งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ พระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ พระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ พระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ ไทย พ. ศ. 2552)

2 ลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ( บ. ม.) เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ( บ. ม.) เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ( บ. ช.) เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ( บ. ช.) จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ( จ. ม.) จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ( จ. ม.) จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ( จ. ช.) จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ( จ. ช.) ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ( ต. ม.) ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ( ต. ม.) ตริตาภรณ์ช้างเผือก ( ต. ช.) ตริตาภรณ์ช้างเผือก ( ต. ช.) ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท. ม.) ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท. ม.) ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท. ช.) ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท. ช.) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป. ม.) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป. ม.) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของรัฐวิสาหกิจจะเป็น ชั้นต่ำกว่าสายสะพายมีชื่อเรียกตามลำดับ ดังนี้

3 หลักเกณฑ์การขอพระราชทาน เครื่องราชฯ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นแรก (บ.ม.) ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี บริบูรณ์นับจากวันที่เริ่มจ้างจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม ของปีที่ขอพระราชทาน ต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างาน (ระดับ 5,6) มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 4 ธันวาคม ของปีที่ขอรับพระราชทานเครื่องราช ในตำแหน่งหัวหน้างานต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา หรือมีสายการบังคับบัญชา หากดำรงตำแหน่ง ประจำหรือรักษาการไม่มีสิทธิขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

4 การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้น แรก (2) กรณีดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ( ระดับ 6) ครบ 5 ปีบริบูรณ์ และใน ปีนั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้า ส่วน หรือผู้จัดการ ( ระดับ 7) การ ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้ เลื่อนเป็นชั้นสูงกว่า บ. ม. คือ ชั้น บ. ช. เนื่องจากตำแหน่งสูงขึ้นได้ ตามลำดับ ดังนี้ กรณีดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ( ระดับ 6) ครบ 5 ปีบริบูรณ์ และใน ปีนั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้า ส่วน หรือผู้จัดการ ( ระดับ 7) การ ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้ เลื่อนเป็นชั้นสูงกว่า บ. ม. คือ ชั้น บ. ช. เนื่องจากตำแหน่งสูงขึ้นได้ ตามลำดับ ดังนี้

5 ตำแหน่ง ชั้นที่ เริ่มขอ ชั้น สุดท้ายที่ ขอ หัวหน้างาน ( ระดับ 5,6) บ.ม.บ.ม.บ.ม.บ.ม. จ.ม.จ.ม.จ.ม.จ.ม. หัวหน้าส่วน, ผู้จัดการ ( ระดับ 7) บ.ช.บ.ช.บ.ช.บ.ช. จ.ช.จ.ช.จ.ช.จ.ช. หัวหน้าฝ่าย ( ระดับ 8) ผู้อำนวยการ สำนัก ( ระดับ 9) จ.ม.จ.ม.จ.ม.จ.ม. ต.ม.ต.ม.ต.ม.ต.ม. รอง ผู้อำนวยการ ( ระดับ 10) จ.ช.จ.ช.จ.ช.จ.ช. ต.ช.ต.ช.ต.ช.ต.ช. ผู้อำนวยการ ( ระดับ 11) ต.ม.ต.ม.ต.ม.ต.ม. ป.ม.ป.ม.ป.ม.ป.ม.

6 การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ตาม ตำแหน่ง การขอเลื่อนชั้นตราเครื่องราชฯ ใน ลำดับที่สูงขึ้นเว้นระยะไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่ได้รับเครื่องราชฯ ชั้น สุดท้าย โดยไม่เกินชั้นตราตาม ตำแหน่ง (ตารางชั้นตราเครื่องราช) การขอเลื่อนชั้นตราตามตำแหน่งที่ ได้รับ ให้เลื่อนชั้นตราที่สูงขึ้นได้โดย เว้นระยะไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ วันที่ได้รับเครื่องราชฯ ชั้นสุดท้าย

7 หลักเกณฑ์อื่นๆ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาติให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ถูกลงโทษสถานลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน พักงาน ในปีที่ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ไม่อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัยในปีที่ขอ พระราชทานเครื่องราชฯ ในปีที่ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ต้องไม่อยู่ใน กลุ่มของผู้ที่ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในปีนั้น ได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ให้ขอพระราชทาน เครื่องราชฯ ได้

8 การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งศาลให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือถูกพิพากษา ให้เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งศาลให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือถูกพิพากษา ให้เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้ถูกลงโทษให้ไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกเพราะกระทำผิดวินัยของหน่วยงาน เป็นผู้ถูกลงโทษให้ไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกเพราะกระทำผิดวินัยของหน่วยงาน ถูกถอดออกจากตำแหน่งเนื่องจากระทำผิดวินัย หรือทุจริต ถูกถอดออกจากตำแหน่งเนื่องจากระทำผิดวินัย หรือทุจริต ประพฤติตนไม่สมเกียรติหรือนำเครื่องราชฯ ไป ใช้ในกรณีไม่สมควร ประพฤติตนไม่สมเกียรติหรือนำเครื่องราชฯ ไป ใช้ในกรณีไม่สมควร ผู้เกษียณอายุที่ไม่ประสงค์เก็บรักษาเหรียญ เครื่องราชฯ ผู้เกษียณอายุที่ไม่ประสงค์เก็บรักษาเหรียญ เครื่องราชฯ


ดาวน์โหลด ppt เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ พระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google