งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประเมินคุณภาพด้วยวาจา กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 7 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประเมินคุณภาพด้วยวาจา กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 7 กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประเมินคุณภาพด้วยวาจา กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 7 กรกฎาคม 2553

2 ผลการประเมินภารกิจร่วม 1.มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ 2.บุคลากรทุกงานมีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนางาน 3.มีระบบการดำเนินกิจกรรม 5 ส.ที่ชัดเจน 4.มีระบบฐานข้อมูลที่หลากหลาย สามารถเอื้อประโยชน์ในการ ดำเนินงานได้เป็นอย่างดี 5. ผู้บริหารของกองทุกระดับ มีความมุ่งมั่นในการใช้ระบบประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน จุดเด่น

3 ผลการประเมินภารกิจร่วม 6.มีระบบ IT มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ สามารถนำ มาใช้งานได้ทันตามเวลา 7.มีการนำผลการประเมินถ่ายทอดลงสู่ KPIs ระดับบุคคล จุดเด่น

4 ผลการประเมินภารกิจร่วม 1.ควรบูรณาการตัวบ่งชี้ที่ประเมินทั้งหมดให้อยู่ในแผนกลยุทธ์ และแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ 2.ผู้บริหารควรยึดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงาน 3.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองธุรการควรจะ ดำเนินการเองและแยกเป็นแต่ละงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ เพื่อสะท้อนภารกิจที่ชัดเจน โดยอาจจะแบ่งการประเมินเป็นช่วง 3 เดือนครั้ง 4.ควรกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรทุกงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 5.ควรเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดทำแผนกิจกรรม/โครงการพัฒนางาน ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

5 ผลการประเมินภารกิจร่วม 6.ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะสากล เช่น การฝึก ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การไปต่างประเทศ เป็นต้น 7.ควรมีการประเมินผลกิจกรรม 5 ส.อย่างเป็นระบบ และให้หน่วยงาน ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ควรเพิ่มการจัดสรรรางวัล หรืออื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างเสริมการปฏิบัติงาน 8.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ และงานที่ปฏิบัติ 9.ควรพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ (cop) ของทุกงาน ให้เกิดผลใน เชิงรูปธรรม ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

6 ผลการประเมินภารกิจร่วม 10.ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานกลาง ให้เอื้อต่อการใช้งานของหน่วยงานภายนอก เช่น สำนัก คณะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

7 ผลการประเมินภารกิจเฉพาะ 1.มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนางานอย่างชัดเจน 2.มีผลงานที่สามารถนำมาพัฒนางานได้ครอบคลุมทุกงาน 3.บุคลากรมีความรู้ในการใช้ webpage สามารถปรับปรุงและ พัฒนาได้เอง 4.มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงาน อย่างต่อเนื่อง 5.มีการวางระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกงาน จุดเด่น

8 ผลการประเมินภารกิจเฉพาะ 1.ควรมีการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนางานอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง และนำผลที่ได้จากโครงการพัฒนางาน มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 2.ควรปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและรวดเร็ว ในหลากหลายช่องทาง 3.การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ 2.1 ควรมีการประเมินผลทั้งกระบวนการ และผลลัพธ์ 4. เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางการเงินให้มากขึ้น เช่น แจ้งการรับเงินยืมผ่านมือถือ (sms) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

9 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 1.เจ้าหน้าที่ของงานการเงินฯ มีจิตบริการที่ดี (หน้าเคาน์เตอร์) 2.ให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษาที่มาช่วยงาน 3.เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้นักศึกษา ได้รับความรู้และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น 4.บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่มีความรู้และประสบการณ์ มีความแม่นยำ ในกฎระเบียบ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มาติดต่อประสานงาน ความประทับใจ/สิ่งที่ทำได้ดี

10 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 1.ควรจัดทำ/เผยแพร่ระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้บริการ ได้รับทราบ เช่น ค่าตอบแทนของพนักงานขับรถ 2.ควรปรับปรุงระบบการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์การเงิน โดยจัดให้มี บัตรคิวในการติดต่อบริการ เพื่อลดปัญหาใครมาก่อน-มาหลัง 3.การปรับปรุงสถานที่ทำงานให้สะดวกและพร้อมต่อการให้บริการ เช่น งานสารบรรณ งานยานยนต์ 4.ควรมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของรถที่ให้บริการ เนื่องจาก รถบางคันมีสภาพที่เก่ามาก แอร์ไม่เย็น และเสียบ่อย ไม่ควรนำมา จัดให้บริการอีก ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ควรปรับปรุง

11 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 5.ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้มากกว่านี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 6.ขาดการเชื่อมโยงงานระหว่างบุคคลภายในงานเดียวกัน ควรปรับปรุง ระบบการสื่อสารภายในงานให้มากกว่านี้ 7.ความสามารถเฉพาะบุคคลในบางหน่วยงานไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ควรปรับปรุง

12 สิ่งที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3-5 อันดับ 1 2 3 ควรบูรณาการตัวบ่งชี้ที่ประเมินทั้งหมดให้อยู่ในแผนกลยุทธ์ และแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ ควรพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ (cop) ที่มีอยู่ ให้เกิดผล ในเชิงรูปธรรม และนำผลไปสู่การพัฒนางานอย่างแท้จริง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้ครอบคลุมทุก กลุ่มผู้ใช้บริการเพื่อสะท้อนภารกิจที่ชัดเจน โดยอาจจะแบ่ง การประเมินเป็นช่วง 3 เดือนครั้ง

13 ข้อเสนอแนะทั่วไป ควรเลือกบางหน่วยงานเพื่อทำ Benchmarking ด้านการให้บริการกับธนาคารไทยพาณิชย์ เช่น งานการเงิน

14 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงรายงานการประเมิน คุณภาพ ปีการศึกษา 2552 1.ปรับแก้ค่าคะแนนเฉลี่ย (ฟอร์ม 6) ทั้งสองภารกิจ ให้ถูกต้อง 2.ปรับค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวบ่งชี้ที่ 1.6 (ฟอร์ม 7) 3.ปรับผลการดำเนินงานของตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ให้สอดรับกับเกณฑ์การให้ คะแนน


ดาวน์โหลด ppt ผลการประเมินคุณภาพด้วยวาจา กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 7 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google