งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่วมสู่เส้นทางหัวใจสี เขียว เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 15.00-16.30 น. ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่วมสู่เส้นทางหัวใจสี เขียว เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 15.00-16.30 น. ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่วมสู่เส้นทางหัวใจสี เขียว เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 15.00-16.30 น. ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2

2 เรื่องจริงของประเทศ … พลังงาน กว่าจะเข้าใจก็ … สายเสียแล้ว คนไทยใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง **** ปี 2555 เพิ่มขึ้นเท่ากับ เขื่อนภูมิพล 3 เขื่อน **** ** จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ เพื่อรองรับความต้องการใช้ ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้า เดิมที่หมดอายุการใช้งาน ** ไทยใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้ามากที่สุด ในอนาคต จำเป็นต้องกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงให้สมดุล มากยิ่งขึ้น หากลดการใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้าลงไม่ได้ ต้อง นำเข้าก๊าซ LNG ซึ่งแพงอีกเท่าตัว ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น แน่นอน ** พลังงานลม แสงอาทิตย์ ยังไม่สามารถใช้เป็นการผลิต ไฟฟ้าหลักแทนโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงสิ้น เปลืองได้

3 ภาพรวมพลังงานไทย เป็นประเทศที่บริโภคพลังงานมากเป็น อันดับสองในกลุ่มอาเซียนรองจาก อินโดนีเซีย ความต้องการพลังงานเติบโตโดยเฉลี่ย ปีละ 2.3% จนถึงปีพ. ศ.2573 ต้องพึ่งพิงพลังงานประเภทซากพืช และสัตว์ (fossil) สูงมาก - น้ำมันสำหรับการคมนาคม และขนส่ง ร้อยละ 67 - ก๊าซธรรมชาติสำหรับการ ผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 65 ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (energ y elasticity) ยังไม่ดีพอ - 0.98 ในปี 2554 ทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานใน ประเทศมีจำกัด - ผลิตน้ำมันดิบได้เอง 2.1 แสนบาร์เรล / วัน ในขณะที่มีความ ต้องการ 8 แสน บาร์เรล / วัน - ปริมาณสำรองก๊าซ ธรรมชาติในประเทศใช้ไปได้อีกไม่เกิน 20 ปี ตามอัตรา การใช้ในปัจจุบัน

4 การใช้พลังงานแยกตามสาขา เศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ( Agricul ture) 5.2 % ภาคพาณิชย์ ( Commer cial) 7.9 % ภาคครัวเรือน (Resident ial) 15.5% ภาคการขนส่ง (Transpo rt) 35.2% ภาคอุตสาหกรรม (Indu stry) 36.4% 5% ภาค การเกษตร ภาคพาณิชย์ 7.9% ภาคครัวเรือน 15.5% ภาคการขนส่ง 35.2% ภาคอุตสาหกรรม 36.4%

5 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ. ศ. 2555 – 255 8 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มี อัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตราฐานความเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับของสังคม ในระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ การจัดการองค์กร ที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี จึงได้กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ระบบบริหารจัดการที่ดี กล ยุทธ์ที่ 1 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี โดยมี มาตราการที่ 3 มีระบบการประหยัดพลังงานที่ดี และกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับปริมาณพลังงาน ไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลงอย่างน้อย 10 % ต่อปี พร้อมดำเนินการ รณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt ร่วมสู่เส้นทางหัวใจสี เขียว เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 15.00-16.30 น. ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google