งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ พัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบ การจัดการเว็บไซต์ รวมถึง graphic ที่ ใช้ในการพัฒนา เนื้อหาของเว็บไซต์ การใช้เครื่องมือช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ พัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบ การจัดการเว็บไซต์ รวมถึง graphic ที่ ใช้ในการพัฒนา เนื้อหาของเว็บไซต์ การใช้เครื่องมือช่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ พัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบ การจัดการเว็บไซต์ รวมถึง graphic ที่ ใช้ในการพัฒนา เนื้อหาของเว็บไซต์ การใช้เครื่องมือช่วย ออกแบบและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง

3 การวัดผล Class Participation10% Assignment15% Project20% Midterm Exam25% Final Exam30% Total100%

4 การประเมินผล ใช้วิธีอิงเกณฑ์ 80 – 100A 75 – 79B+ 70 – 74B 65 – 69C+ 60 – 64C 55 – 59D+ 50 – 54D 0 – 49E

5 Assignment I ให้นักศึกษา Capture หน้าเว็บไซต์ที่นักศึกษา ชอบและไม่ชอบ มาอย่างละ 1 เว็บไซต์ โดยให้ นักศึกษานำมาวิเคราะห์และวิจารณ์ในหัวข้อของ การออกแบบและจัดการเว็บไซต์ จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ความยาวไม่เกิน 5 หน้า กำหนดส่งงานสัปดาห์ที่ 3 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ก่อนเวลา 16.30 คะแนน 5% รายละเอียดเพิ่มเติม http://ajmetinee.wordpress.com

6 Office Hours วันจันทร์ 13.30 – 16.30 วันพุธ 13.30 – 16.30 วันพฤหัส 08.30 – 12.30 วันศุกร์ 08.30 – 12.30 E-mail : metinee.a@hotmail.commetinee.a@hotmail.com Website :http://ajmetinee.wordpress.com


ดาวน์โหลด ppt คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ พัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบ การจัดการเว็บไซต์ รวมถึง graphic ที่ ใช้ในการพัฒนา เนื้อหาของเว็บไซต์ การใช้เครื่องมือช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google