งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบเวกเตอร์ 3 มิติ

2 สเกล่าร์และเวกเตอร์ (Scalar and Vector) สเกล่าร์ ปริมาณที่มีแต่ขนาด ไม่มีทิศทาง เช่น มวลสาร ความหนาแน่น ฯลฯ เวกเตอร์ ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น ความเร็ว ความเร่ง แรง ฯลฯ

3 พีชคณิตของเวกเตอร์ (Vector Algebra)

4 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ ทรงสี่เหลี่ยม (Rectangular Coordiate System)

5 ยูนิตเวกเตอร์ (Unit Vector)

6 ปริมาณเวกเตอร์ใด ๆ ที่มีขนาดเท่ากับหนึ่งเสมอ ถ้าเรา ให้ เป็นยูนิตเวกเตอร์ในแนวแกน x, y, z ตามลำดับ ดังนั้นเราจะสามารถเขียนแทนเวกเตอร์ต่าง ๆ ได้ ดังนี้ สามารถหาขนาดของเวกเตอร์ได้จาก

7 ยูนิตเวกเตอร์ (Unit Vector) ถ้ากำหนดให้ คือยูนิตเวกเตอร์ในทิศทาง จะ ได้ว่า

8 การคูณเวกเตอร์ (Vector Multiplication) การคูณเชิงสเกล่าร์ (Scalar Product, Dot Product)

9 การคูณเวกเตอร์ (Vector Multiplication) การหาขนาดของเวกเตอร์ในทิศทางที่กำหนดให้

10 การคูณเวกเตอร์ (Vector Multiplication) การคูณเชิงเวกเตอร์ (Vector Product, Cross Product) ยูนิตเวกเตอร์ที่แสดงทิศทางของผลลัพธ์ของ

11 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ ทรงกระบอก (Cylindrical Coordinate System)

12 ประกอบไปด้วย ซึ่งทั้ง 3 ระนาบจะตั้งฉากซึ่งกัน และกัน ถ้าเราให้ เป็น ยูนิตเวกเตอร์ในแนวแกน ตามลำดับ ดังนั้นเราจะ สามารถเขียนแทนเวกเตอร์ต่าง ๆ ได้ดังนี้

13 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ ทรงกระบอก (Cylindrical Coordinate System) ปริมาตรย่อย พื้นที่ย่อย

14 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ ทรงกลม (Spherical Coordinate System)

15 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ ทรงกระบอก (Spherical Coordinate System) ประกอบไปด้วย ซึ่งทั้ง 3 ระนาบจะตั้งฉากซึ่งกัน และกัน ถ้าเราให้ เป็น ยูนิตเวกเตอร์ในแนวแกน ตามลำดับ ดังนั้นเราจะ สามารถเขียนแทนเวกเตอร์ต่าง ๆ ได้ดังนี้

16 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ ทรงกระบอก (Spherical Coordinate System) ปริมาตรย่อย พื้นที่ย่อย

17 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบ หนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง Cartesian Cylindrical

18 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบ หนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง Cartesian Cylindrical Cylindrical Cartesian

19 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบ หนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง Cartesian Cylindrical

20 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบ หนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง Cartesian Spherical Spherical Cartesian

21 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบ หนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง Cartesian Spherical 0


ดาวน์โหลด ppt สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google