งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2552)

2 ลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของรัฐวิสาหกิจจะเป็นชั้นต่ำกว่าสายสะพายมีชื่อเรียกตามลำดับ ดังนี้ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

3 หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชฯ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นแรก (บ.ม.) ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี บริบูรณ์นับจากวันที่เริ่มจ้างจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม ของปีที่ขอพระราชทาน ต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างาน (ระดับ 5,6) มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 4 ธันวาคม ของปีที่ขอรับพระราชทานเครื่องราช ในตำแหน่งหัวหน้างานต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา หรือมีสายการบังคับบัญชา หากดำรงตำแหน่งประจำหรือรักษาการไม่มีสิทธิขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

4 การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นแรก (2)
กรณีดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน (ระดับ 6) ครบ 5 ปีบริบูรณ์ และในปีนั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วน หรือผู้จัดการ (ระดับ 7) การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้เลื่อนเป็นชั้นสูงกว่า บ.ม. คือ ชั้น บ.ช. เนื่องจากตำแหน่งสูงขึ้นได้ตามลำดับ ดังนี้

5 ตำแหน่ง ชั้นที่เริ่มขอ ชั้นสุดท้ายที่ขอ
หัวหน้างาน (ระดับ 5,6) บ.ม. จ.ม. หัวหน้าส่วน,ผู้จัดการ (ระดับ 7) บ.ช. จ.ช. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9) ต.ม. รองผู้อำนวยการ (ระดับ 10) ต.ช. ผู้อำนวยการ (ระดับ 11) ป.ม.

6 การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ตามตำแหน่ง
การขอเลื่อนชั้นตราเครื่องราชฯ ในลำดับที่สูงขึ้นเว้นระยะไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่ได้รับเครื่องราชฯ ชั้นสุดท้าย โดยไม่เกินชั้นตราตามตำแหน่ง (ตารางชั้นตราเครื่องราช) การขอเลื่อนชั้นตราตามตำแหน่งที่ได้รับ ให้เลื่อนชั้นตราที่สูงขึ้นได้โดยเว้นระยะไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเครื่องราชฯ ชั้นสุดท้าย

7 หลักเกณฑ์อื่นๆ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาติให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ถูกลงโทษสถานลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน พักงาน ในปีที่ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ไม่อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัยในปีที่ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ในปีที่ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ต้องไม่อยู่ในกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในปีนั้น ได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้ขอพระราชทาน เครื่องราชฯ ได้

8 การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้ถูกลงโทษให้ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระทำผิดวินัยของหน่วยงาน ถูกถอดออกจากตำแหน่งเนื่องจากระทำผิดวินัยหรือทุจริต ประพฤติตนไม่สมเกียรติหรือนำเครื่องราชฯ ไปใช้ในกรณีไม่สมควร ผู้เกษียณอายุที่ไม่ประสงค์เก็บรักษาเหรียญเครื่องราชฯ


ดาวน์โหลด ppt เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google