งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา.  ข้อ 1ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2542"  ข้อ 2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา.  ข้อ 1ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2542"  ข้อ 2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

2  ข้อ 1ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2542"  ข้อ 2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศเป็นต้นไป [5 มิถุนายน 2542]  ข้อ 3ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี ว่าด้วยการสอบประจำภาค พ.ศ. 2536 และให้ใช้ ระเบียบนี้แทน  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ ◦ "มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ◦ "อธิการบดี“ หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3  "นักศึกษา“ หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี  "กรรมการคุมสอบ” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้มีหน้าที่เกี่ยวกับ การกำกับห้องสอบและให้ หมายความรวมถึงอาจารย์ผู้สอน หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากสำนักวิชาให้ควบคุมการสอบด้วย  "ผู้เข้าสอบ“ หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีหรือ ผู้ร่วมเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีสิทธิเข้าสอบ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  "การสอบ“ หมายถึง การสอบประจำภาค การสอบกลาง ภาคหรือการสอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิด สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4 5.1 แต่งกายถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2536 5.2 นำบัตรประจำตัวนักศึกษาไปแสดงทุกครั้ง ถ้าผู้ใดไม่มี บัตรดังกล่าวกรรมการคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาต ให้เข้าสอบ 5.3 ควรไปถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 15 นาทีแต่ จะเข้าห้องสอบได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุม สอบ ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการสอบไป แล้วเกิน 30 นาที จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 5.4 ไม่ออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที นับตั้งแต่เริ่ม ลงมือสอบ

5  5.5 ไม่นำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์ ใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่กรรมการคุมสอบ อนุญาตตามที่กรรมการออกข้อสอบกำหนด  5.6 เชื่อฟังคำแนะนำและปฏิบัติตามคำสั่งกรรมการคุม สอบโดยเคร่งครัด  5.7 ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบทุกครั้ง  5.8 เขียนชื่อ - สกุล เลขประจำตัวนักศึกษา และเลขที่นั่ง สอบลงบนแบบทดสอบและกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง ชัดเจน  5.9 ห้ามขีดเขียนข้อความ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ ใด ๆ ลงบนกระดาษคำตอบ นอกเหนือจากที่ได้กำหนด ไว้ในคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการตอบ ถ้าจะมีการทดให้ทดใน แบบทดสอบ หรือขอกระดาษทดจากกรรมการคุมสอบ

6 5.10 ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบอื่น ๆ ขณะที่อยู่ในห้องสอบ 5.11 ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอกไม่พยายามดูคำตอบจากผู้เข้าสอบอื่น หรือ ยอมให้ผู้เข้าสอบอื่นดูคำตอบของตน 5.12 ไม่นำข้อสอบ กระดาษคำตอบ กระดาษทด ออกจากห้อง สอบ 5.13 เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดทำ ข้อสอบจะต้องหยุดทำทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ ต่อเมื่อ กรรมการได้ตรวจนับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ แล้ว อนุญาตให้ออกไปได้เท่านั้น 5.14 เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ เป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 5.1, 5.2, 5.3, และ 5.4 โดยมีเหตุผลความจำเป็น ให้ กรรมการคุมสอบในห้องนั้นเป็นผู้พิจารณาอนุญาตเป็นราย กรณี

7  ผู้เข้าสอบที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของ กรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบอาจให้ออก จากห้องสอบ และไม่อนุญาตให้สอบ หลังจากที่ได้ ตักเตือนซ้ำแล้วอีกครั้งหนึ่ง โดยจะถือว่าผู้เข้าสอบ ไม่ได้คะแนนในการสอบครั้งนั้น

8  7.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยได้รับ F ใน รายวิชาที่กระทำผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นที่นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาที่สอบมาแล้ว ให้ได้ผลการสอบ ตามที่สอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบก็ให้ดำเนินการสอบ ตามปกติ และให้ได้ผลการสอบตามที่สอบ ได้จริง และให้พิจารณา สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้น 1 ภาคการศึกษา เป็นอย่างน้อย หรืออาจให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  7.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ ได้รับ F ในรายวิชาที่กระทำผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณา สั่งพักการศึกษา นักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา  7.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของ นักศึกษาในการสอบให้ลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น แต่จะต้อง ไม่เกินกว่าระดับโทษต่ำสุดของความผิดประเภททุจริตตามข้อ 7.1

9  กรรมการคุมสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบ อย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการ เอื้ออำนวยให้เกิดการทุจริตในการสอบ หรือละเว้นไม่ ดำเนินการตามระเบียบการสอบเมื่อเกิดการทุจริตใน การสอบ มิฉะนั้นจะถือว่ากระทำความผิดอย่างร้ายแรง ข้อ 47 พนักงานและลูกจ้างของ มหาวิทยาลัยผู้ใดกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง จักต้องได้รับโทษปลด ออก หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี ข้อบังคับว่าด้วยงานบริหารบุคคล พ.ศ. 2546

10  ในกรณีที่มีการทุจริต หรือสงสัยว่าจะกระทำการทุจริต ให้กรรมการคุมสอบบันทึกพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้ เข้าสอบ พร้อมยึดหลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้ผู้เข้าสอบ ดำเนินการสอบต่อไป และรายงานให้ศูนย์บริการ การศึกษาทราบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป  กรณีวิชาที่มีการจัดสอบนอกเหนือจากประกาศ ตารางสอบของมหาวิทยาลัย ให้รายงานศูนย์บริการ การศึกษาทราบ ภายใน 1 วันทำการ

11 ข้อ 10  นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามประกาศนี้ ให้ผู้ นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ โดยให้ยื่นเรื่องที่ศูนย์บริการ การศึกษาได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลงชื่อ รับทราบผลการลงโทษ ข้อ 11  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

12  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์บริการการศึกษา ครั้ง ที่ 2/2538 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2538 และครั้งที่ 1/2552 เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 กำหนดสัดส่วนภาระงานคุมสอบ ของบุคลากร ดังนี้ 1.อาจารย์ : พนักงานในสำนักวิชา : พนักงานอื่น = 3 : 3 : 3 โดยพนักงานอื่น หมายถึง พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร ทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2.การคำนวณจำนวนอาจารย์จะไม่คิดจำนวนอาจารย์ที่เป็นผู้บริหาร ระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน สำหรับ คณาจารย์ในแต่ละสำนักวิชา ให้คำนวณจากอาจารย์ทั้งหมด ยกเว้นอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ

13 3. ให้ศูนย์บริการการศึกษาเป็นผู้คำนวณกรรมการคุมสอบที่ ต้องการจากแต่ละหน่วยงานแต่ละช่วงเวลาสอบ เสนอขอความ เห็นชอบจากอธิการบดี ก่อนแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นข้อมูล ในการจัดกรรมการคุมสอบ 4. การจัดรายชื่อกรรมการคุมสอบตามจำนวนที่ปรากฏในข้อ 3 ให้เป็นอำนาจของคณบดี (สำหรับสำนักวิชา) ผู้อำนวยการ สถาบัน/ศูนย์ (สำหรับสถาบัน/ศูนย์) และหัวหน้าส่วน (สำหรับส่วน ในสำนักงานอธิการบดี) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้รวมถึงหัวหน้า หน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นด้วย 5. การขอเปลี่ยนแปลง ยกเลิก งดเว้นการเป็นกรรมการคุม สอบ ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 4 เป็นผู้พิจารณาอนุญาต และ จัดหากรรมการคุมสอบแทน

14 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์บริการการศึกษา ครั้ง ที่ 1/2546 1. กรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติหน้าที่ จะต้องให้ทุกราย ชี้แจงเหตุผล หากรายใดมีเหตุผลไม่สมควรจะต้องให้หัวหน้า หน่วยงานตักเตือน ตลอดจนบันทึกรายชื่อไว้ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ หากรายใดให้เหตุผลว่าป่วยขอให้มีใบรับรองแพทย์กำกับมาด้วย 2. กรณีกรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ขอให้หัวหน้า หน่วยงานเป็นผู้ตักเตือนเรื่องการรักษาเวลา

15 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์บริการการศึกษา ครั้ง ที่ 1/2546 3. กรณีกรรมการคุมสอบให้พนักงานธุรการ หรือลูกจ้าง มา คุมสอบแทน ขอให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ หาก พบว่าการกำหนดตัวบุคคลให้มาคุมสอบแทนตนเป็นไปโดยพละ การ (ตลอดจนสังเกตได้ว่าผู้ที่มาคุมสอบแทนนั้นเป็นพนักงาน ธุรการ และลูกจ้าง ซึ่งไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการคุมสอบ) เห็น ควรให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ออกหนังสือเตือนและบันทึกชื่อไว้ หากมี เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำอีก ควรพิจารณาเรื่องวินัยการปฏิบัติงาน

16 ตามมติคณะกรรมการประจำศูนย์บริการการศึกษา ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2547 ให้ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้รวบรวมต้นฉบับข้อสอบของสาขาวิชา ทั้งหมด เก็บไว้ที่คลังข้อสอบของสาขาวิชา และนำส่งที่หน่วย ผลิตตามตารางผลิตสำเนาข้อสอบ โดยต้นฉบับข้อสอบและซอง ต้นฉบับข้อสอบให้จัดทำตามรูปแบบที่กำหนด  ให้แต่งตั้งคณะทำงานสำหรับดูแลขั้นตอนการผลิตสำเนา แบบทดสอบ ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์ บรรณสารฯ ศูนย์บริการการศึกษา และสำนักวิชา โดยผู้แทน ของสำนักวิชาขอให้เป็นอาจารย์ที่อาวุโส ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแล ระหว่างการผลิตสำเนาข้อสอบ โดยในแต่ละวันให้มีคณะทำงานฯ 2 ชุด ๆ ละประมาณ 3 ชั่วโมง

17 ตามมติคณะกรรมการประจำศูนย์บริการการศึกษา ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2547 พิจารณาแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  เมื่อผลิตเสร็จให้คณะทำงานฯ ควบคุมข้อสอบนำส่งที่ ศูนย์บริการการศึกษา  ให้เก็บสำเนาข้อสอบที่ศูนย์บริการการศึกษาไม่เกิน 3 วันก่อนสอบ  ปรับตารางผลิตสำเนาข้อสอบตาม เพื่อเอื้อให้ หัวหน้าสาขาวิชาแต่ละสาขาวิชามาส่งและดูแลการผลิต สำเนาข้อสอบ เพียงครั้งเดียว

18 เป็นหนึ่งในกระบวนการหลัก ของการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ พันธกิจอันดับ 1 ของ มทส. [(3x2)+(3x3)]x3 = 45/24 = 1.875 วัน/ปี Core

19


ดาวน์โหลด ppt โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา.  ข้อ 1ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2542"  ข้อ 2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google