งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงาน/ หน่วยบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงาน/ หน่วยบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงาน/ หน่วยบริการ
VISION GOAL หน่วยงาน/ หน่วยบริการ Strategy

2

3 รู้ปลายทาง / กำหนดเวลา / ภารกิจ
รู้เส้นทาง / สิ่งแวดล้อมระหว่างเส้นทาง / ดินฟ้าอากาศ รู้กำลังรถ / สภาพรถ / กำลังคนขับ / สภาพคนขับ / ประสบการณ์คนขับ รู้ตัวตลอดเวลาที่ขับรถ รถวิ่งตรงทาง? มีอะไรขวางถนน? มีรถวิ่งแซง วิ่งสวน? เร็วไป ช้าไป? น้ำมันหมดหรือยัง? วิ่งได้ตามเวลาที่วางไว้? ระยะทางที่วิ่งได้? ฯลฯ

4 หน่วยบริการ / จุดรับข้อมูล ข้อมูลจากการสำรวจชุมขน
วิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล Data center อำเภอ Data center จังหวัด หน่วยบริการ / จุดรับข้อมูล ประชาชนใช้บริการ ข้อมูลจากการสำรวจชุมขน ข้อมูลหน่วยบริการ Individual Data Information

5 การรับข้อมูล ถูกต้อง / ครบถ้วน / ตรงเวลา องค์ประกอบ Hardware
Software (JHCIS) ใช้งานง่าย สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ โครงสร้างแฟ้มมาตรฐานเดียวกัน ไม่ซ้ำซ้อน Code มาตรฐาน People ware อบรมการใช้งาน อบรมเพิ่มเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เครือข่าย / การสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ Network

6 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ / สังเคราะห์
การรวบรวมข้อมูล (Format ในการรับข้อมูล / ตำแหน่ง Center / ระดับของ Center) การวิเคราะห์ข้อมูล / การสังเคราะห์ข้อมูล (บางส่วนมีแล้ว สอดคล้องกับการใช้งานจริง? ตอบโจทย์การทำงาน?) เนื้อหาที่วิเคราะห์ฯ เช่นโรคไม่ติดต่อ โรคไต โรคเอดส์ ฯลฯ มุมมองที่วิเคราะห์ฯ ในมุมมองเดิมๆที่มาตรฐาน และมุมมองใหม่ๆ โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ ฯลฯ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ / สังเคราะห์ การนำไปใช้ประโยชน์สามารถบอกผลการดำเนินงานทั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ การบูรณการผลการดำเนินงานของส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการตัดสินใจในการการสนับสนุนทรัพยากร รูปแบบในการนำเสนอ (เป็นไฟล์แบบไหน หรือเป็นเอกสาร ฯลฯ) Format ในการนำเสนอ (เป็นตารางหรือเป็นกราฟ ฯลฯ) ระยะเวลาหรือความถี่ในการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงาน/ หน่วยบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google