งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างรายงานสถานการณ์ พลังงานจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างรายงานสถานการณ์ พลังงานจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างรายงานสถานการณ์ พลังงานจังหวัด
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป บทที่ 2 อุปทาน/ศักยภาพด้านพลังงาน บทที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน บทที่ 4 อุปสงค์/การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย บทที่ 5 คุณภาพและความปลอดภัย บทที่ 6 ดัชนีชี้วัดด้านพลังงาน

2 บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สภาพทางภูมิศาสตร์ ( ) สังคม ( ) เศรษฐกิจ ( )
สภาพทางภูมิศาสตร์ ( ) ที่ตั้งและขนาด / สภาพภูมิประเทศ / สภาพภูมิอากาศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ/เว็ปไซต์ประจำจังหวัด สังคม ( ) การปกครอง/ ประชากร/แรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ/เว็ปไซต์ประจำจังหวัด เศรษฐกิจ ( ) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด/ ภาคเกษตรกรรม/ ภาคอุตสาหกรรม/ ภาคการค้าและบริการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ( ) ทรัพยากรป่าไม้/ ทรัพยากรแร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/เว็ปไซต์Thaienergydata

3 กรมการบินพลเรือน/เว็ปไซต์Thaienergydata
3 การคมนาคมขนส่ง ( ) ทางรถยนต์/ ทางรถไฟ/ ทางอากาศ/ ทางน้ำ กรมการบินพลเรือน/เว็ปไซต์Thaienergydata

4 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
บทที่ 2 อุปทาน/ศักยภาพด้านพลังงาน เชื้อเพลิงธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ แสดงปริมาณสำรองเชื้อเพลิงและศักยภาพเชิงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พลังงานทดแทน ชีวมวลแข็ง ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขยะ น้ำ ลม แสงอาทิตย์ แสดงปริมาณสำรองเชื้อเพลิงและศักยภาพเชิงพลังงาน พพ./กรมชลประทาน

5 5

6 เว็ปไซต์ Thaienergydata / บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
บทที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ถ่านหิน เหมืองถ่านหิน น้ำมัน บ่อน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน ท่อส่งน้ำมัน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ หลุมเจาะก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ท่อก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว็ปไซต์ Thaienergydata / บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

7 ไฟฟ้า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง
7 ไฟฟ้า โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง สายส่งไฟฟ้า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์

8 เว็ปไซต์ Thaienergydata
บทที่ 4 อุปสงค์/การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ภาพรวมการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของภาคครัวเรือน การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาคอุตสาหกรรม การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาคการค้าและบริการ การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาคขนส่ง แสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงใน หน่วยกายภาพ หน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เว็ปไซต์ Thaienergydata

9 หน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe unit)
9 หน่วยทางกายภาพ (Physical unit) หน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe unit)

10 บทที่ 5 คุณภาพและความปลอดภัย
คุณภาพและความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการพลังงาน อุบัติเหตุในสถานประกอบกิจการ

11 เว็ปไซต์ Thaienergydata
บทที่ 6 ดัชนีชี้วัดด้านพลังงาน มิติด้านสังคม สัดส่วนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ มิติด้านเศรษฐกิจ การใช้พลังงานต่อหัวประชากร การใช้พลังงานต่อหน่วย GPP (Energy Intensity : EI) เว็ปไซต์ Thaienergydata แสดงปริมาณการใช้พลังงาน เชื้อเพลิง ต่อหัวประชากร (ktoe/ล้านคน) ต่อค่า GPP (10-4ktoe/ล้านบาท)

12 แสดงในหน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e/คน)
12 มิติด้านสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน ต่อหัวประชากร การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและการใช้พลังงาน ต่อ GPP แสดงในหน่วย tCO2e/ล้านบาท แสดงในหน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e/คน)

13 13


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างรายงานสถานการณ์ พลังงานจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google