งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• การเคลื่อนที่ (motion) คือ การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุใน ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งวัดโดยผู้สังเกตที่เป็นส่วนหนึ่งของกรอบอ้างอิง เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เซอร์ไอแซก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• การเคลื่อนที่ (motion) คือ การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุใน ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งวัดโดยผู้สังเกตที่เป็นส่วนหนึ่งของกรอบอ้างอิง เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เซอร์ไอแซก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • การเคลื่อนที่ (motion) คือ การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุใน ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งวัดโดยผู้สังเกตที่เป็นส่วนหนึ่งของกรอบอ้างอิง เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เซอร์ไอแซก นิวตัน ได้เสนอกฎ การเคลื่อนที่ของนิวตันในหนังสือ Principia ของเขา ซึ่งต่อมา ได้กลายเป็นกฎพื้นฐานของฟิสิกส์ดั้งเดิม การคำนวณการ เคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ โดยใช้ฟิสิกส์ดั้งเดิมนั้นประสบ ความสำเร็จมาก จนกระทั่งนักฟิสิกส์เริ่มศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากเวลาผู้สังเกตส่วนหนึ่งของกรอบอ้างอิงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เซอร์ไอแซก นิวตันกฎ การเคลื่อนที่ของนิวตันPrincipiaฟิสิกส์ดั้งเดิม • นักฟิสิกส์พบว่า ฟิสิกส์ดั้งเดิมไม่สามารถคำนวณสิ่งที่เคลื่อนที่ ด้วยความเร็วสูงได้แม่นยำ เพื่อแก้ปัญหานี้ อองรี ปวงกาเร และ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้เสนอทฤษฎีอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่อใช้แทนของกฎของนิวตัน กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กำหนดให้อวกาศและเวลาเป็นสิ่งสัมบูรณ์ แต่ทฤษฎีไอน์สไตน์ กับปวงกาเร ซึ่งเรียกว่า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กำหนดให้ค่า เหล่านี้เป็นสิ่งสัมพัทธ์ ซึ่งต่อมา ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษก็เป็น ที่ยอมรับในการอธิบายการเคลื่อนที่ เพราะทำนายผลลัพธ์ได้ แม่นยำกว่า อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ กฎการเคลื่อนที่ของนิว ตันยังเป็นที่ใช้กันอยู่ โดยเฉพาะงานด้านฟิสิกส์ประยุกต์และงาน วิศวกรรม เพราะสามารถคำนวณได้ง่ายกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพ พิเศษ อองรี ปวงกาเร อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรม

3 การเคลื่อนที่ แนวตรง การเคลื่อนที่ แบบ ฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่ แบบโพรเจก ไทล์ การเคลื่อนที่ แบบวงกลม

4 • ความเร็ว คือ การ เปลี่ยน แปลงการ กระจัด • ความเร็วเฉลี่ย หน่วย เมตร / วินาที (m/s) •s = การกระจัด (m) คือ ระยะทางที่สั้น ที่สุดในการย้าย ตำแหน่ง หนึ่งไป อีก ตำแหน่งหนึ่ง

5 • ความเร่ง คือ อัตราการเปลี่ยน ความเร็ว • ความเร่ง หน่วย เมตรต่อ วินาที 2( m/s2) •a = ความเร่ง

6 การเคลื่อนที่ในแนว เส้นตรง u = ความเร็วเริ่มต้น (m/s) v = ความเร็วตอน ปลาย (m/s ) s = ระยะทาง (m) a = ความเร่ง ( m/s2) S = vt

7 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรง ดึงดูดของโลก 1. v = u – gt 3.v2 = u 2+2gh •u = ความเร็วต้น เป็น + เสมอ •v = ความเร็วปลาย + ถ้าทิศ เดียวกับ u และเป็น - ถ้าทิศ ตรงขามกับ u s หรือ h = ระยะทางเป็น + ตอนวิ่งขึ้น และเป็น – ตอนวิ่ง ลง •g = ความเร่งจากแรงโน้ม ถ่วง

8 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (Motion of a Projectile) คือ การ เคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้ง ในกรณี ที่วัตถุเคลื่อนที่อย่าง เสรีด้วยแรงโน้ม ถ่วงคงที่ เช่น วัตถุเคลื่อนที่ไปใน อากาศภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ทางเดินของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบลา

9 • จากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันที่ว่าเมื่อมีแรง ภายนอกกระทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุ เคลื่อนที่โดยมีความเร่ง หรือมีการ เปลี่ยนแปลงความเร็ว • ถ้าแรงภายนอกกระทำต่อวัตถุในทิศ เดียวกับการเคลื่อนที่ จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ เป็นเส้นตรง โดยมีการเปลี่ยนแปลงขนาด ของความเร็ว แต่ไม่เปลี่ยนทิศทางของ ความเร็ว ถ้ามีแรงภายนอกที่คงที่มากระทำ ต่อวัตถุ ในทิศที่ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ ของวัตถุตลอดเวลา จะทำให้แนวการ เคลื่อนที่หรือทิศของความเร็วเปลี่ยนแปลง คือ แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเป็นงกลม • ดังนั้นการเคลื่อนที่ในแนววงกลมจึง หมายถึง การเคลื่อนที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ความเร็วตลอดเวลา ถึงแม้อัตราเร็วจะคงที่ แต่เวกเตอร์ของความเร็วเปลี่ยนแปลง

10 ความเร่งสู่ศูนย์กลาง • สิ่งที่ควรรู้ • ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนที่แบบวงกลม ด้วยอัตราเร็วคงที่ 1. คาบ (Period) "T" คือ เวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ หน่วยเป็นวินาที่ / รอบ หรือวินาที 2. ความถี่ (Frequency) "f" คือ จำนวนรอบที่วัตถุ เคลื่อนที่ได้ภายในเวลา 1 วินาที หน่วยเป็นรอบ / วินาที หรือ เฮิรตซ์ (Hz)

11 • เมื่อวัตถุ เคลื่อนที่แบบ วงกลมด้วย อัตราเร็วคงที่ คาบ และ ความถี่จะมี ค่าคงที่ โดย คาบและ ความถี่ สัมพันธ์กัน โดย

12 ความสัมพันธ์ระหว่าง v, T, f • จากรูปที่ 1 วัตถุ เคลื่อนที่เป็น วงกลมรอบจุด O มี รัศมี r ด้วยอัตราเร็ว คงที่ เมื่อพิจารณา การเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ

13 ความเร่งสู่ศูนย์กลาง (a) • วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม จะเกิดความเร่ง 2 แนว คือ ความเร็วแนวเส้นสัมผัส วงกลม และความเร่งแนว รัศมีหรือความเร่งสู่ ศูนย์กลาง • ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วย อัตราเร็วคงที่ เช่น วงกลม ในแนวระนาบ จะเกิด ความเร่งสู่ศูนย์กลางเพียง แนวเดียว การที่วัตถุมี อัตราเร็วเท่าเดิม แต่ ทิศทางเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ย่อม หมายความว่า ต้องมี ความเร็วอื่นมาเกี่ยวข้อง ด้วย ความเร็วที่มา เกี่ยวข้องนี้จะพิสูจน์ได้ว่า มีทิศทางเข้าสู่จุด ศูนย์กลางของการ เคลื่อนที่ และความเร็วนี้ เมื่อเทียบกับเวลาจะเป็น ความเร่งซึ่งมีค่า


ดาวน์โหลด ppt • การเคลื่อนที่ (motion) คือ การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุใน ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งวัดโดยผู้สังเกตที่เป็นส่วนหนึ่งของกรอบอ้างอิง เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เซอร์ไอแซก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google