งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่ม จุฑาภรน์ อารียะ 562131001 นิสายชล ศิริวาท 562131002 นงค์ลักษณ์ เจริญไชย 562132040 สันติพงษ์ นาจรัส 562132012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่ม จุฑาภรน์ อารียะ 562131001 นิสายชล ศิริวาท 562131002 นงค์ลักษณ์ เจริญไชย 562132040 สันติพงษ์ นาจรัส 562132012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกกลุ่ม จุฑาภรน์ อารียะ 562131001 นิสายชล ศิริวาท 562131002 นงค์ลักษณ์ เจริญไชย 562132040 สันติพงษ์ นาจรัส 562132012

2 5 force model

3 1. คู่แข่งรายใหม่ 1. การแข่งขันจะไม่รุนแรงมากนัก 2. คู่แข่งรายใหม่จากแบรนประเทศญี่ปุ่นนั้นมีน้อยราย 3. มีต้นทุนคงที่ของธุรกิจ และต้นทุนในการเก็บรักษา

4 2. สินค้าทดแทน 1. สินค้าส่วนใหญ่ของไดโซะส่วนใหญ่เป็น อุปกรณ์ เครื่องใช้ ทั่วไป และสินค้าที่เป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ที่นำเข้า จากประเทศญี่ปุ่น 2. สินค้าที่สามารถทดแทนได้บางชนิดส่วนใหญ่จะมีใน ร้านกิ๊ฟช็อป 3. ระดับราคาสินค้าทดแทนและคุณสมบัติใช้งานของสินค้า ทดแทน

5

6 3. อำนาจต่อรองของผู้จำหน่ายวัตถุดิบ 1. ผู้ผลิตสามารถคำนวณราคาวัตถุของสินค้าและเลือกที่จะใช้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพให้คุ้มกับราคาที่ผลิตสินค้าได้ 2. สินค้าบางอย่างหาซื้อตามร้านอื่นๆไม่ได้ ตัวอย่างเช่น สินค้าที่ เกิดจากการครีเอตผลงานของประเทศญี่ปุ่น เช่นที่ ปลอก มะม่วง สเปรย์ฉีด เลม่อน เป็นต้น 3. มีผู้ขายน้อยราย จึงทำให้อำนาจต่อรองของผู้ขายสูง

7

8 4. อำนาจต่อรองของลูกค้า ปัจจัยอำนาจการต่อรองของลูกค้ามีค่อนข้างสูงเพราะ เนื่องจากราคาสินค้ามีราคาเดียวคือ 60 บาท และของบางชนิด อาจจะทำให้ผู้ซื้อคิดว่าราคาไม่เหมาะสมกับสินค้า 5. การแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีทั้งระดับที่ต่ำกว่า และ สูงกว่า แต่ Daiso ก็จะมีการจัด โปรโมชั่นเป็นช่วงๆไป ยกตัวอย่างเช่น ฉลองเปิดสาขาใหม่ทางร้าน ได้จัดโปรโมชั่น ซื้อ 10 ชิ้น แถม ฟรี 1 ชิ้น หรือมีการกระตุ้น ยอดขาย โดยการซื้อสินค้าครบ 600 บาท ได้คูปองชิง I-Pad เป็น ต้น

9

10

11 การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants) Which one that you prefer ขนาดของธุรกิจ (Economic of scale) Small มีสาขาน้อย ความแตกต่างของสินค้า (Product differentiation) Very different ไม่มีขายใน ไทย ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand royalty) Low เพราะของไม่ จำเป็น ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) High ต้องเพิ่ม โปรโมชั่นใหม่ๆ ความจำเป็นด้านต้นทุน (Capital requirements) Low เพราะลงทุน น้อย การเข้าถึงการกระจายสินค้า (Access to distribution) Strong สินค้ามี เอกลักษณ์ / สาขาน้อย วงจรชีวิตของอุตสาหกรรม (Industry life cycle) Long ของไม่ต้องมี การ เปลี่ยนแปลง มาก ความต้องการเรียนรู้ (Learning curve advantages ) Low สินค้าแปลก ใหม่ การคาดการณ์การตอบโต้จากฝ่ายตรงกันข้าม (Expected retaliation) Low คู่แข่งน้อย นโยบายของรัฐ (Government policies) Free อิสระในการ ขาย การทำกำไรในอุตสาหกรรม (Industry profitability) Low สินค้าชิ้นนึงได้ กำไรน้อย

12 อำนาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers) Which one that you prefer การกระจุกตัวของผู้ซื้อ / ของผู้ขาย (Buyer concentration to firm concentration ratio) Small ผู้ซื้อแต่ละคนซื้อ น้อย และไม่ ได้มาเป็นกลุ่ม ใหญ่ จำนวนการซื้อ (Volume of buying) Low สินค้าซื้อแยกชิ้น ไม่นิยมขายเป็น โหล ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand royalty) Low สินค้าบางชิ้นที่ อื่นก็มีขาย ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) High สินค้าบางชิ้นไม่มี ความจำเป็น ผู้ซื้อมีข้อมูล (Buyer information availability) Low สินค้าไม่คุ้นชินใน ท้องถิ่น / ข้อมูล สินค้าน้อย การเข้าไปเป็นเจ้าของในห้วงโซ่อุตสาหกรรม (Backward integrate) Weak ไม่มีของชิ้นใดใน ท้องถิ่นนำมา ขาย / Daiso ไม่มี เป็นเจ้าของ สินค้า ผู้ซื้ออ่อนไหวต่อราคา (Buyer price sensitivity) High ราคาถูกผู้ซื้อจึงมี ความสนใจ มีตัวเลือก (Choice of selection) Low คู่แข่งน้อย

13 อำนาจการต่อรองของผู้ผลิตวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) Which one that you prefer จำนวนผู้ผลิตวัตถุดิบ (Number of suppliers) Small สินค้ารวมจากที่ เดียวในญี่ปุ่น การรวมตัวกันของผู้จัดส่ง (Suppliers integration) High มีหลายคู่ค้า รวมตัวกันขาย ในราคาที่ถูก ผู้ผลิตวัตถุดิบสร้างความแตกต่าง (Degree of differentiation of inputs) Different สินค้ามี เอกลักษณ์ ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) Low น้อย ผู้ผลิตมี น้อย วัตถุดิบที่มีของทดแทนได้หรือไม่ (Substitute inputs) Low น้อย ผู้ผลิตมี น้อย การเข้าไปเป็นผู้ผลิตสินค้าปลายทาง (Forward Integration) Weak น้อย ไม่มีของ ชิ้นไหนที่เป็น ของ เฉพาะ DAISO ต้นทุนวัตถุดิบเมื่อเทียบกับราคาขาย (Cost of inputs relative to selling price of the product ) Low ของแต่ละชิ้น ได้กำไรน้อย จำนวนและปริมาณที่ต้องการจากผู้จัดส่ง (Volume to supplier ) High สินค้าจำนวน มาก รวมกัน ในราคาที่ถูก

14 การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute products) Which one that you prefer ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทน (Switching cost) Small สินค้ามี เอกลักษณ์ ระดับราคาสินค้าทดแทน (Relative Price of substitute products) Low สินค้าไม่มี ความจำเป็น คุณภาพสินค้าทดแทน (Relative quality of substitute) Non สินค้าบางชิ้น ไม่มีขายใน ท้องถิ่น

15 สภาพการณ์ของการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Rivalry among exist firms) Which one that you prefer จำนวนคู่แข่งขัน (Number of competitors) Small คู่แข่งมีน้อย การเติบโตของอุตสาหกรรม (Industry growth rate) Very คู่แข่งมีน้อย การผลิตส่วนเกิน (Product differentiation) Low ไม่นิยมผลิตทีละ จำนวนมาก / สินค้ามีการ เปลี่ยนแปลง ตลอด การมีอุปสรรคในการออกจากอุตสาหกรรม (Barriers to exit) Low ออกได้ง่าย เพราะลงทุนใน การเปิดกิจการไม่ มาก ขนาดของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Relative size of competitors) Small มีน้อย เพราะเป็น สินค้านำเข้า การคาดการณ์การตอบโต้จากผู้นำตลาด (Expected retaliation from the market leader) Low คู่แข่งน้อย


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่ม จุฑาภรน์ อารียะ 562131001 นิสายชล ศิริวาท 562131002 นงค์ลักษณ์ เจริญไชย 562132040 สันติพงษ์ นาจรัส 562132012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google