งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย www.nkc.kku.ac.th/payothorn/322111 บทที่ 1.1 แนะนำ รายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย www.nkc.kku.ac.th/payothorn/322111 บทที่ 1.1 แนะนำ รายวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย www.nkc.kku.ac.th/payothorn/322111 บทที่ 1.1 แนะนำ รายวิชา

2 www.nkc.kku.ac.th/payothorn/personal/322111 2/  รหัสวิชา : 322 111  ชื่อวิชา :  หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  Introduction to Programming  หน่วยกิต : 4(3-2-7)  บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตัวเอง 7 ชั่วโมง

3 www.nkc.kku.ac.th/payothorn/personal/322111 3/ คำอธิบายรายวิชา  การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ  การแก้ปัญหา, การคิดเชิง ตรรกะ  ชนิดข้อมูล, Control structure, Input/Output  แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Object oriented programming (OOP)  ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก graphics user interface (GUI)

4 www.nkc.kku.ac.th/payothorn/personal/322111 4/ คะแนน : Lab ลำดับ ที่ วิธีการประเมินผลร้อยละ 1 ประเมินจากผลงาน 10 2 สอบย่อยครั้งที่ 1 5 3 สอบย่อยครั้งที่ 2 5 รวม 20

5 www.nkc.kku.ac.th/payothorn/personal/322111 5/ คะแนน : ทฤษฎี ลำดับ ที่ วิธีการประเมินผลร้อยละ 1 การร่วมกิจกรรมกลุ่ม 10 2 ประเมินจากผลงาน 10 3 สอบกลางภาค 30 4 สอบปลายภาค 30 รวม 80

6 www.nkc.kku.ac.th/payothorn/personal/322111 6/ การตัดเกรด : อิงเกณฑ์ ระดับคะแนนเกรด 80-100A 75-79B+ 70-74B 65-69C+ 60-64C 55-59D+ 50-54D 0-49F

7 www.nkc.kku.ac.th/payothorn/personal/322111 7/  อาจารย์ผู้สอน :  อ. ปโยธร อุราธรรมกุล  ห้องทำงาน : ตึกบริหาร ชั้น 3 ห้อง 1312  เวลาเรียน :  Lecture จันทร์, พุธ 10.30-12.00 ห้อง 1306  Lab จันทร์ 17.00-19.00 ห้อง LAB1,LAB2  เวลาปรึกษา : จันทร์ 15.00- 16.30 ห้อง 1312

8 www.nkc.kku.ac.th/payothorn/personal/322111 8/  Website:  http://www.nkc.kku.ac.th/personal/payot horn/322111 http://www.nkc.kku.ac.th/personal/payot horn/322111  http://web.nkc.kku.ac.th/moodle http://web.nkc.kku.ac.th/moodle  หนังสืออ่านประกอบ  คู่มือการเขียนโปรแกรมขั้นแนะนำ โดย ผศ. นง ราม เหมือนฤทธิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต หนองคาย  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ โดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยใหม Computing essentials โดย Timothy J. O’Leary and Linda I. O’Leary แปลและเรียบเรียงโดย รศ. ยาใจ โรจนวงศ์ชัย และคณะ


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย www.nkc.kku.ac.th/payothorn/322111 บทที่ 1.1 แนะนำ รายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google