งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวกเตอร์และส เกลาร์ ขั้นสูง. เวกเตอร์ ที่ เท่ากัน เวกเตอร์จะเท่ากัน เมื่อ เป็นเวกเตอร์ปริมาณ เดียวกัน มีขนาดเท่ากัน ( หน่วยเดียวกัน ) และทิศเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวกเตอร์และส เกลาร์ ขั้นสูง. เวกเตอร์ ที่ เท่ากัน เวกเตอร์จะเท่ากัน เมื่อ เป็นเวกเตอร์ปริมาณ เดียวกัน มีขนาดเท่ากัน ( หน่วยเดียวกัน ) และทิศเดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวกเตอร์และส เกลาร์ ขั้นสูง

2 เวกเตอร์ ที่ เท่ากัน เวกเตอร์จะเท่ากัน เมื่อ เป็นเวกเตอร์ปริมาณ เดียวกัน มีขนาดเท่ากัน ( หน่วยเดียวกัน ) และทิศเดียวกัน

3

4

5 เพราะไม่เป็นปริมาณชนิด เดียวกัน

6 นิเสธของ เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ใด คือเวกเตอร์ ปริมาณเดียวกัน มีขนาดเท่ากัน หน่วยเดียวกัน แต่ทิศตรงข้าม

7 จงหานิเสธของเวกเตอร์ ต่อไปนี้

8 เป็นนิเสธกัน และกัน เวกเตอร์ซึ่งเป็นนิเสธ กันและกัน เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ จะเป็นนิเสธซึ่ง กันและกัน ต่อเมื่อ เป็นปริมาณ เดียวกัน ขนาดเท่ากัน หน่วยเดียวกัน แต่ทิศตรงข้าม

9 องค์ประกอบเวกเตอร์ ถ้าเวกเตอร์ใด มีทิศไม่อยู่ใน แนวแกนพิกัดฉาก เวกเตอร์นั้นจะ สามารถแยกเป็นเวกเตอร์ย่อย ๆ ตามแนวแกนพิกัดฉากได้ กรณี 2 มิติ แยกเป็นองค์ประกอบ ตามแนวแกน x และแกน y กรณี 3 มิติ แยกเป็นองค์ประกอบ ตามแนวแกน x แกน y และแกน z

10 +x -x +y -y

11 +x -x +y -y

12 +x -x +y -y

13 การบวกลบเวกเตอร์ วิธีวาด รูป วิธีสัญลักษณ์ คณิตศาสตร์

14 การบวกเวกเตอร์โดยวิธีวาด รูป นำหางเวกเตอร์ใหม่มาต่อหัวเวกเตอร์ เดิม ไปเรื่อย ๆ เวกเตอร์ผลบวก ( เวกเตอร์ลัพท์ ) คือเวกเตอร์มีหางอยู่ที่ หางของเวกเตอร์แรก มีหัวสิ้นสุดที่หัว เวกเตอร์สุดท้าย ระวัง เวกเตอร์จะบวกกันได้ต่อเมื่อ เป็นปริมาณเดียวกัน และมีหน่วย เดียวกัน

15 ตัวอย่ าง 30 จงหา

16 เฉลย ข้อ 1

17 เฉลย ข้อ 2 เฉลย ข้อ 3

18 เฉลย ข้อ 4

19 เฉลย 6

20 เฉลย 30 เพราะไม่เป็นสามเหลี่ยมมุม ฉาก

21 เฉลย 30

22 เฉล ย

23 การลบเวกเตอร์โดย การวาดรูป คือ การนำเวกเตอร์ตัวตั้ง บวกกับนิเสธ ของเวกเตอร์ตัวลบ

24 ตัวอย่ าง 30 จงหา

25 เฉล ย

26

27

28

29 30

30 เฉล ย

31 การบวกลบเวกเตอร์โดยใช้ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ นำเวกเตอร์ ( ซึ่งเขียนในรูป ) มาบวกและ ลบตามพืชคณิต ตัวอย่ าง จง หา

32

33 เฉ ลย

34

35 เอกลักษณ์ของ เวกเตอร์ ถ้า และ เป็นเลขจำนวนเลขใด ๆ ซึ่งเป็น บวกหรือลบก็ได 1 ถ้า แทนเวกเตอร์ใด ๆ จะเป็นเวกเตอร์ ที่มีขนาด เท่าของเวกเตอร์ ส่วนทิศทางจะเป็นกรณีใด กรณีหนึ่งต่อไปนี้ 1.1 ถ้า เป็นบวก จะมีทิศ เดียวกับ 1.2 ถ้า เป็นลบ จะมีทิศตรง ข้ามกับ เมื่อนำไปใช้งาน จะหมายถึงเวกเตอร์ ใด ๆ ก็ได้

36 พิสูจน์ เอกลักษณ์ข้อ 1 สมมติ เป็นดังรูป และสมมติให้ ดังนั้ น ซึ่งหมายถึงเวกเตอร์ตัวหนึ่ง ที่มีขนาดเท่ากับ และทิศเดียวกับ

37 สมม ติ ดังนั้ น ซึ่งหมายถึงนิเสธของเวกเตอร์ นั่นเอง แสดงว่า เป็น จริง

38

39

40 ต่อการคูณ เวกเตอร์


ดาวน์โหลด ppt เวกเตอร์และส เกลาร์ ขั้นสูง. เวกเตอร์ ที่ เท่ากัน เวกเตอร์จะเท่ากัน เมื่อ เป็นเวกเตอร์ปริมาณ เดียวกัน มีขนาดเท่ากัน ( หน่วยเดียวกัน ) และทิศเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google