งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การสมดุลของอนุภาค 1. จุดประสงค์ 2  ให้รู้จักการวาด free-body diagram ของอนุภาค  ให้รู้จักการแก้โจทย์ความสุมดุลย์ของอนุภาคโดยใช้สมการ ความสมดุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การสมดุลของอนุภาค 1. จุดประสงค์ 2  ให้รู้จักการวาด free-body diagram ของอนุภาค  ให้รู้จักการแก้โจทย์ความสุมดุลย์ของอนุภาคโดยใช้สมการ ความสมดุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การสมดุลของอนุภาค 1

2 จุดประสงค์ 2  ให้รู้จักการวาด free-body diagram ของอนุภาค  ให้รู้จักการแก้โจทย์ความสุมดุลย์ของอนุภาคโดยใช้สมการ ความสมดุล

3 เงื่อนไขการสมดุลของอนุภาค 3  อนุภาคสมดุลเมื่อคงสภาพการหยุดนิ่ง หรือ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่  เพื่อคงสภาพการสมดุล แรงลัพธ์ต้องเท่ากับศูนย์

4 The free-body diagram 4 คือการวาดอนุภาคที่เป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม และแสดงแรงทั้งหมดที่กระทำกับอนุภาค มีขั้นตอนดังนี้ 1. วาดรูปร่างเฉพาะขอบของอนุภาค ที่เป็นอิสระ จากสิ่งแวดล้อม 2. แสดงแรงทั้งหมดที่กระทำกับอนุภาค 3. เขียนตัวเลขบอกขนาดของแรงแต่ละแรง และ เขียนลูกศรแสดงทิศของแรง

5 การเชื่อมต่อกันของอนุภาค 5 ปัญหาเรื่องความสมดุลของอนุภาค มักเกี่ยวข้องกับการ เชื่อมต่อใน 2 ประเภทนี้ 1. สปริง F = ks F คือ แรงเนื่องจากสปริง k คือ สัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นของสปริง s คือ ระยะยืด หรือ ระยะหดของสปริง 2. เคเบิลและรอก ให้ถือว่าน้ำหนักของเชือกหรือเคเบิ้ลน้อยมาก และรับแรงตึง ได้เฉพาะในทิศทางเดียวกับเคเบิล

6 ระบบแรงในสองมิติ 6 หลักการแก้ปัญหา 1. วาด free-body diagram  ตั้งแกน x, y ที่เหมาะสม  วาดแรงทั้งหมด ทั้งที่ ทราบค่า และไม่ทราบ แสดงขนาด และทิศ ของแรง  ทำการสมมุติทิศทาง ของแรงที่ไม่ทราบ 2. แก้สมการสมดุลของแรง  แตกแรงเป็นองค์ประกอบ ของ i, j และใช้สมการที่ เป็นสเกลาร์ในการคำนวณ  ให้แรงที่กระทำในทิศ เดียวกับแกนที่เป็นบวก เป็น บวก และทิศตรงข้ามกับแกน เป็นลบ  ถ้ามีตัวแปรที่ไม่ทราบค่า มากกว่าหนึ่งตัว และปัญหา เกี่ยวข้องกับสปริง ให้ใช้ สมการ F=ks มาร่วมคำนวณ  ถ้าแรงที่เป็นคำตอบมีค่าติด ลบ แสดงว่าแรงนั้นมีทิศ ทางตรงข้ามกับที่สมมุติ

7 ระบบแรงในสามมิติ 7 หลักการแก้ปัญหา 1. วาด free-body diagram  ตั้งแกน x, y, z ใน ทิศทางที่เหมาะสม  วาดแรงทั้งหมด ทั้งที่ ทราบค่า และไม่ทราบ แสดงขนาด และทิศ ของแรง  ทำการสมมุติทิศทาง ของแรงที่ไม่ทราบ 2. แก้สมการสมดุลของแรง  แตกแรงเป็นองค์ประกอบของ i, j, k และใช้สมการที่เป็นส เกลาร์ในการคำนวณ  ถ้าแรงที่เป็นคำตอบมีค่าติด ลบ แสดงว่าแรงนั้นมีทิศ ทางตรงข้ามกับที่สมมุติ

8 ตัวอย่าง 8  จงหาแรงตึงในเส้นเชือก เมื่อกล่องหนัก 20 kg 45 o

9 เฉลย 9 1. เขียน Free-body diagram W = mg = 20(9.81) N F1F1 กล่อง : 2. แก้สมการสมดุลแรง

10 เฉลย 10 1. เขียน Free-body diagram เชือก : 2. แก้สมการสมดุลแรง F1F1 FBFB

11 เฉลย 11 1. เขียน Free-body diagram เชือก : 2. แก้สมการสมดุลแรง FAFA FBFB FCFC 45 o คำตอบ : F A = 278 N, F B = 196 N, F C = 196 N

12 แบบฝึกหัด 12  เชือก BCE ยาว 2 เมตร ก้อนน้ำหนัก E หนัก 10 N ถ้า D หนัก 4 N ระยะs มีค่าเท่ากับเท่าไหร่

13 แบบฝึกหัด 13  จงหาแรงในเส้นเชือกทั้งสาม เมื่อแผ่นคอนกรีตหนัก 100 kg

14 การคลอสเวกเตอร์ (Cross product)  การคลอสเวกเตอร์ (Cross product) ผลลัพธ์ที่ได้ยังคง เป็นเวกเตอร์ โดยมีขนาด |A  B| = AB sin  และมีทิศทางตามกฎมือขวา (Right-hand rule)

15 การครอสเวกเตอร์ (Cross product)  Cross product of Cartesian unit vectors ยกตัวอย่างเช่น |i  i|= (1)(1)sin(0 o ) = 0 |i  j|= (1)(1)sin(90 o ) = 1  จึงสรุปได้ว่า i  i = j  j = k  k = 0 i  j = k, j  k = i, k  i = j i  k = -j, j  i = -k, k  j = -i

16 การครอสเวกเตอร์ (Cross product)  Cross product of 2 vectors A and B A  B = (A x i + A y j + A z k)  (B x i + B y j + B z k) = A x B x (i  i) + A x B y (i  j) + A x B z (i  k) + A y B x (j  i) + A y B y (j  j) + A y B z (j  k) + A z B x (k  i) +A z B y (k  j) +A z B z (k  k) = (A y B z - A z B y )i + (A z B x - A x B z )j + (A x B y - A y B x )k

17 การครอสเวกเตอร์ (Cross product)  In determinant form, ijkij A  B =A x A y A z A x A y B x B y B z B x B y = A y B z i + A z B x j + A x B y k - A y B x k - A z B y i - A x B z j = (A y B z - A z B y )i + (A z B x - A x B z )j + (A x B y - A y B x )k

18 ตัวอย่าง  กำหนดให้ A = 2i + 3j – 4k และ B = 5i + j จงหา B  A  B  A = (5i + j)  (2i + 3j – 4k) = [(1)(– 4)]i + [– (5)( – 4)]j + [(5)(3) – (1)(2)]k = – 4i + 20j + 13k Ans

19 แบบฝึกหัด  กำหนดให้ A = 2i + 3j – 4k และ B = 5i + j จงหา A  B

20 เฉลยแบบฝึกหัด  A  B = 4i - 20j - 13k


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การสมดุลของอนุภาค 1. จุดประสงค์ 2  ให้รู้จักการวาด free-body diagram ของอนุภาค  ให้รู้จักการแก้โจทย์ความสุมดุลย์ของอนุภาคโดยใช้สมการ ความสมดุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google