งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 25 มีนาคม 2556. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากที่ คณะรัฐมนตรี ( ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 23 เม. ย. 2556 เห็นชอบร่าง พ. ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 25 มีนาคม 2556. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากที่ คณะรัฐมนตรี ( ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 23 เม. ย. 2556 เห็นชอบร่าง พ. ร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 25 มีนาคม 2556

2 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากที่ คณะรัฐมนตรี ( ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 23 เม. ย. 2556 เห็นชอบร่าง พ. ร. บ. กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ( ฉบับที่..) พ. ศ..... ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ( กบข.) ที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มี. ค. 2540 และสมัครเป็นสมาชิก กบข. เลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ตาม พ. ร. บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ. ศ. 2494 ได้ วันที่ 24 เมษายน 2556

3 นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ หากเลือกกลับไปใช้ระบบบำนาญแบบเดิม ขอให้แสดงความประสงค์ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยจะได้รับเงินสะสม และดอกผลคืน จาก กบข. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 แต่จะไม่ มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว หลังออกจาก ราชการ มีสิทธิเลือกรับบำนาญจะได้รับบำนาญสูตรเดิม จนถึงวันที่เสียชีวิต ส่วนข้าราชการที่จะขอ ลาออก หรือถูกสั่งให้ออก จะใช้สิทธิเลือกได้ ไม่เกินวันที่จะออกจากราชการ วันที่ 24 เมษายน 2556

4 สำหรับผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมายมี ผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยผู้รับบำนาญจะได้รับบำนาญสูตรเดิมย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออก จากราชการถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 แต่ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และดอกผลของ เงินดังกล่าวให้กับทางราชการโดยวิธีหักกลบลบกันหากมีส่วน ต่างที่ผู้รับบำนาญต้องชำระคืน ให้ชำระคืนแก่ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง ภายใน 30 มิถุนายน 2557 แต่หากมี ส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน ให้จ่ายคืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ หากผู้รับบำนาญที่แสดงความประสงค์ไว้ถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์ไม่มี ผลใช้บังคับ

5

6

7

8

9  มีอายุราชการ 40 ปีขึ้นไป ไม่เป็นสมาชิก กบข. ดีกว่า  มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือไม่ ภายหลังเกษียณคาดว่าจะมีอายุอยู่เกิน 67 ปีขึ้นไป  ความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินภายหลังเกษียณ เช่น โครงการลงทุนต่างๆ

10 เงินบำนาญ คือเงินที่รัฐจ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนเมื่อ พ้นสมาชิกภาพตามสูตรที่กำหนด โดยสมาชิกที่มี สิทธิเลือกรับบำนาญต้องเป็นสมาชิกที่ออกจาก ราชการและมีเวลาราชการยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน และมีเวลาราชการสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยรับจากกระทรวงการคลัง

11 เงินประเดิม คือเงินที่รัฐบาลนำส่งเข้าบัญชีสมาชิก กบข. ที่เป็น ข้าราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 เพื่อชดเชยเงิน บำนาญที่ลดลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสูตรเงินบำนาญ สำหรับสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะมีสิทธิขอรับเงินประเดิมได้เมื่อ สิ้นสุดสมาชิกภาพ และต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิรับและเลือกรับ บำนาญเท่านั้น เงินสะสม คือเงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งขณะนี้อยู่ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก และหาก พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ. ศ.2539 ฉบับแก้ไขใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว สมาชิกก็จะสามารถส่งเงิน สะสมเพิ่มขึ้นได้ตามความสมัครใจของสมาชิกเป็นอัตราไม่เกิน ร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน

12 เงินสมทบ คือเงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกที่สะสม เงินเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งขณะนี้อยู่ในอัตราร้อย ละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้หากพระราชบัญญัติกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ. ศ.2539 ฉบับแก้ไขมีผลบังคับ ใช้และสมาชิกต้องการสะสมเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้น แต่ทาง รัฐบาลจะยังคงสมทบเงินให้ในอัตราเท่าเดิม เงินชดเชย คือเงินที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อจ่ายเพิ่มให้แก่สมาชิกเพื่อชดเชยสูตรบำนาญที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ซึ่งสมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยต่อเมื่อมีสิทธิรับและเลือก รับบำนาญเท่านั้น

13 สูตรการคำนวณเงินประเภทต่าง ๆ เงินบำเหน็จคือเงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ เงินบำนาญสูตรเดิมคือเงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ 50 เงินบำนาญสูตรสมาชิกคือเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ 50 ( แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย )

14 หมายเหตุ การนับเวลาราชการเพื่อกำหนดสิทธิใน บำเหน็จบำนาญนั้น  จะนับจากวันบรรจุจนถึงวันที่ออกจากราชการ โดยรวมวันทวีคูณด้วย การนับให้เกิดสิทธิรับ บำเหน็จบำนาญ ถ้ามีเศษของปีถึง 6 เดือน ให้ นับเป็นหนึ่งปี เช่น เวลาราชการ 9 ปี 6 เดือน ถือว่าเกิดสิทธิในการรับบำเหน็จ หรือ 24 ปี 6 เดือน ถือว่าเกิดสิทธิในการรับบำนาญ  แต่การคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ ให้ใช้เวลา ราชการจริง เช่น เวลาราชการ 24 ปี 6 เดือน วิธีคำนวณ = 24 + 6 / 12 เท่ากับ 24.5 ปี

15

16


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 25 มีนาคม 2556. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากที่ คณะรัฐมนตรี ( ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 23 เม. ย. 2556 เห็นชอบร่าง พ. ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google