งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1.1 แนะนำรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1.1 แนะนำรายวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1.1 แนะนำรายวิชา

2 รหัสวิชา : 322 111 ชื่อวิชา : หน่วยกิต : 4(3-2-7)
หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Introduction to Programming หน่วยกิต : 4(3-2-7) บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 7 ชั่วโมง

3 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ การแก้ปัญหา, การคิดเชิงตรรกะ
คำอธิบายรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ การแก้ปัญหา, การคิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูล, Control structure, Input/Output แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object oriented programming (OOP) ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก graphics user interface (GUI)

4 ลำดับที่ วิธีการประเมินผล ร้อยละ รวม 20
คะแนน : Lab ลำดับที่ วิธีการประเมินผล ร้อยละ 1 ประเมินจากผลงาน 10 2 สอบย่อยครั้งที่ 1 5 3 สอบย่อยครั้งที่ 2 รวม 20

5 ลำดับที่ วิธีการประเมินผล ร้อยละ รวม 80
คะแนน : ทฤษฎี ลำดับที่ วิธีการประเมินผล ร้อยละ 1 การร่วมกิจกรรมกลุ่ม 10 2 ประเมินจากผลงาน 3 สอบกลางภาค 30 4 สอบปลายภาค รวม 80

6 การตัดเกรด : อิงเกณฑ์ ระดับคะแนน เกรด 80-100 A 75-79 B+ 70-74 B 65-69
การตัดเกรด : อิงเกณฑ์ ระดับคะแนน เกรด 80-100 A 75-79 B+ 70-74 B 65-69 C+ 60-64 C 55-59 D+ 50-54 D 0-49 F

7 ห้องทำงาน : ตึกบริหาร ชั้น 3 ห้อง 1312 เวลาเรียน :
อาจารย์ผู้สอน : อ.ปโยธร อุราธรรมกุล ห้องทำงาน : ตึกบริหาร ชั้น 3 ห้อง 1312 เวลาเรียน : Lecture จันทร์, พุธ ห้อง 1306 Lab จันทร์ ห้อง LAB1,LAB2 เวลาปรึกษา : จันทร์ ห้อง 1312

8 Website: หนังสืออ่านประกอบ
หนังสืออ่านประกอบ คู่มือการเขียนโปรแกรมขั้นแนะนำ โดย ผศ.นงราม เหมือนฤทธิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม Computing essentials โดย Timothy J. O’Leary and Linda I. O’Leary แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย และคณะ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1.1 แนะนำรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google