งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB 1 • ให้นักศึกษาเขียน Flowchart โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word วาดรูป Flowchart • ส่ง Flowchart ที่วาดเสร็จแล้วในชั่วโมง และ print ใส่กระดาษ ส่งในครั้งหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB 1 • ให้นักศึกษาเขียน Flowchart โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word วาดรูป Flowchart • ส่ง Flowchart ที่วาดเสร็จแล้วในชั่วโมง และ print ใส่กระดาษ ส่งในครั้งหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB 1 • ให้นักศึกษาเขียน Flowchart โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word วาดรูป Flowchart • ส่ง Flowchart ที่วาดเสร็จแล้วในชั่วโมง และ print ใส่กระดาษ ส่งในครั้งหน้า “Lab 1 computer programming” • อธิบาย Flowchart ให้ อ. ฟังเป็นรายคน หลังจากทำเสร็จ 1

2 Lab 1_1 • เขียน อัลกอริทึม, Pseudo code และผังงานอ่าน ค่าข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร A และ B แล้ว ทำการเปรียบเทียบในตัวแปรทั้งสอง โดยมี เงื่อนไขดังนี้ - ถ้า A มากกว่า B ให้คำนวณหาค่า A - B และ เก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปรชื่อ RESULT - ถ้า A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B ให้คำนวณหาค่า A + B และเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปรชื่อ RESULT - พิมพ์ผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ 2

3 Lab 1_2 • เขียน อัลกอริทึม, Pseudo code และ Flowchart ให้คอมพิวเตอร์รับ คะแนนนักศึกษา (X) แล้วนำมาตัด เกรดตามเงื่อนไขและแสดงผลทาง จอภาพ เงื่อนไข คะแนน 80-100 เกรด A คะแนน 75-79 B+ คะแนน 70-74 เกรด B คะแนน 65-69 C+ คะแนน 60-64 เกรด C คะแนน 55-59 D+ คะแนน 50-54 เกรด D คะแนนต่ำกว่า 50 เกรด F

4 Calculate_Grade INIT score,grade : INTEGER READ score IF (score>=80) THEN grade = A ELSE IF (score >= 70) THEN grade = B ELSE IF (……………………..) ………………….. ELSE …………………… END IF PRINT grade END 4


ดาวน์โหลด ppt LAB 1 • ให้นักศึกษาเขียน Flowchart โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word วาดรูป Flowchart • ส่ง Flowchart ที่วาดเสร็จแล้วในชั่วโมง และ print ใส่กระดาษ ส่งในครั้งหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google