งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ พัฒนาความเข้มแข็ง ของระบบเฝ้าระวังในพื้นที่พัก พิงตามแนวชายแดนไทย - พม่า น้องเลี้ยง นางสาวปภานิจ สวงโท หน่วยงานสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ พัฒนาความเข้มแข็ง ของระบบเฝ้าระวังในพื้นที่พัก พิงตามแนวชายแดนไทย - พม่า น้องเลี้ยง นางสาวปภานิจ สวงโท หน่วยงานสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ พัฒนาความเข้มแข็ง ของระบบเฝ้าระวังในพื้นที่พัก พิงตามแนวชายแดนไทย - พม่า น้องเลี้ยง นางสาวปภานิจ สวงโท หน่วยงานสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค

2 ความเป็นมา บอกความสำคัญของปัญหา และ ความ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ท่านสังกัด – สำนักระบาดวิทยาได้ตั้งระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ ในศูนย์พักพิงตามแนวชายแดนไทย – พม่า ขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ แต่ยังไม่มีการพัฒนาระบบเฝ้า ระวังให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น – มีโรคติดต่อร้ายแรง ที่มีโอกาสแพร่กระจายและ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อประชาชนในประเทศ ไทยได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาความเข้มแข็งของ ระบบเฝ้าระวังดังกล่าว – จำเป็นต้องบูรณาการการทำงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ในศูนย์พักพิงตามแนวชายแดนให้สอดคล้องกัน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พักพิง ตามแนวชายแดนไทย - พม่า เพื่อทราบสถานการณ์และปัญหาของโรคติดต่อ สำคัญในพื้นที่พักพิงตามแนวชายแดนไทย - พม่า เพื่อหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาความเข้มแข็ง ของระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อตามแนวชายแดนไทย - พม่า

4 วิธีการศึกษา ( ๑ ) รูปแบบการศึกษา – การศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) ทบทวนระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อตามแนวชายแดน ไทย - พม่า รวบรวมรายงานการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจาก ศูนย์พักพิงตามแนวชายแดนไทย พม่า ตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ – ศึกษาสถานการณ์โรคติดต่อในศูนย์พักพิง ตามแนวชายแดนในประเทศไทย ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยา ข้อมูล HIS system ของ CCSDPT (Committee for Coordination of Services to Displaced Persons in Thailand )

5 วิธีการศึกษา ( ๒ ) รูปแบบการศึกษา ( ต่อ ) – ประสานงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อ บูรณาการระบบเฝ้าระวังในศูนย์พักพิงตาม แนวชายแดนไทย - พม่า ร่วมกันหาข้อมูล อุปสรรค์ในการดำเนินการ เฝ้าระวังโรค ฯ ร่วมกัน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และจำนวน – เจ้าหน้าที่องค์กรต่าง ๆที่รับผิดชอบใน ศูนย์พักพิงที่เกี่ยวข้อง แห่งละ ๕ คน พื้นที่ศึกษา หรือดำเนินโครงการ – ศูนย์พักพิงบ้านต้นยาง จ. กาญจนบุรี และ บ้านใหม่ในสอย จ. แม่ฮ่องสอน

6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – หน่วยงาน NGOs ที่รับผิดชอบศูนย์พักพิงแต่ ละแห่ง – ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC ) –CCSDPT (Committee for Coordination of Services to Displaced Persons in Thailand ) – องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล – วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา วิธีการศึกษา ( ๓ )

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การนำผลไปใช้ประโยชน์ – ได้รูปแบบระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อตามแนว ชายแดนที่มีความเข้มแข็ง – ทราบสถานการณ์และปัญหาโรคติดต่อสำคัญ ตามแนวชายแดนไทย - พม่า และใช้ข้อมูล จากการเฝ้าระวังโรคในการวางแผนป้องกัน ควบคุมโรค – บูรณาการระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อตามแนว ชายแดนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8 ระยะเวลาที่ศึกษา กิจกรรม ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ทบทวน เอกสาร // ประสาน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ บูรณาการ ระบบเฝ้าระวัง // รวบรวมข้อมูล สถานการณ์ ต่าง ๆ // ศึกษาระบบ เฝ้าระวังฯ //// วิเคราะห์ ข้อมูลการเฝ้า ระวัง ฯ // จัดทำรายงาน /

9 งบประมาณและแหล่งทุน งบประมาณภายใต้โครงการนิเทศติดตาม และประเมินผลภาพรวมของระบบเฝ้าระวัง กิจกรรม การบริหารจัดการ ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผลระบบเฝ้าระวัง โรคติดต่อ กรมควบคุมโรค

10 ทีมงาน น้องเลี้ยงพี่เลี้ยงที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ สำนักระบาดวิทยา


ดาวน์โหลด ppt โครงการ พัฒนาความเข้มแข็ง ของระบบเฝ้าระวังในพื้นที่พัก พิงตามแนวชายแดนไทย - พม่า น้องเลี้ยง นางสาวปภานิจ สวงโท หน่วยงานสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google