งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VISION GOAL หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VISION GOAL หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VISION GOAL หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ Strategy

2

3 รู้ปลายทาง / กำหนดเวลา / ภารกิจ รู้เส้นทาง / สิ่งแวดล้อมระหว่างเส้นทาง / ดินฟ้า อากาศ รู้กำลังรถ / สภาพรถ / กำลังคนขับ / สภาพ คนขับ / ประสบการณ์คนขับ รู้ตัวตลอดเวลาที่ขับรถ – รถวิ่งตรงทาง ? – มีอะไรขวางถนน ? – มีรถวิ่งแซง วิ่งสวน ? – เร็วไป ช้าไป ? – น้ำมันหมดหรือยัง ? – วิ่งได้ตามเวลาที่วางไว้ ? – ระยะทางที่วิ่งได้ ? – ฯลฯ

4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล Data center อำเภอ วิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล Data center อำเภอ วิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล Data center อำเภอ วิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล Data center จังหวัด หน่วย บริการ / จุดรับ ข้อมูล ประชาชน ใช้บริการ ข้อมูลจาก การ สำรวจชุม ขน ข้อมูล หน่วย บริการ Individual Data Information

5 การรับข้อมูล – ถูกต้อง / ครบถ้วน / ตรงเวลา – องค์ประกอบ Hardware Software (JHCIS) – ใช้งานง่าย – สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ – โครงสร้างแฟ้มมาตรฐานเดียวกัน ไม่ซ้ำซ้อน – Code มาตรฐาน People ware – อบรมการใช้งาน – อบรมเพิ่มเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง – เครือข่าย / การสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ Network

6 การรวบรวมข้อมูล (Format ในการรับข้อมูล / ตำแหน่ง Center / ระดับของ Center) การวิเคราะห์ข้อมูล / การสังเคราะห์ข้อมูล ( บางส่วนมีแล้ว สอดคล้องกับการใช้งานจริง ? ตอบโจทย์การทำงาน ?) – เนื้อหาที่วิเคราะห์ฯ เช่นโรคไม่ติดต่อ โรคไต โรคเอดส์ ฯลฯ – มุมมองที่วิเคราะห์ฯ ในมุมมองเดิมๆที่มาตรฐาน และมุมมอง ใหม่ๆ – โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์ – ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ – ฯลฯ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ / สังเคราะห์ – การนำไปใช้ประโยชน์สามารถบอกผลการดำเนินงานทั้งใน เชิงกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ – การบูรณการผลการดำเนินงานของส่วนที่เกี่ยวข้อง – สนับสนุนการตัดสินใจในการการสนับสนุนทรัพยากร – ฯลฯ – รูปแบบในการนำเสนอ ( เป็นไฟล์แบบไหน หรือเป็นเอกสาร ฯลฯ ) – Format ในการนำเสนอ ( เป็นตารางหรือเป็นกราฟ ฯลฯ ) – ระยะเวลาหรือความถี่ในการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt VISION GOAL หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ หน่วยงาน / หน่วย บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google