งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 9 Magnetic Force,Materials,Inductance สำหรับบทที่ผ่านมาปริมาณต่างๆที่สำคัญใน สนามแม่เหล็กล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น สนามแม่เหล็กจะมีได้จะต้องมีระบบกระแส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 9 Magnetic Force,Materials,Inductance สำหรับบทที่ผ่านมาปริมาณต่างๆที่สำคัญใน สนามแม่เหล็กล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น สนามแม่เหล็กจะมีได้จะต้องมีระบบกระแส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 9 Magnetic Force,Materials,Inductance สำหรับบทที่ผ่านมาปริมาณต่างๆที่สำคัญใน สนามแม่เหล็กล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น สนามแม่เหล็กจะมีได้จะต้องมีระบบกระแส บริเวณรอบ ระบบกระแสจะมีสนามแม่เหล็ก นอกจากสนามแม่เหล็ก แล้ว ยังต้องทราบถึงความหมายของฟลักซ์แม่เหล็ก ความเข้มฟลักซ์แม่เหล็ก ศักย์แม่เหล็กแบบสเกล่าร์และ แบบเวกเตอร์ 9.1 Force on Moving Charge แรงที่เกิดกับประจุใน สนามไฟฟ้า แรงที่เกิดกับประจุที่ใน สนามแม่เหล็ก แรงที่เกิดกับประจุที่ เคลื่อนที่ในบริเวณที่มีทั้ง สนามแม่เหล็กและ สนามไฟฟ้า

2 9.2 Force on a differential current element Hall Effect เมื่อประจุเคลื่อนตัวเข้าไปที่บริเวณที่มี สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า จะเกิดทั้งแรงทาง แม่เหล็กและไฟฟ้าขึ้นกับประจุ ความต่างศักย์ของ ขอบด้านซ้ายและขวาที่เปลี่ยนไปคือ Hall Voltage มี IC ที่ใช้หลักการนี้ตรวจจับ Hall Voltage นำไป ประยุกต์ใช้กับ เครื่องตรวจจับโลหะ หาวัสดุ แม่เหล็ก เป็นต้น

3 Uniform Magnetic field

4 Ex จงหาแรงที่เกิดขึ้นกับวงรอบ กระแส 2 mA ที่อยู่ในวงรอบดังรูป วิธีทำ แรงที่เกิดขึ้นกับ วงรอบกระแส เกิดจาก สนามแม่เหล็กของอะไร

5 9.3 Force between differential current element จากหัวข้อที่แล้ว แรงที่เกิดขึ้นกับระบบกระแส เกิดจาก ระบบกระแสอีกระบบหนึ่ง จากรูป ผลของส่วนกระแส ย่อยที่ 1 จะทำให้เกิดแรง แม่เหล็กที่ ส่วนกระแสย่อย ที่ 2 และ ผลของส่วน กระแสย่อยที่ 2 จะทำให้ เกิดแรงแม่เหล็กที่ ส่วน กระแสย่อยที่ 1 โดยแรงที่ เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องมี ขนาดเท่ากัน ทิศทาง ตรงกันข้าม

6

7 จะมีอยู่บางกรณีที่แรงที่ เกิดขึ้นกับส่วนย่อยกระแส ที่ 1 เนื่องจากส่วนย่อย กระแสที่ 2 จะเท่ากับ แรง ที่เกิดขึ้นกับส่วนย่อย กระแสที่ 2 เนื่องจาก ส่วนย่อยกระแสที่ 1 ใน กรณีของแรงคู่ควบ 9.4 Force and Torque on a closed circuit

8

9 9.5 The nature of magnetic materials การหมุนของอนุภาคในสารแม่เหล็ก ทำให้เกิดโมเมนต์ ของสนามแม่เหล็ก ดังนี้ 1. อิเล็กตรอนหมุนรอบ อะตอม 2. อิเล็กตรอนหมุนรอบ ตัวเอง 3. นิวเคลียสหมุนรอบตัวเอง ( มีผล น้อยมาก ) สนามแม่เหล็กที่เกิดจากการ โคจรของอิเล็กตรอนจะเสริม กับสนามแม่เหล็กภายนอก โมเมนแม่เหล็กที่เกิดจากการ หมุนรอบตัวเองนี้อาจเสริมหรือ หักล้างกับสนามแม่เหล็ก ภายนอก

10 สามารถจำแนกชนิดของสาร แม่เหล็กได้ดังนี้ Diamagnetic สารที่เมื่อมีสนามภายนอกมากกระทำ สนามภายในจะมีค่า น้อยกว่าสนามภายนอกเล็กน้อย ( ซึ่งเป็นผลมาจากการหมุน ของอนุภาคในเนื้อสาร ) H,He,NaCl,Cu, ทอง Paramagnetic เดิมสนามภายในที่เกิดจากการหมุนและการโคจรของ อิเล็กตรอนรวมกันไม่เป็นศูนย์ เมื่อมีสนามภายนอกมาก กระทำ ทำให้สนามภายในสูงกว่าภายนอกเล็กน้อย K,O, ทังสเตน

11 Ferromagnetic แต่ละอะตอมของสารมีโมเมนต์แม่เหล็กสูงและเรียงตัว เป็นบริเวณ (domain) เมื่อมีสนามแม่เหล็กภายนอกมา กระทำ domain จะกว้างขึ้น และถ้าสนามแม่เหล็กออกไป การเรียงตัวจะไม่เหมือนกับตอนแรก ดังนั้นความสัมพันธ์ ของสนามกับความเข้มฟลักแม่เหล็กจะเป็นไปโดยมี ความสัมพันธ์เป็นวง hysterysis ดังที่เคยเรีนยในวิชาแปร ผันพลังงานเครื่องกลไฟฟ้า ตัวอย่างคือ เหล็ก นิเกิล โคบอลต์ Antiferromagnetic โมเมนต์ที่เกิดจากอนุภาคในอะตอมต้านกันทำให้ โมเมนต์สุทธิที่เกิดจกาอนุภาคเป็นศูนย์ แทบไม่มีการ เปลี่ยนแปลงเมื่อมีสนามภายของมากระทำ Ferrimagnetic มีการรียงตัวคล้ายกับสาร ferromagnetic แต่มีผล น้อยกว่า มีค่าความนำต่ำ ค่าความต้านทานสูงกว่าสาร ferro เมื่อนำมาทำแกนหม้อแปลงจะให้ความสูญเสีย น้อย Fe 3 O 4 NiFe 2 O 4

12 9.6 Magnetization Superparamagnetic เป็นสารที่ประกอบด้วยสาร ferro ปนกับสารที่ไม่ใช่ ferro คุณสมบัติความเป็น แม่เหล็กของบริเวรที่เป็นสาร ferro จะเปลี่ยนเมื่อมี สนามภายนอกมากระทำ มักนำมาทำแถบบันทึกเสียง และภาพ Bound current ที่เกิดจากการหมุนของอนุภาต่างๆ ในสนามแม่เหล้กทำให้เกิดโมเมนต์ เมื่อพิจารณาเป็น มหภาคโดย n คือจำนวน magnetic dipole ต่อปริมาตร แต่ ดัง นั้น

13 Stoke’s theorem ถ้าสารที่พิจารณาเป็นสารแบบ linear isotropic Ex ถ้าขนาดของความเข้มฟลัก แม่เหล็กเป็น 0.005 T และ µ R =50 จงหาขนาดของสนามแม่เหล็ก


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 9 Magnetic Force,Materials,Inductance สำหรับบทที่ผ่านมาปริมาณต่างๆที่สำคัญใน สนามแม่เหล็กล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น สนามแม่เหล็กจะมีได้จะต้องมีระบบกระแส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google