งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ทิศทางพลังงานไทย ปี 2556 นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ทิศทางพลังงานไทย ปี 2556 นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ทิศทางพลังงานไทย ปี 2556 นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน

2 นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล (แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554) 1. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงาน สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็น อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพัฒนาให้ เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคโดย ใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์ 2. สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงาน และระบบไฟฟ้าจากทั้งในและ ต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจาย แหล่งและประเภทพลังงานให้มีความ หลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน 5. ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้ พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการ พัฒนาพลังงานที่สะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้าง จิตสำนึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพให้เป็น ระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน 3.กำกับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็น ธรรมและมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดย ปรับบทบาทกองทุนน้ำมันให้เป็นกองทุน สำหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชย ราคานั้นจะดำเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นใน ภาคขนส่ง และส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 4. ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจน การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก โดย ตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทน เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนา อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 2

3 ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ในปี 2556 ความมั่นคง โครงสร้าง พื้นฐาน กำกับดูแล เพิ่ม ประสิทธิภาพ พลังงาน พลังงาน ทดแทน มุ่งเน้นโครงการสำคัญตามนโยบายพลังงานของรัฐบาล

4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน โครงการท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบกเส้นที่ 4 LNG Receiving Terminal ระยะที่ 2 การก่อสร้างท่าเทียบเรือ การก่อสร้างถังเก็บ LNG ขนาด 160,000 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง การก่อสร้างหน่วยแปลงสภาพ LNG ขนาดกำลัง ผลิต 5 ล้านตันต่อปี (ประมาณ 700 ล้าน ลบ. ฟุตต่อวัน) ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการประมาณ 5 ปี การก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้น ที่ 4 จาก LNG Receiving Terminal อำเภอ มาบพุด จังหวัดระยอง ไปยังอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซฯ 1,400 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน งานก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 (Mainline) คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4/ 2556

5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทางท่อ โครงการก่อสร้าง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก โครงการใน สปป.ลาว โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัด อุบลราชธานี ยโสธรและอำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อ ไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ ๒ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาค ตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า จัดทำรายละเอียดรูปแบบการลงทุนท่อขนส่ง น้ำมัน กำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์กลางการจ่าย น้ำมันหลักในแต่ละภูมิภาค จากโรงกลั่นสู่คลังน้ำมันหลัก ‒ คลังในกรุงเทพชั้นนอกและภาคกลางโดยท่อ ‒ คลังในภาคตะวันตกและภาคใต้โดยเรือ จากคลังน้ำมันหลักสู่คลังน้ำมันภูมิภาค ‒ คลังในภาคเหนือ และภาคอีสานโดยท่อ

6 ด้านความมั่นคงทางพลังงาน การเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 การสำรองน้ำมันเชิง ยุทธศาสตร์ เตรียมการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน เกี่ยวกับ การจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ และบทบาทการ มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการสร้างความ มั่นคงด้านพลังงานของประเทศ กำหนดเป้าหมายการสำรองทั้งหมดที่ 90 วัน ตั้งองค์กรเฉพาะเพื่อบริหารจัดการน้ำมันสำรอง เชิงยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือของรัฐบาลสำหรับบริหารจัดการใน ภาวะวิกฤติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำมัน สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าประเทศจะมี น้ำมันใช้อย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน ไม่กระทบ ต่อการผลิตในภาคต่างๆ

7 ด้านความมั่นคงทางพลังงาน การนำเข้าก๊าซจากเมียนมาร์ แปลง M9 กำหนดเริ่มส่งก๊าซฯในช่วงเดือนเมษายน 2556 ถึง ธันวาคม 2556 ปริมาณสำรองเบื้องต้น 1.4 ล้านล้าน ลบ.ฟุต อายุสัญญา 30 ปี นับจากวันที่เริ่มส่งก๊าซฯ จุดส่งมอบชายแดนไทย-เมียนมาร์ บ้านอิต่อง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

8 ด้านความมั่นคงทางพลังงาน การเตรียมการประมูล โรงไฟฟ้า IPP จัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดหาไฟฟ้าจาก ผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในช่วงปี 2564- 2569 ตาม PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

9 ด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การรับซื้อไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนโดยใช้ Feed-in Tariff ทบทวนต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนที่ เปลี่ยนแปลงไป เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ที่ราคา ลดลงอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าชีวมวลให้มีการ ลงทุนในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การส่งเสริมมีการผลิตไฟฟ้าชีวมวลให้มีกำลัง ผลิตที่สอดคล้องกับความสามารถในการจัดหา เชื้อเพลิงชีวมวล รวมถึงพืชพลังงาน (Energy Crop) การเสนอแนะแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียนขนาดเล็กและขนาดชุมชน โดยคำนึง ถึงปริมาณและราคารับซื้อที่เหมะสม รวมถึง ผลประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

10 การส่งเสริม เชื้อเพลิงชีวภาพ โครงการส่งเสริมพลังงาน ทดแทนระดับชุมชน โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบชุมชนสีเขียว (Green Community) โครงการสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพจาก ชีวมวล/ของเสียผสม/พืชพลังงานในพื้นที่นิคม พัฒนาตนเอง โครงการพัฒนาก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรเพื่อ การคมนาคม การยกเลิกน้ำมันเบนซิน 91 สร้างความมั่นใจในการใช้แก๊สโซฮอลให้กับ ประชาชน ใช้มาตรการด้านราคาและขอความร่วมมือจาก ผู้ค้าน้ำมันให้มีการขยายสถานีน้ำมัน E20 เพิ่ม เป็น 1,550 สถานี ด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

11 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารภาครัฐ (ปี 2556 – 2558) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานใน SME อุดหนุนการลงทุน 20% ร่วมลงทุนผ่านโครงการ ESCO Fund เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน 1,050 แห่ง งบประมาณ 9,895 ล้านบาท (3 ปี) ประหยัดไฟได้ 400 KTOE ต่อปี อาคารควบคุมภาครัฐ 800 แห่ง; นอกข่าย ควบคุม 1,600 แห่ง เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 180,000 เครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟประสิทธิภาพสูง (LED, T5) 3 ล้านหลอด รณรงค์ลดใช้พลังงานในภาคราชการ 10% งบประมาณ 7,300 ล้านบาท (3 ปี) ประหยัดไฟฟ้าได้ 43.5 KTOE ต่อปี ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

12 โครงการส่งเสริมวัสดุและ อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์ พลังงานในโรงงานขนาด กลางและขนาดเล็ก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานและสาธิต การจัดการพลังงานใน โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมให้ สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีการอนุรักษ์ พลังงานที่เหมาะสม เพื่อจัดทำกรณีตัวอย่างการอนุรักษ์พลังงานใน กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงสำหรับนำไป เผยแพร่ขยายผลต่อไป มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor; HEM) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) เครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง การเปลี่ยนหม้อไอน้ำ (Boiler) เป้าหมาย -สถานประกอบการที่เป็นโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กรวม 3,000 แห่ง ใช้งบประมาณ 524 ล้านบาท ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

13 การปรับโครงสร้างราคา พลังงาน โครงการป้องกันและติดตาม ตรวจสอบการลักลอบ ส่งออกก๊าซ LPG ไปยัง ประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งทีมงานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของ โรงบรรจุก๊าซ และสถานีบริการในพื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัด ศุลกากร และตำรวจ วางกำลังเฝ้าระวังโรงบรรจุก๊าซที่มีเบาะแสว่า ลักลอบส่งออก ติดตามสถานการณ์ลักลอบส่งออกกับผู้ว่า ราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ ตรวจสอบการลักลอบจำหน่ายก๊าซ LPG ไปยัง ประเทศเพื่อนบ้าน การปรับโครงสร้างราคาให้สะท้อนต้นทุน กำหนดกลไกบรรเทาผลกระทบให้กับกลุ่มที่ สมควรจะได้รับการช่วยเหลือ ด้านการกำกับดูแลและราคาพลังงาน

14 โครงการบัตรเครดิต พลังงานยกกำลัง 2 การขยายสถานีบริการ NGV ในพื้นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ ปตท. (พื้นที่ สนับสนุนเบื้องต้น 4 แปลง) คาดว่าสถานีบริการ NGV ในพื้นที่ราชพัสดุ แห่งแรก เขตพระโขนง จะดาเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จและเปิดให้บริการ NGV ได้ในช่วงเดือน ส.ค.56 เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตรเครดิต เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เช่น ช่องทางการ ชำระเงินที่ทั่วถึง ขยายการให้บริการไปยังกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง ด้านการกำกับดูแลและราคาพลังงาน

15 “มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อไทยทุกคน”


ดาวน์โหลด ppt 1 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ทิศทางพลังงานไทย ปี 2556 นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google