวด

12 โครงการเลือกแผนการ ลงทุนของตนเอง เงื่อนไข สมาชิกสามารถเลือกแผนการ ลงทุนในส่วนของ เงินสะสม เงินสมทบ และ ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว ข้อดี สมาชิกสามารถเลือกรูปแบบการ ลงทุน ที่ตรงกับความต้องการของตนเอง และได้รับผลตอบแทนตามที่ตน เลือก

13 พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคคลต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ “... คำว่าพอเพียง มีความหมายอีก อย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก. ไม่ได้หมายถึง การมีพอสำหรับใช้ เท่านั้น แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน.... ถ้าแต่ละคนพอมีพอกิน ก็ใช้ได้. ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญของ การแก้ไข พรบ. กบข. ฉบับที่ 5 พรบ. กบข. ฉบับที่ 5 พ. ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ 10 มกราคม 2551 สาระสำคัญ - โครงการออมเพิ่ม - โครงการทยอยขอรับเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google