งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB 1 ให้นักศึกษาเขียน Flowchart โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word วาดรูป Flowchart ส่ง Flowchart ที่วาดเสร็จแล้วในชั่วโมง และ print ใส่กระดาษ ส่งในครั้งหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB 1 ให้นักศึกษาเขียน Flowchart โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word วาดรูป Flowchart ส่ง Flowchart ที่วาดเสร็จแล้วในชั่วโมง และ print ใส่กระดาษ ส่งในครั้งหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB 1 ให้นักศึกษาเขียน Flowchart โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word วาดรูป Flowchart ส่ง Flowchart ที่วาดเสร็จแล้วในชั่วโมง และ print ใส่กระดาษ ส่งในครั้งหน้า “Lab 1 computer programming” อธิบาย Flowchart ให้ อ.ฟังเป็นรายคน หลังจากทำเสร็จ

2 Lab 1_1 เขียน อัลกอริทึม, Pseudo code และผังงานอ่านค่าข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร A และ B แล้วทำการเปรียบเทียบในตัวแปรทั้งสอง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ -ถ้า A มากกว่า B ให้คำนวณหาค่า A - B และเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปรชื่อ RESULT -ถ้า A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B ให้คำนวณหาค่า A + B และเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปรชื่อ RESULT -พิมพ์ผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ

3 Lab 1_2 เขียน อัลกอริทึม, Pseudo code และ Flowchart ให้คอมพิวเตอร์รับคะแนนนักศึกษา (X) แล้วนำมาตัดเกรดตามเงื่อนไขและแสดงผลทางจอภาพ เงื่อนไข คะแนน เกรด A คะแนน B+ คะแนน เกรด B คะแนน C+ คะแนน เกรด C คะแนน D+ คะแนน เกรด D คะแนนต่ำกว่า 50 เกรด F

4 Calculate_Grade INIT score,grade : INTEGER READ score IF (score>=80) THEN grade = A ELSE IF (score >= 70) THEN grade = B ELSE IF (……………………..) ………………….. ELSE …………………… END IF PRINT grade END


ดาวน์โหลด ppt LAB 1 ให้นักศึกษาเขียน Flowchart โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word วาดรูป Flowchart ส่ง Flowchart ที่วาดเสร็จแล้วในชั่วโมง และ print ใส่กระดาษ ส่งในครั้งหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google