งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประสานงาน มวลชนส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้อง กลุ่มเครือข่าย ภาคประชาชน ในพื้นที่ จว. และมวลชน กลุ่มต่างๆ ส่วนประสานงาน วิทยุชุมชนเพื่อ ความมั่นคง กอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประสานงาน มวลชนส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้อง กลุ่มเครือข่าย ภาคประชาชน ในพื้นที่ จว. และมวลชน กลุ่มต่างๆ ส่วนประสานงาน วิทยุชุมชนเพื่อ ความมั่นคง กอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ส่วนประสานงาน มวลชนส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้อง กลุ่มเครือข่าย ภาคประชาชน ในพื้นที่ จว. และมวลชน กลุ่มต่างๆ ส่วนประสานงาน วิทยุชุมชนเพื่อ ความมั่นคง กอ. รมน. จว. ศูนย์ ประสานงา นมวลชน อำเภอ กลุ่มเครือข่ายภาค ประชาชนในส่วนกลาง ศูนย์ประสานงาน มวลชน กอ. รมน. ภาค ส่วนประสานงาน มวลชนส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประสานงานวิทยุ ชุมชนเพื่อความมั่นคง กลุ่มเครือข่ายภาค ประชาชนในส่วนภูมิภาค ศูนย์ประสานงาน มวลชน กอ. รมน. จว. ส่วนประสานงาน มวลชนส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประสานงานวิทยุ ชุมชนเพื่อความมั่นคง กอ. รมน. ภาค ศูนย์ประสานงานมวลชน กอ. รมน.

4 ภารกิจ กอ. รมน. บูรณาการงานด้านมวลชน ร่วมกับ ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและ เสริมสร้างกลุ่มพลังมวลชนทุกกลุ่ม และทุกประเภท ให้มีอุดมการณ์ความ รักชาติ มีความรักความสามัคคี พร้อม ที่จะผนึกกำลังร่วมกันในการปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ใน ทุกโอกาส รวมทั้ง เป็นเครือข่ายใน การ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และเข้าร่วม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติใน ทุกมิติ

5 เชิงระบบ เชิงระบบ - โครงสร้าง ขาดรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ไม่ชัดเจน มีแต่คำสั่ง - โครงสร้าง ขาดรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ไม่ชัดเจน มีแต่คำสั่ง - สำนักงาน ขาดสถานที่ / อุปกรณ์ที่ ชัดเจน แน่นอน - สำนักงาน ขาดสถานที่ / อุปกรณ์ที่ ชัดเจน แน่นอน - เจ้าหน้าที่ ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง - เจ้าหน้าที่ ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง ๒. เชิงการปฏิบัติงาน - มีหลายกลุ่มมวลชน ของแต่ละ หน่วยงาน แต่เป็นกลุ่มคนเดียวกัน - มีหลายกลุ่มมวลชน ของแต่ละ หน่วยงาน แต่เป็นกลุ่มคนเดียวกัน - ขาดความต่อเนื่องในการติดตาม การ ดำเนินการ ให้เกิดความ ยั่งยืน - ขาดความต่อเนื่องในการติดตาม การ ดำเนินการ ให้เกิดความ ยั่งยืน - การประสานการปฏิบัติงานระดับ นโยบาย และระดับปฏิบัติการของ เจ้าหน้าที่ ยังไม่มีความชัดเจน - การประสานการปฏิบัติงานระดับ นโยบาย และระดับปฏิบัติการของ เจ้าหน้าที่ ยังไม่มีความชัดเจน

6 เชิงระบบ เชิงระบบ - โครงสร้าง ให้มีการกำหนดรูปแบบที่เป็น มาตรฐานที่ชัดเจน - โครงสร้าง ให้มีการกำหนดรูปแบบที่เป็น มาตรฐานที่ชัดเจน - สำนักงาน ให้มีการกำหนดสถานที่ / อุปกรณ์ที่ชัดเจน แน่นอน - สำนักงาน ให้มีการกำหนดสถานที่ / อุปกรณ์ที่ชัดเจน แน่นอน - เจ้าหน้าที่ ระบุผู้รับผิดชอบโดยตรงใน การเข้าปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ ระบุผู้รับผิดชอบโดยตรงใน การเข้าปฏิบัติงาน ๒. เชิงการปฏิบัติงาน - จัดระบบกลุ่มมวลชนของแต่ละ หน่วยงาน ให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อรองรับ ศูนย์อำนวยการบริหารงานมวลชน แห่งชาติ - จัดระบบกลุ่มมวลชนของแต่ละ หน่วยงาน ให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อรองรับ ศูนย์อำนวยการบริหารงานมวลชน แห่งชาติ - ให้มีการปฏิบัติงานต่อเนื่อง การติดตาม ให้เกิดความยั่งยืน - ให้มีการปฏิบัติงานต่อเนื่อง การติดตาม ให้เกิดความยั่งยืน - การประสานการปฏิบัติงานระดับ นโยบาย และระดับปฏิบัติการของ เจ้าหน้าที่ ที่มาจากการจัดโครงสร้าง / เจ้าหน้าที่ที่ความชัดเจน - การประสานการปฏิบัติงานระดับ นโยบาย และระดับปฏิบัติการของ เจ้าหน้าที่ ที่มาจากการจัดโครงสร้าง / เจ้าหน้าที่ที่ความชัดเจน

7

8 ๑. วิทยากร ฝึกอบรม ๒. ปจว./ ปชส. ๓. รวบรวมข่าวสาร ๔. เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ - เป็นชุดปฏิบัติการ - เป็นชุดปฏิบัติการ - บูรณาการเจ้าหน้าที่ ใน ลักษณะ พตท. - บูรณาการเจ้าหน้าที่ ใน ลักษณะ พตท.

9 - ภายใต้การอำนวยการของ ศปช. จว. - ภายใต้การอำนวยการของ ศปช. จว. - ขึ้นตรงกับ ศปช. จว. - ขึ้นตรงกับ ศปช. จว.


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประสานงาน มวลชนส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้อง กลุ่มเครือข่าย ภาคประชาชน ในพื้นที่ จว. และมวลชน กลุ่มต่างๆ ส่วนประสานงาน วิทยุชุมชนเพื่อ ความมั่นคง กอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google