งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด

2 SRM แผนที่ยุทธศาสตร์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด ภายในปี พ.ศ.2555 (ระยะ 3 ปี) อปท.พัฒนาและควบคุมสถาน ประกอบการให้ได้ตามพรบ. สาธารณสุข - พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดู งาน -สนับสนุนการออกและใช้ข้อบัญญัติ ท้องถิ่น - เร่งรัดพัฒนาให้สถานประกอบการ ด้านอาหารได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่าย - พัฒนาระบบการสื่อสาร สาธารณะ - พัฒนาระบบรับฟังความ คิดเห็น - พัฒนาทักษะภาคี(เช่นให้ สามารถใช้ระบบฐานข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) มีการจัดการความรู้ และ นวตกรรม - สร้างคลังความรู้อาหาร ปลอดภัย - สร้างบัญชีนวัตกรรม - สร้างแผนที่สถาน ประกอบการที่เป็น ต้นแบบด้านนวัตกรรม -สนับสนุนให้มีทีมวิจัย มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบฐานข้อมูล (ทำโพล) - ส่งเสริมให้ภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล - พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ระบบ ฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนท.มีความรู้ทักษะในการดำเนินงาน (SMART) - พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง - สร้างระบบความก้าวหน้าในอาชีพและแรงจูงใจในการทำงาน - มีการสื่อสารแบบสองทางภายในองค์กร องค์กรแหล่งทุนให้การสนับสนุนการ ดำเนินงาน - แสวงหาความร่วมมือและจัดทำ ฐานข้อมูลแหล่งทุน - จัดตั้งศูนย์ประสานงานแหล่งทุน - มีการเผยแพร่แหล่งทุนให้ภาคี ชมรมผู้ประกอบการ/สมาคม มี ส่วน ร่วมในการพัฒนา - แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดู งาน - พัฒนาศักยภาพ - สนับสนุนให้มีชมรมต้นแบบ หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน ภาคเอกชน และ ประชาสังคม ร่วมพัฒนาและสนับสนุน -พัฒนาความสัมพันธ์ - สนับสนุนให้มีหน่วยงาน ต้นแบบกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด มีกลไกในการสื่อสารและ สร้างความสัมพันธ์ภาคี (CRM) - สร้างและจัดระบบการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ภาคีเครือข่าย - พัฒนาระบบ CRM มีโครงสร้างองค์กรสอดคล้องกับงาน - ปรับเปลี่ยนระบบงานและมอบหมายงานให้ เหมาะสมกับภารกิจ - พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการ ด้านอาหารและน้ำปลอดภัย - สนับสนุนการใช้มาตรการทางสังคม - เร่งรัดให้มีโครงการ อาหารปลอดภัยโดย ชุมชน - สนับสนุนการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค - ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังเรื่องอาหาร ปลอดภัยโดยชุมชน ประชาชนมีพฤติกรรมการ บริโภคอาหารและน้ำที่ ถูกต้อง - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้, ความเข้าใจ และความตระหนัก และมี พฤติกรรมที่ถูกต้อง - สร้างและพัฒนาบุคลากร/ครอบครัว ต้นแบบอาหารปลอดภัยในชุมชน ระดับประชาชน (population) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับ กระบวนการ ระดับ พื้นฐาน มีระบบการเฝ้าระวังที่มี คุณภาพ - พัฒนาระบบการเฝ้า ระวัง การเจ็บป่วยด้วย โรคที่เกิดจากอาหาร และน้ำเป็นสื่อ ( ที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่ม น้ำสะอาด ) - สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโดย ชุมชน - สร้างความเชื่อมโยงเครือข่าย มีการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ร่วมกันและ นำไปใช้เชิงบูรณาการ - การจัดทำแผนอย่างมีส่วนร่วม และถ่ายทอดแผนฯสู่การปฏิบัติ - สร้างระบบประเมินผลให้มี ประสิทธิภาพ - มีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่อง มีระบบการพัฒนา มาตรฐานวิชาการและ กฎหมาย - พัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยี - พัฒนาระบบกฎหมาย สาธารณสุข กฎเกณฑ์ - พัฒนามาตรฐานและระบบงาน

3 SLM แผนที่ยุทธศาสตร์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด ภายในปี พ.ศ.2553 อปท.พัฒนาและควบคุมสถาน ประกอบการให้ได้ตามพรบ. สาธารณสุข - พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษา ดูงาน -สนับสนุนการออกและใช้ข้อบัญญัติ ท้องถิ่น - เร่งรัดพัฒนาให้สถานประกอบการ ด้านอาหารได้มาตรฐาน มีการจัดการความรู้และ นวตกรรม - สร้างคลังความรู้อาหาร ปลอดภัย - สร้างบัญชีนวัตกรรม - สร้างแผนที่สถาน ประกอบการที่เป็นต้นแบบ ด้านนวัตกรรม มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบฐานข้อมูล (ทำโพล) - ส่งเสริมให้ภาคีมีส่วนร่วมในการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล - พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ระบบ ฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนท.มีความรู้ทักษะในการดำเนินงาน (SMART) - พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง - สร้างระบบความก้าวหน้าในอาชีพและแรงจูงใจในการทำงาน - มีการสื่อสารแบบสองทางภายในองค์กร องค์กรแหล่งทุนให้การ สนับสนุนการดำเนินงาน - แสวงหาความร่วมมือและ จัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุน หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน ภาคเอกชน และ ประชาสังคม ร่วมพัฒนาและสนับสนุน -พัฒนาความสัมพันธ์ - สนับสนุนให้มีหน่วยงาน ต้นแบบกินร้อน ช้อน กลาง ล้างมือ ดื่มน้ำ สะอาด ชมรมผู้ประกอบการ/ สมาคม มีส่วน ร่วมในการ พัฒนา - แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษา ดูงาน - พัฒนาศักยภาพ - สนับสนุนให้มีชมรม ต้นแบบ มีกลไกในการสื่อสารและ สร้างความสัมพันธ์ภาคี (CRM) - สร้างและจัดระบบการ สื่อสารและสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาคีเครือข่าย มีโครงสร้างองค์กรสอดคล้องกับงาน - ปรับเปลี่ยนระบบงานและมอบหมายงานให้ เหมาะสมกับภารกิจ - พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการด้านอาหารปลอดภัย - สนับสนุนการใช้มาตรการทางสังคม - เร่งรัดให้มีโครงการอาหาร ปลอดภัยโดยชุมชน - สนับสนุนการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค - ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังเรื่องอาหารปลอดภัย โดยชุมชน ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที่ถูกต้อง - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้,ความเข้าใจ และความ ตระหนัก และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง - สร้างและพัฒนาบุคลากร/ครอบครัวต้นแบบอาหาร ปลอดภัยในชุมชน ระดับประชาชน () ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับ กระบวนการ ระดับ พื้นฐาน มีระบบการเฝ้าระวังที่มี คุณภาพ - พัฒนาระบบการ เฝ้าระวัง การเจ็บป่วย ด้วยโรคที่เกิดจาก อาหารและน้ำเป็นสื่อ ( ที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการกิน ร้อน ช้อนกลาง ล้าง มือ ดื่มน้ำสะอาด ) - สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยชุมชน มีการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ร่วมกันและ นำไปใช้เชิงบูรณาการ - การจัดทำแผนอย่างมี ส่วนร่วมและถ่ายทอดแผน ฯสู่การปฏิบัติ - สร้างระบบประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ มีระบบการพัฒนา มาตรฐานวิชาการและ กฎหมาย - พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี - พัฒนาระบบ กฎหมายสาธารณสุข กฎเกณฑ์ - พัฒนามาตรฐานและ ระบบงาน พัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่าย - พัฒนาระบบการ สื่อสารสาธารณะ - พัฒนาทักษะภาคี (เช่นให้สามารถใช้ ระบบฐานข้อมูลได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ)


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google