งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conductors, dielectrics and capacitance วัตถุประสงค์ ทราบถึงการนำพาประจุ ( กระแส ) จำแนกชนิดของวัสดุทางไฟฟ้า ทราบคุณลักษณะเฉพาะต่างๆ ของวัตถุ ทางไฟฟ้ารวมถึงเงื่อนไขขอบเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conductors, dielectrics and capacitance วัตถุประสงค์ ทราบถึงการนำพาประจุ ( กระแส ) จำแนกชนิดของวัสดุทางไฟฟ้า ทราบคุณลักษณะเฉพาะต่างๆ ของวัตถุ ทางไฟฟ้ารวมถึงเงื่อนไขขอบเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Conductors, dielectrics and capacitance วัตถุประสงค์ ทราบถึงการนำพาประจุ ( กระแส ) จำแนกชนิดของวัสดุทางไฟฟ้า ทราบคุณลักษณะเฉพาะต่างๆ ของวัตถุ ทางไฟฟ้ารวมถึงเงื่อนไขขอบเขต ทราบและคำนวณ ค่าความจุของ C ได้

2 5.1 Current and Current Density อัตราการเปลี่ยนแปลงประจุเทียบกับเวลา คือ กระแสไฟฟ้า เมื่อพิจารณาประจุที่อยู่ในผิวปิด เมื่อประจุ ลดลงในผิวปิดเราจะถือว่ามีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น ( การลดลงของประจุบวกอาจแทนด้วยการ เพิ่มขึ้นของประจุลบ ) ความหนาแน่นกระแส (current density) คือ เวกเตอร์ที่ชี้ถึงการนำพากระแส ซึ่งขนาด ของมัน คือ ความเข้มของกระแสต่อหนึ่งหน่วย พื้นที่ ( A/m 2 )

3 พิจารณา การนำพากระแสดังรูป หรื อ

4 5.2 Continuity of Current กระแสดังกล่าวเท่ากับอัตราการลดลง ของประจุเมื่อเทียบกับเวลา ( การลดลง ของประจุในผิวปิด ) กระแสที่พุ่งออกจากผิวปิด

5 5.3 Metallic Conductors เมื่อพิจารณาในรูปแบบโครงสร้างอะตอม อิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบอะตอมจะโคจรอยู่ด้วย พลังงานยึดเหนี่ยวภายใน สำหรับ อิเล็กตรอนตัวสุดท้าย ( valence electron) จะมีพลังงานยึดต่ออะตอมน้อยที่สุด ถ้า มีพลังงานจำนวนหนึ่งเพียงพอที่จะสามารถดึงเอา อิเล็กตรอนตัวนี้ออกมาได้ จะถือว่ามีการหลุดของ อิเล็กตรอน คือเกิดการนำไฟฟ้า

6 พิจารณา แถบพลังงานของวัสดุชนิดต่างๆ ดังนี้ พิจารณา ตัวนำ ( conductor ) อิเล็กตรอนในสนามจะมีแรง

7 อิเล็กตรอนดังกล่าวเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลอยเลื่อน (drift velocity) คือ สภาพความคล่อง ( mobility ) คือ สภาพนำไฟฟ้า (Conductivity )

8 สมมุติ ว่า เป็นสนามคงรูป ( uniform field) สำหรับตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอ

9 สำหรับตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่สม่ำเสมอ และ / หรือ สนามไม่คงรูป (no uniform)

10 5.4 Conductor properties and Boundary conditions สนามไฟฟ้าภายในตัวนำยิ่งยวดจะมีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากไม่มีประจุใดๆอยู่ในตัวนำ ประจุจะอยู่เพียงบนผิวตัวนำเท่านั้น ถ้ากล่าวถึงสภาวะไม่สถิต ถ้าสมมุติว่ามีประจุอยู่ในตัวนำ ประจุเหล่านั้นจะโดนผลักไปด้วยสนามไฟฟ้า ประจุ เหล่านั้นจะโดนผลักไปที่ผิวของตัวนำ จนหมดเมื่อ ภายในไม่มีระบบประจุประจุ ภายในก็ย่อมมีสนามเป็น ศูนย์ เมื่อมีประจุอยู่ที่ผิวของตัวนำอย่างเดียว ความสัมพันธ์ ของสนามไฟฟ้าที่ผิว สามารถหาได้จาก เงื่อนไข ขอบเขต ดังจะแสดงต่อไปนี้

11 เมื่อเลือก เส้นทางที่ คือเส้นทางที่แนบชิดกับ พื้นผิวขอบเขต

12 นั่นคือสนามในแนวสัมผัสผิว เป็นศูนย์ และ Electric flux density แนวตั้งฉากกับผิว มีค่าเท่ากับ ความหนาแน่นประจุเชิงผิว เนื่องจากผิวตัวนำมีสนามเป็น ศูนย์ ดังนั้น ผิวตัวนำคือ equipotential surface


ดาวน์โหลด ppt Conductors, dielectrics and capacitance วัตถุประสงค์ ทราบถึงการนำพาประจุ ( กระแส ) จำแนกชนิดของวัสดุทางไฟฟ้า ทราบคุณลักษณะเฉพาะต่างๆ ของวัตถุ ทางไฟฟ้ารวมถึงเงื่อนไขขอบเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google