งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคูณ เวกเตอร์ เวกเตอร์และสเกลาร์ขั้นสูง. การคูณ เวกเตอร์ 1 Scalar Product or Dot product 2 Vector Product or Cross product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคูณ เวกเตอร์ เวกเตอร์และสเกลาร์ขั้นสูง. การคูณ เวกเตอร์ 1 Scalar Product or Dot product 2 Vector Product or Cross product."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคูณ เวกเตอร์ เวกเตอร์และสเกลาร์ขั้นสูง

2 การคูณ เวกเตอร์ 1 Scalar Product or Dot product 2 Vector Product or Cross product

3 Scalar Product ผลลัพธ์เป็น สเกลาร์ ( เครื่องหมาย นำหน้าเป็น + หรือ - ) มีหน่วย เดียวกับเวกเตอร์ที่ dot กัน คือขนาดของ คือมุมระหว่าง กับ

4 ตัวอย่ าง 30 จงหา

5 เฉล ย 1 1

6 0

7 เฉล ย 30

8 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar 1 ถ้าเวกเตอร์ขนานกัน ทิศไปทางเดียวกัน จะ ได้ผลคูณมากสุด

9 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar ( ต่อ ) 2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณน้อยลงเรื่อย ๆ น้อยลง ๆ

10 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar ( ต่อ ) 2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณน้อยลงเรื่อย ๆ น้อยลง ๆ

11 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar ( ต่อ ) 2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณน้อยลงเรื่อย ๆ น้อยลง ๆ

12 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar( ต่อ ) 3 ถ้าเวกเตอร์ทำมุมฉากกันและกัน จะได้ผล คูณเท่ากับศูนย์

13 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar( ต่อ ) 4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะเป็นลบ มากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลบมาก ขึ้น ๆ

14 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar( ต่อ ) 4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะเป็นลบ มากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลบมาก ขึ้น ๆ

15 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar( ต่อ ) 4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะเป็นลบ มากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลบมาก ขึ้น ๆ

16 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar( ต่อ ) 5 ถ้าเวกเตอร์ทิศตรงข้ามกัน จะได้ผลคูณ เป็นลบมากสุด

17 ความรู้ตรีโกณสำคัญ เช่น

18 ผลลัพท์การ dot ของเวกเตอร์ หนึ่งหน่วย

19 ผลคูณ scalar ในระบบพิกัดคาร์ ทิเซียน xyz +x -x +y -y +z -z

20 ตัวอย่ าง จง หา

21 เฉลย = 0

22 =

23 คุณสมบัติการ dot ที่ น่าสนใจ 3 ถ้า แล้ว ขนาด ของ 4 ถ้า โดยที่ และ แสดงว่า 5 เราสามารถหาขนาดของเวกเตอร์ใดๆ ( เช่น ) โดยนำมา dot ตัวเอง หรือ

24 ตัวอย่าง จงหาขนาดเวกเตอร์ ต่อไปนี้ วิธี ทำ วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 หาขนาดของ A

25 วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 เฉลย

26 Vector Product ผลลัพธ์เป็น เวกเตอร์ คือขนาดของ คือมุมระหว่าง กับ ขนาด ทิ ศ

27 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector 1 ถ้าเวกเตอร์ขนานกัน ทิศไปทางเดียวกัน จะ ได้ผลคูณเป็นศูนย์

28 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะมากขึ้น เรื่อย ๆ

29 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะมากขึ้น เรื่อย ๆ

30 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะมากขึ้น เรื่อย ๆ

31 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 3 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะมากสุด

32 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะลดลงเรื่อย ๆ

33 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะลดลงเรื่อย ๆ

34 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะลดลงเรื่อย ๆ

35 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector( ต่อ ) 5 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะเป็นศูนย์

36 ขน าด ทิศทา ง จะ ได้

37 ผลคูณ vector ในระบบพิกัดคาร์ ทิเซียน xyz +x -x +y -y +z -z

38 ผลคูณ vector ในระบบพิกัดคาร์ ทิเซียน xyz +x -x +y -y +z -z

39 ทดสอบผลคูณ vector +x -x +y -y +z -z

40

41

42

43 ดังนั้ น

44 ตัวอย่ าง จงหาผลคูณเวกเตอร์ตามรูป ต่อไปนี้ 37 หา ขนาด เป็นเวกเตอร์ขนาด 12 N.m ทิศพุ่งขึ้นตั้งฉาก ระนาบ ตอบ

45 ตัวอย่ าง จงหาผลคูณเวกเตอร์ตามรูป ต่อไปนี้ 37 หา ขนาด เป็นเวกเตอร์ขนาด 12 N.m ทิศพุ่งลงตั้งฉาก ระนาบ ตอบ

46 ตัวอย่ าง จงหาผลคูณเวกเตอร์ตามรูป ต่อไปนี้ หา ขนาด เป็นเวกเตอร์ขนาด ทิศพุ่งลงตั้งฉากระนาบ ตอบ

47 ตัวอย่ าง จง หา

48

49

50 คุณสมบัติการ cross ที่ น่าสนใจ 2 ถ้า โดย แสดงว่า ขนานกัน 3 ถ้า เป็นส เกลาร์

51 คุณสมบัติการ cross ที่ น่าสนใจ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt การคูณ เวกเตอร์ เวกเตอร์และสเกลาร์ขั้นสูง. การคูณ เวกเตอร์ 1 Scalar Product or Dot product 2 Vector Product or Cross product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google