งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลตรี นพดล พิศวง รองผอ.รมน.สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลตรี นพดล พิศวง รองผอ.รมน.สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลตรี นพดล พิศวง รองผอ.รมน.สระบุรี
กลุ่มสัมมนาที่ 6 พลตรี นพดล พิศวง รองผอ.รมน.สระบุรี ประธานกลุ่ม

2 ศูนย์ประสานงานมวลชน กอ.รมน.ภาค กอ.รมน.จว.
ศูนย์ประสานงานมวลชน กอ.รมน.ภาค กอ.รมน.จว. ปัญหา / อุปสรรค์ แนวทางการปฏิบัติงาน

3 โครงสร้างของศูนย์ประสานงานมวลชน (ศปช.) ศูนย์ประสานงานมวลชน กอ.รมน.
กลุ่มเครือข่ายภาค ประชาชนในส่วนกลาง ศูนย์ประสานงาน มวลชน กอ.รมน.ภาค ส่วนประสานงาน มวลชนส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประสานงานวิทยุ ชุมชนเพื่อความมั่นคง กลุ่มเครือข่ายภาค ประชาชนในส่วนภูมิภาค ศูนย์ประสานงาน มวลชน กอ.รมน.จว. ส่วนประสานงาน มวลชนส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประสานงานวิทยุ ชุมชนเพื่อความมั่นคง กอ.รมน.ภาค ส่วนประสานงานมวลชนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ จว. และมวลชนกลุ่มต่างๆ ส่วนประสานงานวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคง กอ.รมน.จว. ศูนย์ประสานงานมวลชนอำเภอ

4 ศูนย์ประสานงานมวลชน(ศปช)
ภารกิจ กอ.รมน. บูรณาการงานด้านมวลชน ร่วมกับ ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลุ่มพลังมวลชนทุกกลุ่ม และทุกประเภท ให้มีอุดมการณ์ความรักชาติ มีความรักความสามัคคี พร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมกันในการปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส รวมทั้ง เป็นเครือข่ายในการ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และเข้าร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในทุกมิติ

5 ปัญหา / อุปสรรค์ แนวทางการปฏิบัติงาน
ปัญหา / อุปสรรค์ แนวทางการปฏิบัติงาน เชิงระบบ - โครงสร้าง ขาดรูปแบบที่เป็นมาตรฐานไม่ชัดเจน มีแต่คำสั่ง - สำนักงาน ขาดสถานที่/อุปกรณ์ที่ชัดเจน แน่นอน - เจ้าหน้าที่ ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง ๒. เชิงการปฏิบัติงาน - มีหลายกลุ่มมวลชน ของแต่ละหน่วยงาน แต่เป็นกลุ่มคนเดียวกัน - ขาดความต่อเนื่องในการติดตาม การดำเนินการ ให้เกิดความ ยั่งยืน - การประสานการปฏิบัติงานระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีความชัดเจน

6 ข้อเสนอแนะ เชิงระบบ - โครงสร้าง ให้มีการกำหนดรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน - สำนักงาน ให้มีการกำหนดสถานที่/อุปกรณ์ที่ชัดเจน แน่นอน - เจ้าหน้าที่ ระบุผู้รับผิดชอบโดยตรงในการเข้าปฏิบัติงาน ๒. เชิงการปฏิบัติงาน - จัดระบบกลุ่มมวลชนของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อรองรับศูนย์อำนวยการบริหารงานมวลชนแห่งชาติ - ให้มีการปฏิบัติงานต่อเนื่อง การติดตามให้เกิดความยั่งยืน - การประสานการปฏิบัติงานระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ที่มาจากการจัดโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่ที่ความชัดเจน

7 ภารกิจ การจัด ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ชุดประสานงานมวลชน ภารกิจ การจัด ขอบเขตการปฏิบัติงาน

8 ภารกิจ/การปฏิบัติงาน
๑. วิทยากร ฝึกอบรม ๒. ปจว./ปชส. ๓. รวบรวมข่าวสาร ๔. เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ การจัด - เป็นชุดปฏิบัติการ - บูรณาการเจ้าหน้าที่ ในลักษณะ พตท.

9 - ภายใต้การอำนวยการของ ศปช.จว.
ขอบเขตการปฏิบัติงาน - ภายใต้การอำนวยการของ ศปช.จว. การบังคับบัญชา - ขึ้นตรงกับ ศปช.จว.


ดาวน์โหลด ppt พลตรี นพดล พิศวง รองผอ.รมน.สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google