งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟิกแอนิเมชั่น Graphic Animation โดย อาจารย์ทวีศักดิ์ อัฐ ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟิกแอนิเมชั่น Graphic Animation โดย อาจารย์ทวีศักดิ์ อัฐ ทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟิกแอนิเมชั่น Graphic Animation โดย อาจารย์ทวีศักดิ์ อัฐ ทอง

2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ( Behavioral Objectives) – อธิบายเกี่ยวกับประวัติ และ ความหมายการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว หลังจากที่ครู อธิบายแล้ว ได้อย่างถูกต้อง – อธิบายประเภทและประโยชน์ ของ การสร้างภาพเคลื่อนไหวหลังจากที่ ครูอธิบายแล้ว ได้อย่างถูกต้อง – อธิบายโปรแกรมสำหรับการสร้าง ภาพกราฟิกหลังจากที่ครูอธิบาย แล้ว ได้อย่างถูกต้อง – สร้างกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

3 การประเมินรายวิชา (Assessments) •1. จิตพิสัย ( การมาเรียน และพฤติกรรม ) 10 % •2. งานที่มอบหมาย / Portfolio (Assignments) 40 % • 2.1 สร้างการ์ตูน mascot 10% 2.2 สร้างแอนนิเมชั่น 10% • 2.3 สร้าง Present10% • 2.4 งานบูรณาการ 10% • 3. การสอบกลางภาค (Mid-term test) 20% •4. การสอบปลายภาค (Final Exam) 30% • รวม 100%

4 เกณฑ์การให้เกรด (Grading) • ระดับคะแนน 80 – 100 %= 4.0 • ระดับคะแนน 75 – 79 %=3.5 • ระดับคะแนน 70 – 74 %=3.0 • ระดับคะแนน 65 – 69 %=2.5 • ระดับคะแนน 60 – 64 %=2.0 • ระดับคะแนน 55 – 59 %=1.5 • ระดับคะแนน 50 – 54 %=1.0 • ระดับคะแนน 0 – 49 %=0

5 ประวัติ และความหมายการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว

6 ผู้บุกเบิกการ์ตูนแอนิเมชั่นไทย

7 การฟื้นคืนของแอนิเมชั่นไทย

8 การ์ตูนแอนิเมชั่นที่ดัดแปลงจากวรรณคดี ไทย

9 การเปลี่ยนแปลงในปี 2545

10 ปัจจุบันได้รับการสนับสนุน

11 ความหมาย

12 ประเภทแอนิเมชั่น • ด้านโทรทัศน์ • ด้านเว็บไซต์ • ด้านการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กราฟิกแอนิเมชั่น Graphic Animation โดย อาจารย์ทวีศักดิ์ อัฐ ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google