งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบเวกเตอร์ 3 มิติ

2 สเกล่าร์และเวกเตอร์ (Scalar and Vector) สเกล่าร์ ปริมาณที่มีแต่ขนาด ไม่มีทิศทาง เช่น มวลสาร ความหนาแน่น ฯลฯ เวกเตอร์ ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น ความเร็ว ความเร่ง แรง ฯลฯ

3 พีชคณิตของเวกเตอร์ (Vector Algebra)

4 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ ทรงสี่เหลี่ยม (Rectangular Coordiate System)

5 ยูนิตเวกเตอร์ (Unit Vector)

6 ปริมาณเวกเตอร์ใด ๆ ที่มีขนาดเท่ากับหนึ่งเสมอ ถ้าเรา ให้ เป็นยูนิตเวกเตอร์ในแนวแกน x, y, z ตามลำดับ ดังนั้นเราจะสามารถเขียนแทนเวกเตอร์ต่าง ๆ ได้ ดังนี้ สามารถหาขนาดของเวกเตอร์ได้จาก

7 ยูนิตเวกเตอร์ (Unit Vector) ถ้ากำหนดให้ คือยูนิตเวกเตอร์ในทิศทาง จะ ได้ว่า

8 การคูณเวกเตอร์ (Vector Multiplication) การคูณเชิงสเกล่าร์ (Scalar Product, Dot Product)

9 การคูณเวกเตอร์ (Vector Multiplication) การหาขนาดของเวกเตอร์ในทิศทางที่กำหนดให้

10 การคูณเวกเตอร์ (Vector Multiplication) การคูณเชิงเวกเตอร์ (Vector Product, Cross Product) ยูนิตเวกเตอร์ที่แสดงทิศทางของผลลัพธ์ของ

11 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ ทรงกระบอก (Cylindrical Coordinate System)

12 ประกอบไปด้วย ซึ่งทั้ง 3 ระนาบจะตั้งฉากซึ่งกัน และกัน ถ้าเราให้ เป็น ยูนิตเวกเตอร์ในแนวแกน ตามลำดับ ดังนั้นเราจะ สามารถเขียนแทนเวกเตอร์ต่าง ๆ ได้ดังนี้

13 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ ทรงกระบอก (Cylindrical Coordinate System) ปริมาตรย่อย พื้นที่ย่อย

14 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ ทรงกลม (Spherical Coordinate System)

15 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ ทรงกระบอก (Spherical Coordinate System) ประกอบไปด้วย ซึ่งทั้ง 3 ระนาบจะตั้งฉากซึ่งกัน และกัน ถ้าเราให้ เป็น ยูนิตเวกเตอร์ในแนวแกน ตามลำดับ ดังนั้นเราจะ สามารถเขียนแทนเวกเตอร์ต่าง ๆ ได้ดังนี้

16 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ ทรงกระบอก (Spherical Coordinate System) ปริมาตรย่อย พื้นที่ย่อย

17 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบ หนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง Cartesian Cylindrical

18 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบ หนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง Cartesian Cylindrical Cylindrical Cartesian

19 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบ หนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง Cartesian Cylindrical 0 0 001

20 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบ หนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง Cartesian Spherical Spherical Cartesian

21 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบ หนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง Cartesian Spherical 0


ดาวน์โหลด ppt สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google