งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของไหล คือของเหลวและแก๊ส ที่อุณหภูมิหนึ่ง ของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรคงตัวถ้า ถูกแรงไม่มากอัด ส่วนของเหลวจะมีปริมาตร คงตัว และมีรูปทรงตามภาชนะจะลดน้อยลงเมื่อถูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของไหล คือของเหลวและแก๊ส ที่อุณหภูมิหนึ่ง ของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรคงตัวถ้า ถูกแรงไม่มากอัด ส่วนของเหลวจะมีปริมาตร คงตัว และมีรูปทรงตามภาชนะจะลดน้อยลงเมื่อถูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ของไหล คือของเหลวและแก๊ส ที่อุณหภูมิหนึ่ง ของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรคงตัวถ้า ถูกแรงไม่มากอัด ส่วนของเหลวจะมีปริมาตร คงตัว และมีรูปทรงตามภาชนะจะลดน้อยลงเมื่อถูก แรงอัดแม้ อุณหภูมิจะเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยก็ตามทำให้ ของเหลว และแก๊สมีรูปร่างไม่แน่นอนจึงเรียกว่า ของ ไหล

3 ความหนาแน่น หาได้จากปริมาณมวลสารใน หนึ่งหน่วยปริมาตร m = มวล p = ความหนาแน่นของสาร v = ปริมาตรของสาร

4 ความหนืด แรงหนืดที่กระทำต่อวัตถุขึ้นอยู่กับ ขนาดความเร็วของ วัตถุและแรงนี้มีในทิศตรงกันข้ามกับ ทิศการเคลื่อน ที่ของวัตถุ สมการนี้เรียกว่า กฎของสโตกส์ F = แรงหนืดของของไหล r = รัศมีของวัตถุทรงกลม u = ความเร็วของวัตถุทรงกลม = ความหนืดของของไหล

5 ความตึงผิว F = ขนาดของแรงตึงผิว L = ความยาวของผิวสัมผัส = ความตึงผิว แรงดึงของของเหลวมีทิศขนานกับ ผิวของ ของเหลวและ ตั้งฉากกับขอบที่ ของเหลวสัมผัส

6 ความดันในของเหลว F = แรงที่กระทำตั้งฉากกับพื้นที่ A P = ความดันที่เกิดจากของเหลวกระทำบนพื้นที่ A ความดันเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยคือ หรือพาสคัล ซึ่งย่อว่า (Pa)

7 กฏของพาสคัลและเครื่อง อัดไฮโดรคลอลิก เมื่อเพิ่มความดันในของเหลวที่อยู่ นิ่งในภาชนะปิด ความดันที่เพิ่มจะ ถูกถ่ายทอดไปยังทุกๆตำแหน่ง ในของเหลวรวมทั้งผนังของภาชนะ นั้นด้วย การได้เปรียบเชิงกล

8 แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิ มีดิส วัตถุที่จมในของเหลวหมดทั้งก้อนหรือจมแต่เพียง บาง ส่วน จะถูกแรงลอยตัวกระทำและแรงลอยตัวจะ เท่ากับ น้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่ หลักของอาร์คิมีดิส จึงเขียนได้ดังนี้ ในกรณีที่วัตถุจม ขนาดแรงลอยตัว = น้ำหนักของของเหลวที่มี ปริมาตรเท่ากับวัตถุ ในกรณีที่วัตถุลอย ขนาดของแรงลอยตัว = น้ำหนักของของเหลว ที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จมในของเหลว

9 http://www.pomnaka.ac.th/My%20WebSite/WebP HY/Phy5/fluid.htm


ดาวน์โหลด ppt ของไหล คือของเหลวและแก๊ส ที่อุณหภูมิหนึ่ง ของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรคงตัวถ้า ถูกแรงไม่มากอัด ส่วนของเหลวจะมีปริมาตร คงตัว และมีรูปทรงตามภาชนะจะลดน้อยลงเมื่อถูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google