งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ/เว็ปไซต์ประจำจังหวัด • สภาพทางภูมิศาสตร์ ( ) • ที่ตั้งและขนาด / สภาพภูมิประเทศ / สภาพภูมิอากาศ • สังคม ( ) • การปกครอง/ ประชากร/แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ/เว็ปไซต์ประจำจังหวัด • สภาพทางภูมิศาสตร์ ( ) • ที่ตั้งและขนาด / สภาพภูมิประเทศ / สภาพภูมิอากาศ • สังคม ( ) • การปกครอง/ ประชากร/แรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ/เว็ปไซต์ประจำจังหวัด • สภาพทางภูมิศาสตร์ ( ) • ที่ตั้งและขนาด / สภาพภูมิประเทศ / สภาพภูมิอากาศ • สังคม ( ) • การปกครอง/ ประชากร/แรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ/เว็ปไซต์ประจำจังหวัด • เศรษฐกิจ ( ) • ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด/ ภาคเกษตรกรรม/ ภาคอุตสาหกรรม/ ภาคการค้าและบริการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ • ทรัพยากรธรรมชาติ ( ) • ทรัพยากรป่าไม้/ ทรัพยากรแร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/เว็ปไซต์Thaienergydata 2

3 • การคมนาคมขนส่ง ( ) • ทางรถยนต์/ ทางรถไฟ/ ทางอากาศ/ ทางน้ำ กรมการบินพลเรือน/เว็ปไซต์Thaienergydata 3 3

4 • เชื้อเพลิงธรรมชาติ • ถ่านหิน • น้ำมันดิบ • ก๊าซธรรมชาติ แสดงปริมาณสำรองเชื้อเพลิง และศักยภาพเชิงพลังงาน • พลังงานทดแทน • ชีวมวลแข็ง • ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ • ขยะ • น้ำ • ลม • แสงอาทิตย์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พพ./กรมชลประทาน 4

5 5 5

6 • ถ่านหิน • เหมืองถ่านหิน • น้ำมัน • บ่อน้ำมัน • โรงกลั่นน้ำมัน • ท่อส่งน้ำมัน • สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง • ก๊าซธรรมชาติ • หลุมเจาะก๊าซธรรมชาติ • โรงแยกก๊าซธรรมชาติ • ท่อก๊าซธรรมชาติ • สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เว็ปไซต์ Thaienergydata / บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 6

7 • ไฟฟ้า • โรงไฟฟ้า • สถานีไฟฟ้าแรงสูง • สายส่งไฟฟ้า • พลังงานลม • พลังงานแสงอาทิตย์ 7 7

8 • ภาพรวมการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย • การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของภาคครัวเรือน • การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาคอุตสาหกรรม • การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาคการค้าและบริการ • การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาคขนส่ง แสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงใน • หน่วยกายภาพ • หน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เว็ปไซต์ Thaienergydata 8

9 หน่วยทางกายภาพ (Physical unit) หน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe unit) 9 9

10 • คุณภาพและความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการพลังงาน • อุบัติเหตุในสถานประกอบกิจการ 10

11 • มิติด้านสังคม • สัดส่วนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ • มิติด้านเศรษฐกิจ • การใช้พลังงานต่อหัวประชากร • การใช้พลังงานต่อหน่วย GPP (Energy Intensity : EI) แสดงปริมาณการใช้พลังงาน เชื้อเพลิง • ต่อหัวประชากร • (ktoe/ล้านคน) • ต่อค่า GPP • (10 -4 ktoe/ล้านบาท) เว็ปไซต์ Thaienergydata 11

12 • มิติด้านสิ่งแวดล้อม • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก การใช้พลังงาน ต่อหัวประชากร • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก การผลิตและการใช้พลังงาน ต่อ GPP แสดงในหน่วยตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO 2 e/คน) แสดงในหน่วย tCO2e/ล้านบาท 12

13 13


ดาวน์โหลด ppt 1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ/เว็ปไซต์ประจำจังหวัด • สภาพทางภูมิศาสตร์ ( ) • ที่ตั้งและขนาด / สภาพภูมิประเทศ / สภาพภูมิอากาศ • สังคม ( ) • การปกครอง/ ประชากร/แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google