งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรจุภัณฑ์อาหารเบื้องต้น อาจารย์ชนันท์ ราษฎร์นิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรจุภัณฑ์อาหารเบื้องต้น อาจารย์ชนันท์ ราษฎร์นิยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรจุภัณฑ์อาหารเบื้องต้น อาจารย์ชนันท์ ราษฎร์นิยม

2 การเรียน - การสอน การเรียน - การสอนในชั้นเรียนนี้ จะใช้ระบบการ ทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อน อาจารย์เป็นผู้แนะนำและสรุปบทเรียน นักศึกษาจะมีเวลาปรึกษากันเป็นกลุ่ม และแสดง ความคิดเห็นในชั้นเรียน หากนักศึกษาไม่มีความกระตือรือล้นในการมีส่วน ร่วมในชั้นเรียน นักศึกษาจะไม่สามารถประสบ ความสำเร็จในวิชานี้ได้

3 การเรียน - การสอน ศึกษาด้วยตนเองมาก่อน เข้าชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในชั้นเรียน อาจารย์บรรยายสรุป บทเรียน สอบปลายภาค ดัชนีชี้วัด เกรด AB+BC+CD+DF คะแน น ≥80%75-79%70-74%65-69%60-64%55-59%50-54%<50%

4 Terminology Pack (v.) – หมายถึง บรรจุ หรือ ใส่ ( สินค้าลงในหีบห่อ ) Packing (n.) – หมายถึง การบรรจุ ( สินค้าลงในหีบห่อ ) Pack (n.) หรือ Package (n.) – หมายถึง สินค้าจำนวนหนึ่งที่ถูกบรรจุรวมกันเป็นกลุ่ม Be packed (v.) หรือ Be packaged (v.) – หมายถึง ถูกบรรจุ หรือ ถูกใส่ ( ลงในหีบห่อ ) Packing (materials) หรือ Packaging (materials) – หมายถึง ( วัสดุใดๆ ) ที่ถูกนำมาใช้ในการบรรจุหรือห่อสินค้า Package (n.) หรือ Packaging (n.) – หมายถึง หีบห่อที่ใช้บรรจุสินค้า หรือ บรรจุภัณฑ์

5 บทบาทหน้าที่และความสำคัญของ บรรจุภัณฑ์อาหาร อาจารย์ชนันท์ ราษฎร์นิยม

6 นักศึกษาคิดว่าประโยชน์ของบรรจุ ภัณฑ์ได้แก่อะไรบ้าง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5 นาที สรุปบนกระดาน

7 Roles of packaging Containment Protection Convenience Communication

8 มอบหมายงาน วิวัฒนาการ / พัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt บรรจุภัณฑ์อาหารเบื้องต้น อาจารย์ชนันท์ ราษฎร์นิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google