งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. การวิเคราะห์ปัญหาที่พบ และสิ่งที่คาดหวัง และ ข้อเสนอแนะ จากระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน กล่องพื้นฐาน 1. การพัฒนาบุคลากร ปัญหาสิ่งที่คาดหวังข้อเสนอแนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. การวิเคราะห์ปัญหาที่พบ และสิ่งที่คาดหวัง และ ข้อเสนอแนะ จากระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน กล่องพื้นฐาน 1. การพัฒนาบุคลากร ปัญหาสิ่งที่คาดหวังข้อเสนอแนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. การวิเคราะห์ปัญหาที่พบ และสิ่งที่คาดหวัง และ ข้อเสนอแนะ จากระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน กล่องพื้นฐาน 1. การพัฒนาบุคลากร ปัญหาสิ่งที่คาดหวังข้อเสนอแนะ - ขาดการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการ สำรวจความ ต้องการของ เจ้าหน้าที่ - นำผลการสำรวจ ไปใช้ประโยชน์ - จัดลำดับ ความสำคัญของ ปัญหาความ ต้องการของ จนท. - ทีม HRD จัดคอร์ส - จัดคอร์สอบรม ( มิใช่ E-Learning อย่างเดียว ) - ขาดการประเมิน ผู้เข้าอบรม - กำหนดภารกิจผู้ อบรม ก่อน / หลัง เข้าอบรม

2 กล่องพื้นฐาน 2. ข้อมูล / สารสนเทศ / ระบบเฝ้าระวัง ปัญหาสิ่งที่คาดหวังข้อเสนอแนะ - Hard ware, Soft ware ไม่ทันสมัย - จัดหา Hard ware, Soft ware ที่ทันสมัย -Internet เร็วและแรง - จัดซื้อจัดหา - ไม่มี Center รวบรวม ข้อมูล และการ เผยแพร่ - ให้มี Center ศูนย์ฯ - การเผยแพร่ระบบ เฝ้าระวังผ่านเวบไซต์ ไม่น่าสนใจ และขาด ความต่อเนื่อง - นำข้อมูลจาก Surveillance ไปใช้ ประโยชน์ และ สามารถดึงดูดความ สนใจจากประชาชน ได้ -Application ศูนย์ฯ - ขาดการวางแผน ระบบเฝ้าระวัง ระยะ ยาว - แต่ละกลุ่มงานส่ง เรื่องการเฝ้าระวัง (.... เรื่อง / ปี )

3 กล่องพื้นฐาน 3. การติดตามประเมินผลภายใน - ภายนอก ปัญหาสิ่งที่คาดหวังข้อเสนอแนะ

4 กล่องพื้นฐาน 4. การประชาสัมพันธ์และสื่อสารสาธารณะ ปัญหาสิ่งที่คาดหวังข้อเสนอแนะ - มีระบบการสื่อสาร แต่ส่วนมากไม่ให้ ความสำคัญ

5 กล่องพื้นฐาน 5. ระเบียบปฏิบัติระบบเอกสาร การเงิน พัสดุ และยานพาหานะ ปัญหาสิ่งที่คาดหวังข้อเสนอแนะ - ขอใช้รถแต่ไม่ได้รถ - จัดตามลำดับคิว


ดาวน์โหลด ppt 2. การวิเคราะห์ปัญหาที่พบ และสิ่งที่คาดหวัง และ ข้อเสนอแนะ จากระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน กล่องพื้นฐาน 1. การพัฒนาบุคลากร ปัญหาสิ่งที่คาดหวังข้อเสนอแนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google