งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย www.nkc.kku.ac.th/payothorn/322111 บทที่ 1.1 แนะนำ รายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย www.nkc.kku.ac.th/payothorn/322111 บทที่ 1.1 แนะนำ รายวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย บทที่ 1.1 แนะนำ รายวิชา

2 2/  รหัสวิชา :  ชื่อวิชา :  หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  Introduction to Programming  หน่วยกิต : 4(3-2-7)  บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตัวเอง 7 ชั่วโมง

3 3/ คำอธิบายรายวิชา  การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ  การแก้ปัญหา, การคิดเชิง ตรรกะ  ชนิดข้อมูล, Control structure, Input/Output  แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Object oriented programming (OOP)  ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก graphics user interface (GUI)

4 4/ คะแนน : Lab ลำดับ ที่ วิธีการประเมินผลร้อยละ 1 ประเมินจากผลงาน 10 2 สอบย่อยครั้งที่ สอบย่อยครั้งที่ 2 5 รวม 20

5 5/ คะแนน : ทฤษฎี ลำดับ ที่ วิธีการประเมินผลร้อยละ 1 การร่วมกิจกรรมกลุ่ม 10 2 ประเมินจากผลงาน 10 3 สอบกลางภาค 30 4 สอบปลายภาค 30 รวม 80

6 6/ การตัดเกรด : อิงเกณฑ์ ระดับคะแนนเกรด A 75-79B B 65-69C C 55-59D D 0-49F

7 7/  อาจารย์ผู้สอน :  อ. ปโยธร อุราธรรมกุล  ห้องทำงาน : ตึกบริหาร ชั้น 3 ห้อง 1312  เวลาเรียน :  Lecture จันทร์, พุธ ห้อง 1306  Lab จันทร์ ห้อง LAB1,LAB2  เวลาปรึกษา : จันทร์ ห้อง 1312

8 8/  Website:  horn/ horn/   หนังสืออ่านประกอบ  คู่มือการเขียนโปรแกรมขั้นแนะนำ โดย ผศ. นง ราม เหมือนฤทธิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต หนองคาย  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ โดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยใหม Computing essentials โดย Timothy J. O’Leary and Linda I. O’Leary แปลและเรียบเรียงโดย รศ. ยาใจ โรจนวงศ์ชัย และคณะ


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย www.nkc.kku.ac.th/payothorn/322111 บทที่ 1.1 แนะนำ รายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google