งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 แผนงานและภารกิจ อนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 แผนงานและภารกิจ อนุรักษ์พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 แผนงานและภารกิจ อนุรักษ์พลังงาน

2 2 แนวทางการจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน เป้าประสงค์ที่สำคัญ เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์หลัก กลยุทธ์ขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ - วัตถุประสงค์ - ขอบเขต/แนวทาง - ผลที่ผ่านมา - เป้าหมาย - แผนปฏิบัติปี 53

3 3 เป้าหมาย ลด Energy Intensity 8% ในปี 2558 (ปีฐาน 2548) Actual:ใช้จริง BAU (กรณีไม่มีนโยบายอนุรักษ์) การใช้พลังงาน (KTOE) เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ) อนุรักษ์พลังงาน (EE) การสนับสนุนจาก ภาคเอกชน

4 4 เป้าหมายลด Energy Intensity ลง 25% ในปี 2573 (ปีฐาน 2548) (ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ) เป้าหมายภูมิภาคอาเซียน การแถลงของรัฐมนตรีภูมิภาค APEC Actual Target ปีฐาน 2548 (EI = 9.03) EI ลดลง 8% ในปี 2558 (EI = 8.31) EI ลดลง 25% 2573 (EI= 6.77) EI ลดลง 15% ใน ปี 2563 (EI = 7.76)

5 5 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ฝึกอบรม /ให้ความรู้ High Tech. Process Improvement Energy Management เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ มาตรการภาษี กฏหมาย ข้อมูล/ข่าวสาร กรอบการดำเนินงาน ศึกษา สาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยีขั้นสูง กรอบแนวคิด ESCO Fund

6 6 ส่งเสริมให้มีการจัดการพลังงานที่ ดีในโรงงาน/อาคาร ยุทธศาสตร์หลัก ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน ในกระบวนการผลิต ส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์ พลังงาน ส่งเสริมให้อาคารสร้างใหม่เป็น อาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน อาคารภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการใช้และผลิตวัสดุ อุปกรณ์/เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง พัฒนาบุคคลากรและรณรงค์ปลูก จิตสำนึก 1 2 3 4 5 6 7

7 7 ยุทธศาสตร์หลักโครงการเป้าหมายปี 53 ktoeMt-CO2-e 1. ส่งเสริมให้มีการจัดการพลังงาน ที่ดีในโรงงาน/อาคาร 1.1 โครงการ ISO พลังงาน 261.000.800 1.2 โครงการ VE sme 2.180.007 1.3 โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา 3.000.009 2. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน ในกระบวนการผลิต 2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน กระบวนการผลิต (ผลิตภัณฑ์โลหะ) 2.400.007 2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน กระบวนการผลิต (โลหะมูลฐาน) 2.400.007 2.3 โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน -- 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน อาคารภาครัฐ 3.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน อาคารภาครัฐ 3.070.002 4. ส่งเสริมให้อาคารสร้างใหม่เป็น อาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง 4.1 โครงการ Building Code 14.000.043 5. ส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์ พลังงาน 5.1 โครงการ ESCO Fund10.000.031 5.2 โครงการบริหารจัดการเงินหมุนเวียนและสินเชื่อ พลังงาน666.002.043 5.3 โครงการเงินหมุนเวียน ระยะที่ 523.000.071 5.4 โครงการส่งเสริมและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน3.440.011 6. ส่งเสริมให้มีการใช้และผลิตวัสดุ อุปกรณ์/เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง 6.1 โครงการ MEPsHEPs 29.600.091 6.2 โครงการ ติดฉลาก (อุปกรณ์) 66.000.202 รวม 1,086.09 3.33 หมายเหตุ : 3,066.93 ตันคาร์บอน ต่อ ktoe เป้าหมายการประหยัดพลังงานในปี 53

8 8 1. ส่งเสริมให้มีการจัดการพลังงานที่ดีในโรงงาน/อาคาร เป้าประสงค์ที่สำคัญ กลยุทธ์การขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ - โครงการ ISO พลังงาน -โครงการ VE sme - โครงการทีม เทคนิคและ อาชีวศึกษาเพื่อการ ประหยัดพลังงาน 1.1.5 อบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบ 1.1 โรงงาน อาคารควบคุมมี ระบบการจัด การพลังงานที่ดี 1.1.4 ควบคุมมาตรฐานของผู้ตรวจสอบ 1.1.3 สัมมนาสร้างความเข้าใจข้อกฎหมาย 1.1.1 ออกกฎหมายและกำกับดูแล 1.1.2 อบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบ 1.2 โรงงานอาคาร ขนาดกลางขนาด เล็ก มีการจัด การพลังงานที่ดี 1.2.2 สร้างทีมเทคนิคอาชีวศึกษา 1.2.1 อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม

9 9 2. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต -โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานใน กระบวนการผลิต (ผลิตภัณฑ์โลหะ) - โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานใน กระบวนการผลิต (โลหะมูลฐาน) -โครงการสร้าง เครือข่ายด้านการ อนุรักษ์พลังงาน 2.1 โรงงานอาคาร ดำเนินการอนุรักษ์ พลังงานใน กระบวนการผลิต สำหรับสาขา อุตสาหกรรมที่ใช้ พลังงานสูง 2.1.3 จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน 2.1.2 อบรมให้ความรู้/พัฒนาบุคคลากร 2.1.1 กระตุ้นและจัดทีมที่ปรึกษาช่วย ด้านวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ที่สำคัญ กลยุทธ์การขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ

10 10 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ -โครงการส่งเสริม ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในอาคาร ภาครัฐ 3.1 อาคารภาครัฐ ดำเนินการอนุรักษ์ พลังงาน อย่างกว่ง ขวางและเป็น รูปธรรม 3.1.3 จัดหา/ติดตั้งอุปกรณ์ประสิทธิภาพ สูง/อนุรักษ์พลังงานให้แก่อาคารภาครัฐ 3.1.2 เสริมสร้าง/ให้ความรู้ด้านการ อนุรักษ์พลังงานให้สามารถบริหารจัด การพลังงานที่ดี และสามารถปฏิบัติ ตาม พรบ. ได้ 3.1.1 สร้างความร่วมมือและความ ตระหนักในทุกระดับ เป้าประสงค์ที่สำคัญ กลยุทธ์การขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ

11 11 4. อาคารสร้างใหม่เป็นอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง -โครงการ Building Code 4.1 อาคารใหม่ขนาด ใหญ่ (2,000 ตรม.ขึ้น ไป) ออกแบบและ ก่อสร้างมีประสิทธิภาพ ด้านพลังงานเป็นไป ตามกฎหมาย 4.1.3 สร้างความรู้และเครื่องมือช่วยใน การกำกับดูแลตรวจสอบ 4.1.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจและ เครื่องมือที่ช่วยกลุ่มสถาปนิกและ วิศวกรในการออกแบบและก่อสร้าง 4.1.1 ขอความร่วมมือสำนักโยธาในการ ใช้บังคับกฎหมาย เป้าประสงค์ที่สำคัญ กลยุทธ์การขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ

12 12 5. ส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน -โครงการ ESCO Fund -โครงการบริหารจัด การเงินหมุนเวียน และสินเชื่อพลังงาน -โครงการเงิน หมุนเวียน -โครงการส่งเสริม และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน 5.1 ให้มีการ ปล่อยสินเชื่อหรือ การลงทุนด้าน EE และ RE อย่าง กว้างขวาง 5.1.2 จัดตั้งและดำเนินการกองทุนร่วม ลงทุน (ESCO Fund) 5.1.1 สร้างเครือข่ายและผลักดันให้ ธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อด้านอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทดแทน 5.2 ทำให้การลงทุน มีผลตอบแทนดี 5.2.4 ให้เงินสนับสนุนให้เปล่า 5.2.3 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI) 5.2.1 จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 5.2.2 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี(สรรพากร) เป้าประสงค์ที่สำคัญ กลยุทธ์การขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ

13 13 6. ส่งเสริมให้มีการใช้และผลิตวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง -ศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้ พลังงานสูงเพื่อ กำหนดมาตรฐาน -โครงการ ติดฉลาก -โครงการเครือข่าย ห้องทดสอบ 6.1 ให้มีการผลิตและใช้ วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร ประสิทธิภาพสูงมากกว่า 50% (HEPS) 6.1.4 สนับสนุนผู้ผลิตและผู้ใช้ 6.1.3 รณรงค์เผยแพร่ ชักจูงกลุ่มเป้าหมาย 6.1.1 จัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพสูง 6.1.2 ติดฉลาก เป้าประสงค์ที่สำคัญ กลยุทธ์การขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 6.2 ให้มีการออก กฎหมายมาตรฐาน ประสิทธิภาพพลังงาน ขั้นต่ำ 6.3.3 เตรียมการ/สนับสนุนด้าน ห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพ 6.2.2 ดำเนินการร่วมกับ สมอ. ในการ ผลักดันกฎหมายให้มีผลใช้บังคับ 6.2.1 จัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพขั้นต่ำ

14 14 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ในปี 53

15 15 โครงการ ISO พลังงาน แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553

16 16 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการ VE sme

17 17 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน

18 18 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต (ผลิตภัณฑ์โลหะ)

19 19 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต (โลหะมูลฐาน)

20 20 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ และสร้าง เครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

21 21 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารภาครัฐ

22 22 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการ Building Code

23 23 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการ ESCO Fund

24 24 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการบริหารจัดการเงินหมุนเวียนและสินเชื่อพลังงาน

25 25 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการเงินหมุนเวียน ระยะที่ 5

26 26 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการส่งเสริมและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

27 27 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการ MEP-HEPs

28 28 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการ ติดฉลาก (อุปกรณ์)

29 29 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการ ติดฉลาก (อาคาร)

30 30 ขอขอบคุณ www.dede.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 แผนงานและภารกิจ อนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google