งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคูณ เวกเตอร์ เวกเตอร์และสเกลาร์ขั้นสูง. การคูณ เวกเตอร์ 1 Scalar Product or Dot product 2 Vector Product or Cross product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคูณ เวกเตอร์ เวกเตอร์และสเกลาร์ขั้นสูง. การคูณ เวกเตอร์ 1 Scalar Product or Dot product 2 Vector Product or Cross product."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคูณ เวกเตอร์ เวกเตอร์และสเกลาร์ขั้นสูง

2 การคูณ เวกเตอร์ 1 Scalar Product or Dot product 2 Vector Product or Cross product

3 Scalar Product ผลลัพธ์เป็น สเกลาร์ ( เครื่องหมาย นำหน้าเป็น + หรือ - ) มีหน่วย เดียวกับเวกเตอร์ที่ dot กัน คือขนาดของ คือมุมระหว่าง กับ

4 ตัวอย่ าง 30 จงหา

5 เฉล ย 1 1

6 0

7 เฉล ย 30

8 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar 1 ถ้าเวกเตอร์ขนานกัน ทิศไปทางเดียวกัน จะ ได้ผลคูณมากสุด

9 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar ( ต่อ ) 2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณน้อยลงเรื่อย ๆ น้อยลง ๆ

10 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar ( ต่อ ) 2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณน้อยลงเรื่อย ๆ น้อยลง ๆ

11 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar ( ต่อ ) 2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณน้อยลงเรื่อย ๆ น้อยลง ๆ

12 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar( ต่อ ) 3 ถ้าเวกเตอร์ทำมุมฉากกันและกัน จะได้ผล คูณเท่ากับศูนย์

13 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar( ต่อ ) 4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะเป็นลบ มากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลบมาก ขึ้น ๆ

14 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar( ต่อ ) 4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะเป็นลบ มากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลบมาก ขึ้น ๆ

15 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar( ต่อ ) 4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะเป็นลบ มากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลบมาก ขึ้น ๆ

16 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar( ต่อ ) 5 ถ้าเวกเตอร์ทิศตรงข้ามกัน จะได้ผลคูณ เป็นลบมากสุด

17 ความรู้ตรีโกณสำคัญ เช่น

18 ผลลัพท์การ dot ของเวกเตอร์ หนึ่งหน่วย

19 ผลคูณ scalar ในระบบพิกัดคาร์ ทิเซียน xyz +x -x +y -y +z -z

20 ตัวอย่ าง จง หา

21 เฉลย = 0

22 = 4+0 -2+0

23 คุณสมบัติการ dot ที่ น่าสนใจ 3 ถ้า แล้ว ขนาด ของ 4 ถ้า โดยที่ และ แสดงว่า 5 เราสามารถหาขนาดของเวกเตอร์ใดๆ ( เช่น ) โดยนำมา dot ตัวเอง หรือ

24 ตัวอย่าง จงหาขนาดเวกเตอร์ ต่อไปนี้ วิธี ทำ วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 หาขนาดของ A

25 วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 เฉลย

26 Vector Product ผลลัพธ์เป็น เวกเตอร์ คือขนาดของ คือมุมระหว่าง กับ ขนาด ทิ ศ

27 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector 1 ถ้าเวกเตอร์ขนานกัน ทิศไปทางเดียวกัน จะ ได้ผลคูณเป็นศูนย์

28 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะมากขึ้น เรื่อย ๆ

29 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะมากขึ้น เรื่อย ๆ

30 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะมากขึ้น เรื่อย ๆ

31 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 3 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะมากสุด

32 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะลดลงเรื่อย ๆ

33 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะลดลงเรื่อย ๆ

34 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะลดลงเรื่อย ๆ

35 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 5 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะเป็นศูนย์

36 ขน าด ทิศทา ง จะ ได้

37 ผลคูณ vector ในระบบพิกัดคาร์ ทิเซียน xyz +x -x +y -y +z -z

38 ผลคูณ vector ในระบบพิกัดคาร์ ทิเซียน xyz +x -x +y -y +z -z

39 ทดสอบผลคูณ vector +x -x +y -y +z -z

40

41

42

43 ดังนั้ น

44 ตัวอย่ าง จงหาผลคูณเวกเตอร์ตามรูป ต่อไปนี้ 37 หา ขนาด 37 4 3 5 เป็นเวกเตอร์ขนาด 12 N.m ทิศพุ่งขึ้นตั้งฉาก ระนาบ ตอบ

45 ตัวอย่ าง จงหาผลคูณเวกเตอร์ตามรูป ต่อไปนี้ 37 หา ขนาด 37 4 3 5 เป็นเวกเตอร์ขนาด 12 N.m ทิศพุ่งลงตั้งฉาก ระนาบ ตอบ

46 ตัวอย่ าง จงหาผลคูณเวกเตอร์ตามรูป ต่อไปนี้ หา ขนาด เป็นเวกเตอร์ขนาด ทิศพุ่งลงตั้งฉากระนาบ ตอบ

47 ตัวอย่ าง จง หา

48

49

50 คุณสมบัติการ cross ที่ น่าสนใจ 2 ถ้า โดย แสดงว่า ขนานกัน 3 ถ้า เป็นส เกลาร์

51 คุณสมบัติการ cross ที่ น่าสนใจ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt การคูณ เวกเตอร์ เวกเตอร์และสเกลาร์ขั้นสูง. การคูณ เวกเตอร์ 1 Scalar Product or Dot product 2 Vector Product or Cross product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google