งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการอบรมหลักสูตรการ วิเคราะห์ปัญหาการขนส่ง สาธารณะในเมือง โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร ด้านวิชาการขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการอบรมหลักสูตรการ วิเคราะห์ปัญหาการขนส่ง สาธารณะในเมือง โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร ด้านวิชาการขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการอบรมหลักสูตรการ วิเคราะห์ปัญหาการขนส่ง สาธารณะในเมือง โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร ด้านวิชาการขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2554

2 เนื้อหาวิชาที่อบรม  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขนส่ง สาธารณะ อาทิเช่น การขนส่งสาธารณะ (PublicTransportation) การให้บริการแบบประจำทาง, การดำเนินการขนส่ง สาธารณะ เป็นต้น  2. ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ในการวางแผนการ ขนส่งสาธารณะ อาทิเช่น ข้อมูลการเดินรถ, ลักษณะยานพาหนะ ประเภทต่างๆ, รูปแบบเส้นทางการให้บริการ, ลักษณะของตาราง การเดินรถ เป็นต้น  3. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในระบบงานขนส่งสาธารณะ อาทิเช่น การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเส้นทาง การเดินรถโดยใช้ โปรแกรม GIS ( ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ) และ โปรแกรม Google map, การวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจและประมวลผล โดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

3 เนื้อหาวิชาที่อบรม ( ต่อ )  4. ข้อมูลด้านการขนส่งสาธารณะ และปัญหาการขนส่งสาธารณะของ จังหวัดที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์การขนส่ง สาธารณะของจังหวัดที่ ใช้เป็นกรณีศึกษา, การวิเคราะห์และสำรวจ รวบรวมข้อมูล จำนวนรถโดยสารที่เหมาะสมในแต่ละ เส้นทางของจังหวัดที่ใช้ เป็นกรณีศึกษา  5. ข้อมูลในการสำรวจภาคสนาม อาทิเช่น ประเภทของข้อมูลสำหรับการ วางแผนเดินรถโดยสาร, การวางแผนและจัดระบบการสำรวจข้อมูล, การนับจำนวน ผู้โดยสารบนรถ เป็นต้น  6. การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล การสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อ ประกอบการวางแผนการเดินรถ โดยสารสาธารณะ อาทิเช่น การสำรวจจำนวนผู้โดยสาร ขึ้น – ลง รถประจำทาง, การสำรวจ จำนวนผู้โดยสารขึ้น – ลงประจำทาง บริเวณป้าย, การสำรวจความเร็วและ ความล่าช้าของรถประจำทาง เป็นต้น

4 เนื้อหาวิชาที่อบรม ( ต่อ )  7. หลักการจัดระบบและเส้นทางรถ โดยสาร อาทิเช่น หลักการจัดระบบรถโดยสาร, การ วางแผนจัดเส้นทาง ระบบโดยสาร เป็นต้น  8. การประเมินคุณภาพและแนว ทางการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ อาทิเช่น นิยามของคุณภาพการให้บริการและ ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ, แนวทางการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ, ประโยชน์ของการจัดคุณภาพการให้บริการ เป็นต้น  9. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและ การสำรวจข้อมูลภาคสนามในมุมมอง ของผู้ใช้บริการ อาทิเช่น การสำรวจข้อมูลภาคสนามของ ผู้ใช้บริการที่มีความพึง พอใจต่อการให้บริการรถโดยสารสาธารณะใน จังหวัดที่ใช้เป็น กรณีศึกษา, การนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการฯ 

5 สรุปผลการอบรม ในการอบรมครั้งนี้ มีการอบรมทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยทางด้านทฤษฎีมีการให้ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับระบบการ ขนส่งสาธารณะในเมือง ที่เป็นรูปแบบการ ขนส่งที่ผู้โดยสาร สามารถใช้ร่วมกันได้โดยทั่วไป มีการ ให้บริการเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ - แบบประจำทาง (Fixed –route) ลักษณะรถที่ให้บริการเช่น รถสองแถว, รถโดยสารขนาดเล็ก ( มินิบัส ), รถ โดยสารขนาดใหญ่, รถราง, รถไฟฟ้า เป็นต้น - แบบไม่ประจำทาง (For – hire) เช่น รถจักรยานยนต์ รับจ้าง, รถแท็กซี่ เป็นต้น โดยการให้บริการแบบประจำทางจะมีการ กำหนดเส้นทางที่ แน่นอน, มีกำหนดการให้บริการที่แน่นอน มี ตารางการเดินรถ และอัตราค่าโดยสารที่แน่นอน นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำตาราง การเดินรถที่เหมาะสม

6 สรุปผลการอบรม ( ต่อ ) และในการจัดการวางแผนการเดินรถ โดยสารประจำทาง ให้มีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นที่จะต้องมี ข้อมูลเกี่ยวกับการเดิน รถและการใช้บริการของผู้โดยสารที่ละเอียด และถูกต้อง อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรถ, เส้นทางการเดินรถ, ตาราง การเดินรถ, ข้อมูล เกี่ยวกับการใช้บริการของผู้โดยสาร เป็นต้น ดังนั้นการอบรมใน ครั้งนี้จึงมีการอบรมภาคปฏิบัติ ( ภาคสนาม ) ได้ มีการออกสำรวจ รวบรวมข้อมูลการขนส่งสาธารณะของจังหวัด สุพรรณบุรี ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา มีการสำรวจจำนวน ผู้โดยสารขึ้น - ลงรถประจำ ทาง, สำรวจจำนวนผู้โดยสารขึ้น – ลงรถประจำ ทางบริเวณป้าย และ สำรวจความเร็วและความล่าช้าของรถประจำ ทางตามแบบสำรวจที่ กำหนดไว้ ( รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ อบรมที่แนบ จำนวน 3 เล่ม )

7 แ แบบสำรวจจำนวน ผู้โดยสาร ขึ้น - ลงรถประจำทาง

8 แบบสำรวจจำนวน ผู้โดยสาร ขึ้น - ลงรถประจำทาง บริเวณป้าย

9 แบบสำรวจความเร็ว และ ความล่าช้าของรถ ประจำทาง


ดาวน์โหลด ppt สรุปการอบรมหลักสูตรการ วิเคราะห์ปัญหาการขนส่ง สาธารณะในเมือง โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร ด้านวิชาการขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google